Henkilöstön hyvinvointi

​Vahva ja terve organisaatio on menestyksekkään liiketoiminnan perusedellytys. Fortumissa tuetaan työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista ennaltaehkäisevästi.

ForCARE-työhyvinvointimalli

ForCARE-työhyvinvointimallin tavoitteena on edistää työntekijöidemme terveyttä ja työturvallisuutta kehittämällä työtä ja työympäristöä sekä edistämällä työyhteisön toimivuutta.
 
Otimme vuonna 2015 käyttöön globaalit ForCare työhyvinvointiteemat. Kevään teemana oli "aktiivisuus ja energia" ja syksyn teemana  "positiivinen palaute ja vuorovaikutus". Teemat olivat esillä tiimipalavereissa ja niihin liittyen toteutettiin luentoja, hyvinvointitapahtumia ja aktiivisuuskilpailuja. Vuositeemoja jatketaan vuonna 2016, jolloin aiheina ovat "palautuminen ja uni" sekä "aktiivisuus ja energia".
 
ForCare työhyvinvointiohjelman uutena työkaluna otamme vuoden 2016 alussa lähes kaikissa toimintamaissamme käyttöön HeiaHeia online- ja mobiiliratkaisun. HeiaHeia tarjoaa monenlaista hyvinvointisisältöä, joka motivoi terveellisempään elämään, kirjaamaan liikunta- ja hyvinvointisuorituksia, kannustamaan kollegoita ja osallistumaan yhteisiin kampanjoihin.
 

Wellbeing Booster -hanke

Osallistuimme vuonna 2015 Sitran koordinoimaan Wellbeing Booster -pilottihankkeeseen Suomessa. Hankkeessa testattiin digitaalisia terveyttä mittaavia ja tukevia ratkaisuja. Hankkeessa oli mukana 180 fortumlaista Suomenojan ja Järvenpään voimalaitoksilta ja taloushallinnon yksiköstä. Lisäksi mukana oli 130 henkilöä vertailuryhmässä.
 
Wellbeing Booster -konseptin toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioitiin muun muassa käyttäjäkyselyn avulla. Kyselyn mukaan osallistujien tietoisuus omasta hyvinvoinnista parantui ja liikkuminen lisääntyi valmennuksen myötä. Puolet testiryhmäläisistä tunsi myös hyvinvointinsa lisääntyneen selvästi tai jonkin verran.
 

Varhaisen välittämisen malli

Edistämme hyvinvointia työpaikalla myös niin sanotulla varhaisen välittämisen mallilla, jossa avointa vuorovaikutusta työntekijän ja esimiehen välillä lisätään keskustelemalla ja kartoittamalla poissaolojen syitä. Vuonna 2015 kiinnitimme huomiota varhaisen välittämisen mallin toimivuuteen ja kehitimme siihen liittyvää esimiesraportointia. Myös uusi esimiesten Johda Työkykyä MASTER -valmennus käynnistyi. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa esimiesten osaamista työkykyjohtamisessa.
 

Työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto

Työhyvinvointia ja työturvallisuutta käsitellään säännöllisesti paikallisen tason työsuojelutoimikunnissa, jotka toimivat paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja edustavat kaikkia henkilöstöryhmiä. Työsuojelutoimikuntia toimii kaikissa merkittävissä toimintamaissamme.
 
Kaikki palveluksessamme olevat työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Työterveyshuoltomme on järjestetty kaikissa toimintamaissa paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Korostamme ennaltaehkäisevän ja työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä. Suomessa työterveyshuollon kustannukset Fortumin maksamasta osuudesta laskettuna olivat 509 (2014: 542) euroa henkilöä kohden.
 
Fortum tekee henkilöstölleen määräaikaistarkastuksia paikallisten lakien mukaisesti. Tarkastusten piiriin kuuluu henkilöstö, joka altistuu työssään esimerkiksi melulle, pölylle, säteilylle tai tekee vuorotyötä. Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin ja tarkastuksiin työyhteisössä. Työterveyshuollon ammattilaiset tukevat esimiehiä tarjoamalla tietoa ennaltaehkäisevistä toimista sekä vaihtoehdoista työkyvyn heiketessä. Työterveyshuolto tarjoaa myös menetelmiä ja välineitä näitä tilanteita varten.
 

Sairauspoissaolot, ammattitaudit ja keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 2015

Sairauspoissaoloprosentti oli Fortumissa 2,4 (2014: 2,4), mikä on alhaisempi kuin energia-alalla keskimäärin. Miesten sairauspoissaoloprosentti oli 2,2 (2014: 2,2) ja naisten 3,0 (2014: 2,9). Sairauspoissaoloprosentti on laskettu vakituisten työntekijöiden raportoidun työajan perusteella. Sairauspoissaoloprosentti otettiin uudeksi konsernimittariksi vuodelle 2016 mittaamaan henkilöstön hyvinvointia. Vuoden 2016 painopistealueisiimme kuuluu sairauspoissaolojen hallinta ja erityisesti esimiesten varhainen tukeminen sairauspoissaolojen hallinnassa ja muissa työkykyhaasteissa.
 
Ammattitautiepäilyjä oli Suomessa 8 (2014: 8), joista meluun liittyviä tapauksia oli 3 ja asbestiin liittyviä tapauksia 5. Meluun liittyvistä ammattitautiepäilyistä kaksi todettiin ei-ammattitaudiksi. Yksi asbestialtistumiseen liittyvä epäily todettiin ammattitautina korvattavaksi. Muiden epäilyjen tutkimukset ovat kesken. Kaikki ammattitautiepäilyt esiintyivät miehillä.
 
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen hyvästä tasosta Fortumissa kertoo keskimääräinen eläköitymisikä, joka oli 62 (2014: 62) vuotta.
 

Vakituisten työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti vuosina 2013-2015 (GRI G4-LA6)  

22.2.2016