Kestävän kehityksen raportointi

Noudatamme kestävän kehityksen raportoinnissamme integroidun raportoinnin periaatteita ja käytämme olennaisiksi tunnistamiamme Global Reporting Initiative (GRI) G4-raportointiohjeiston erityisen perussisällön indikaattoreita.

Vuoden 2016 raportointikokonaisuuteemme kuuluvat:
 
 
Vuosiraportoinnin lisäksi raportoimme kestävään kehitykseen liittyvistä toimistamme Fortumin osavuosikatsauksissa.
 

Sisäinen raportointi

Fortumin kestävän kehityksen ympäristötavoitteisiin kuuluvat konsernin hiilidioksidipäästöt tuotettua energiamäärää kohden, energiatehokkuuden parantaminen sekä merkittävien EHS-poikkeamien lukumäärä. Sosiaalisen vastuun suoritustasoa mitataan konsernitasolla energian toimitusvarmuuden ja työturvallisuuden mittareilla. Myös asiakastyytyväisyyttä ja mainetta seurataan konsernitasoisilla mittareilla.
 
Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain EHS-poikkeamat, henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus, vakavien työtapaturmien lukumäärä ja voimalaitosten käytettävyys. Johtoryhmä käsittelee jokaisen työtapaturman ja merkittävän EHS-poikkeaman sekä onnettomuuksiin johtaneet syyt. Hiilidioksidin ominaispäästöt ja työhyvinvointi sairauspoissaoloprosentilla mitattuna raportoidaan johtoryhmälle neljännesvuosittain. Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa.
 

Global Compact -raportointi

Fortum on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen jäsen vuodesta 2010 lähtien. Kestävän kehityksen raportissamme kuvaamme Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista toiminnassamme ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kuvauksien yhteydessä. Käytämme GRI G4 -tunnuslukuja mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.
 
Fortum liittyi YK:n Caring for Climate –aloitteeseen vuonna 2013. Fortum täyttää Caring for Climate –aloitteen raportointivaatimukset osallistumalla vuosittain CDP:n ilmastonmuutoskyselyn puitteissa tehtävään arviointiin ja julkaisemalla vastauksensa CDP:n verkkosivuilla.
 

Kestävän kehityksen arvioinnit ja kyselyt

Fortum vastaa vuosittain useisiin kestävän kehityksen arviointeihin ja kyselyihin, joita tekevät muun muassa sijoittajat. Vastaamme esimerkiksi globaaliin, yritysten ilmastonmuutosta hillitseviä toimia kartoittavaan CDP-kyselyyn (aikaisemmin Carbon Disclosure Project). Osa vastauksista on julkisia ja osa ainoastaan sen organisaation käytössä, joka tekee arvioinnin ja asettaa vastaajat paremmuusjärjestykseen.
 

7.7.2017