Raportoidut GRI-tunnusluvut

​Vuoden 2015 kestävän kehityksen raportoinnissa olemme raportoineet taulukossa esitetyt GRI G4 –raportointiohjeiston mukaiset erityisen perussisällön tunnusluvut.   

​TUNNUS
KUVAUS
VERKKOSIVU
 
JOHTAMISTAVAN KUVAUS
G4-DMA​
​Johtamistavan kuvaus
 
TALOUDELLINEN VASTUU
​G4-DMA​
​Taloudellisen vastuun johtamistavan kuvaus
​Taloudelliset tulokset ​
​G4-EC1
​Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo
​G4-EC2
​Ilmastonmuutoksen aiheuttamat   taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet
​​G4-EC3
​​Organisaation eläkesitoumusten kattavuus
G4-EC4​
​Valtiolta saadut avustukset
Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto​  ​ ​
G4-DMA​
​Johtamistavan kuvaus 
​Järjestelmätehokkuus  ​ ​
​EU11
​Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde
 
YMPÄRISTÖVASTUU
​G4-DMA 
​Ympäristövastuun johtamistavan kuvaus
​Materiaalit ​ ​
​G4-EN1
​Materiaalien käyttö
​G4-EN2
​Kierrätettyjen materiaalien osuus
​Energia ​ ​
​G4-EN3
​Organisaation oma energiankulutus
​G4-EN5
​Energiaintensiteetti
G4-EN6
​Energiankulutuksen vähentäminen
Vesi​
​G4-EN8
​Kokonaisvedenotto vesilähteittäin
Luonnon monimuotoisuus​ ​ ​
​G4-EN13
​Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt
​Päästöt 
G4-EN15 ​
​Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)
​G4-EN16
​Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2)
G4-EN17​
​Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3)
​G4-EN18 
​Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
G4-EN21​
​Typenoksidien ja rikkidioksidin päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan
​Jätevedet ja jätteet ​ ​
​G4-EN22
​Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan
​G4-EN23
​Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti
​G4-EN24
​Merkittävien vuotojen lukumäärä ja tilavuus
Määräystenmukaisuus​ ​ ​
​G4-EN29
​Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot
Toimittajien ympäristöarvioinnit​ ​ ​
​G4-EN33
​Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit​ ​ ​
G4-EN34​
​Ympäristöasioihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä
 
SOSIAALINEN VASTUU: HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOT​
​ ​
​G4-DMA
​Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, henkilöstö ja työolot
​G4-10
​Henkilöstön määrä
​G4-11
​Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
​Työllistäminen ​ ​
G4-LA1​
​Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus
​Työterveys ja -turvallisuus ​ ​
​G4-LA6
​Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset
​Koulutus ​ ​
G4-LA9​
​Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden
​G4-LA10
​Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen ohjelmat
G4-LA11​
​Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus
​Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet ​ ​
​G4-LA12
​Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus
​Tasa-arvoinen palkitseminen ​ ​
​G4-LA13
​Naisten ja miesten peruspalkan ja palkitsemisen suhde
Toimittajien työolojen arviointi​ ​
​G4-LA15
Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet​
Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit​ ​ ​
G4-LA16​
​Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä
 
SOSIAALINEN VASTUU: IHMISOIKEUDET
​ ​ ​
​G4-DMA
​Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, ihmisoikeudet
​Investoinnit  ​ ​
​G4-HR1 
​Ihmisoikeuksia koskevia ehtoja sisältävät investointisopimukset ja ihmisoikeusarvioinnit
​G4-HR2
​Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus työntekijöille
Syrjinnän kielto​ ​ ​
​G4-HR3
​Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet
​Järjestäytymis- ja työehtosopimusoikeudet ​ ​
​G4-HR4
​Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoiminnan tukeminen riskialueilla
​Lapsityövoima ​ ​
​G4-HR5
​Lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa
​Pakko- ja rangaistustyövoima  ​ ​
G4-HR6​
​Pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimet riskialueilla ja merkittävien toimittajien toiminnoissa
Ihmisoikeusarvioinnit​ ​ ​
G4-HR9​
​Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit​ ​ ​
​G4-HR11
​Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet
​Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit  ​ ​
​G4-HR12
​Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä
 
​SOSIAALINEN VASTUU: YHTEISKUNTA
  ​ ​
​G4-DMA
​Sosiaalisen vastuun johtamistavan kuvaus, yhteiskunta
​Paikallisyhteisöt ​ ​
​G4-SO2
​Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin
​Korruptionvastaisuus ​ ​
G4-SO3​
​Korruptioon liittyvän riskinarvioinnin läpikäyneet liiketoimintayksiköt ja tunnistetut merkittävät riskit
​G4-SO4
​Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus
G4-SO5​
​Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
Poliittinen vaikuttaminen​ ​ ​
​G4-SO6
​Poliittisten tukien kokonaisarvo
Kilpailun rajoittaminen ​ ​ ​
​G4-SO7
​Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset
Määräystenmukaisuus​ ​ ​
G4-SO8​
​Merkittävät lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot 
Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen ​ ​ ​
G4-DMA​
​Johtamistavan kuvaus
 
SOSIAALINEN VASTUU: TUOTEVASTUU
 ​ ​ ​
G4-DMA​
​Sosiaalisen vastuu johtamistavan kuvaus, tuotevastuu
​Tuote- ja palvelutiedot ​ ​
​G4-PR5
​Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Markkinointiviestintä ​ ​ ​
G4-PR7​
​Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä
Saatavuus​ ​ ​
EU30​
​Voimalaitosten keskimääräinen käytettävyys

29.3.2016