Raportointiperiaatteet

Kestävän kehityksen vuosiraportoinnissa 2015 noudatamme seuraavia periaatteita:

Raportoinnin rajaus ja yhdistelyperiaatteet

Toimintaa ja johtamista koskeva raportointi kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryritykset kaikissa toimintamaissa. Tytäryrityksiä ovat ne yhtiöt, joissa Fortum Oyj:llä on määräysvalta. Mahdolliset poikkeamat tästä periaatteesta on ilmoitettu eri rajausta noudattavien tietojen yhteydessä. Luettelo Fortumin tytäryrityksistä on tilinpäätöksen liitteessä 43 Tytäryritykset segmenteittäin.
 
Edellisten vuosien tiedot on pääosin esitetty pro forma -tietoina eli kunkin vuoden organisaation ja toimintojen mukaisesti, eikä esimerkiksi tuotantolaitosten omistussuhteiden muutosten vaikutuksia ole jälkeenpäin päivitetty aiempiin tunnuslukuihin.
 
Tästä poikkeuksen muodostaa aiemmin tytäryrityksenä yhdistelty AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad -yhtiö (Fortum Värme), joka on luokiteltu tilinpäätöksessä yhteisyritykseksi ja yhdistellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 1.1.2014 alkaen. Myös tässä raportissa esitetyt tiedot on muutettu edellä mainitun laskentakäytännön mukaisiksi vuodesta 2013 alkaen, silloin kun mahdollista. Poikkeukset vuoden 2013 lukujen muuntamisesta uuden laskentakäytännön mukaisiksi on kerrottu kunkin tunnusluvun osalta erikseen. Siten Fortum Värme ei sisälly Fortumin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tunnuslukuihin eikä myöskään johtamiskäytäntöjen kuvauksiin, ellei toisin ole mainittu. Fortum Värmen kestävän kehityksen tiedot on saatavissa Fortum Värmen kestävän kehityksen raportissa.
 
Fortum sai Distribution-liiketoiminnan myynnin päätökseen 1.6.2015. Tässä raportissa esitetyt tiedot vuodelle 2015 on pääsääntöisesti esitetty ilman Distribution-liiketoimintaa. Vuosien 2013 ja 2014 tunnusluvuissa Distribution-liiketoiminta on mukana. Poikkeukset laskentakäytännöistä on esitetty kunkin tunnusluvun yhteydessä. 
 

Kapasiteetin muutokset

Joulukuussa 2015 Fortum otti Chelyabinsk GRESin yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotantolaitoksen (CHP) ykkösyksikön kaupalliseen käyttöön Venäjällä. Tammikuussa 2015 Fortumin uusi lämpöpumppulaitos aloitti toimintansa Espoon Suomenojalla Suomessa. Vuoden aikana rakennettu uusi kapasiteetti ja käyttöön otetut uudet laitokset ovat mukana raportoinnissa käyttöönotosta alkaen.
 
Fortum luopui Distribution-liiketoiminnasta Ruotsissa 1.6.2015. Raportointisäännöt Distribution-liiketoiminnan osalta on esitetty kohdassa raportoinnin rajaus ja yhdistelyperiaatteet.
 

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Tiedot taloudellisia tunnuslukuja varten on kerätty tilintarkastajien tarkastamasta tilinpäätöksestä sekä kirjanpito- ja konsolidointijärjestelmistä.
 
Ympäristötietojen osalta raportointi kattaa ne laitokset, joista Fortum on juridisesti vastuussa ympäristöluvan haltijana. Näissä tapauksissa laitosten tiedot raportoidaan kokonaisuudessaan. Poikkeuksena on Meri-Porin voimalaitoksen hiilidioksidin ominaispäästön laskenta, johon otetaan mukaan vain Fortumin osuus laitoksen tuotannosta ja päästöistä Fortumin ja Teollisuuden Voima Oy:n välisen käyttösopimuksen mukaisesti. Ominaispäästöjen laskennassa kokonaistuotantoon lasketaan mukaan myös tuotanto-osuudet vähemmistöomisteisista yhtiöistä.
 
Fortumilla on käytössä konsernin laajuinen tietokanta ohjeineen toimipaikkatason ympäristötietojen keräämistä varten. Toimipaikat ovat vastuussa tietojen syöttämisestä, päästölaskennasta ja annettujen tietojen oikeellisuudesta. Kestävän kehityksen yksikkö kokoaa tiedot konsernitasolla ja vastaa julkaistavista kestävän kehityksen tiedoista.
 
EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin CO2-päästöt verifioidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen tahon toimesta. Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti perustuen ulkoisen konsultin tekemään kasvihuonekaasupäästöjen analyysiin.
 
Fortumin henkilöstöjohtamisen järjestelmä on käytössä kaikissa toimintamaissamme, ja sillä kerätään työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Venäjällä yhteinen henkilötietojärjestelmä kattaa pääsääntöisesti esimiehet ja sen lisäksi Venäjällä on käytössä oma, paikallinen tietojärjestelmä. Muut sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tiedot, kuten työterveystiedot, tulevat useista eri tietojärjestelmistä.
 
Nimetyt vastuuhenkilöt keräävät tiedot ja toimittavat ne kestävän kehityksen yksikölle pääosin GRI:n suosittelemassa muodossa.  

25.2.2016