Henkilöstön kehittäminen

​Fortumissa kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan tietojen, taitojen ja osaamisen kehittämiseen. Sen mahdollistamiseksi olemme keskittyneet kehittämään johtajuutta ja organisaatiokulttuuria valmentavan lähestymistavan avulla. Valmentava lähestymistapa lisää osallistavaa johtamista, joka innostaa työntekijöitämme ottamaan vastuuta työssään. Yhtenä keskeisenä elementtinä valmentavassa lähestymistavassa on palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Valmentava johtaminen ja perehdytys vuonna 2015

Esimiehille suunnattuja johtajuuden ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen tähtääviä koulutusohjelmia oli vuonna 2015 käynnissä kolme:
  • Leadership Impact -valmennus
  • MASTER Growing Leader -koulutus
  • Fortum Navigator -kehitysohjelma
Yhteensä näihin ohjelmiin osallistui vuoden 2015 aikana 116 esimiestä.
 
Kaikki uudet työntekijämme käyvät läpi perehdytyksen, jonka yksi osa on Fortum Passport -verkkoperehdytysohjelma. Vuoden 2015 aikana 131 (2014: 136) henkilöä tutustui Fortumin toimintaan Fortum Passport - ohjelman kautta.
 

Koulutustunnit ja -kustannukset vuonna 2015

Vuonna 2015 koulutustuntien kokonaismäärä oli 50 466. Kurssit ja lisenssit rekisteröidään toistaiseksi Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Norjassa. Vuonna 2015 koulutuskustannukset olivat noin 3,5 (2014: 3,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2014 ja 2015 koulutuskustannukset eivät sisällä myytyä Distribution-liiketoimintaa.
 

Koulutustunnit 2015 (GRI G4-LA9) Vakituisten työntekijöiden koulutustaso vuosina 2013-2015 

Suoritus- ja kehityskeskustelut tukevat tavoitteiden saavuttamista ja ammatillista kasvua

Henkilöstön työssä kehittymistä tuetaan vuosittaisilla suoritus- ja kehityskeskusteluilla, joiden piiriin kuuluvat kaikki työntekijät. Suoritus- ja kehityskeskustelujen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että työntekijällä on selkeät liiketoiminnasta johdetut tavoitteet ja osaaminen, joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja ammatillista kasvua.
 
Tavoitteiden saavuttaminen muodostaa pohjan maksettaville tulospalkkioille. Fortumin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki työntekijät, jotka ovat olleet Fortumin palveluksessa vähintään kolme kuukautta.
 

Suoritus- ja kehityskeskustelut vuonna 2015

Vuoden 2015 osalta raportoimme kehityskeskustelujen kattavuuden helmikuulta, mihin edellisvuoden kehityskeskustelusykli päättyy. Suoritus- ja kehityskeskusteluissa käytettävää sähköistä työkalua pystyi käyttämään noin 67 % henkilöstöstä. Heistä suoritus- ja kehityskeskustelut käytiin 93 %:lla. Kehityskeskustelut toteutuivat lähes yhtä hyvin naisilla ja miehillä: naisten ryhmässä toteutumisprosentti oli 95 ja miesten ryhmässä 92. Tavoitteena on saada kaikki toimintamaat ja henkilöstöryhmät sähköisen työkalun piiriin.
 

Fortum Sound -henkilöstötutkimus

Fortum Sound -henkilöstötutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Lokakuussa 2014 järjestetyn tutkimuksen vastausprosentti nousi 84 %:iin (2012: 79 %). Tulosten mukaan 70 % työntekijöistä kokee olevansa sitoutunut yritykseen (2012: 65 %).
 
Tutkimuksen tulosten perusteella henkilöstö kokee, että Fortumin työntekijöiden asiakaskeskeinen ajattelu sekä kestävä kehitys osana Fortumin toimintaa ovat hyvällä tasolla. Myös kokonaisvaltainen työhyvinvointi sekä tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välillä koetaan hyväksi. Fortumin Toimintaohjeen ja työturvallisuuden ohjeistusten mukainen työskentelytapa on osa fortumlaisten työpäivää.
 
Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa nousivat strategian selkeyttäminen ja läpinäkyvyys sekä muutoksista viestiminen. Tähän tarpeeseen vastattiin muun muassa aloittamalla Fortum Dialogi -keskustelutilaisuudet johdon ja henkilöstön välillä. Keskustelutilaisuus pidetään kaksi kertaa vuodessa.
 
Lisäksi käynnistettiin muutosjohtamiskyvykkyyden kehittämishanke, jonka ensimmäisessä vaiheessa luotiin esimiesten käyttöön tukimateriaali ja valmennettiin HR- ja viestintäorganisaatiot toimimaan esimiesten tukena muutostilanteissa.
 
Pekka Lundmarkin aloittaessa Fortumin toimitusjohtajana syyskuussa 2015 toteutettiin kysely, jossa yli 3 200 fortumlaista kertoi havaintojaan ja kehitysehdotuksiaan toiminnan tehostamiseksi ja tulevan menestyksen rakentamiseksi. Vastauksista kävi ilmi, että henkilöstöllä on vahva luottamus Fortumin toimintaan, mutta yhtiöön kaivataan selkeämpää suuntaa, joustavuutta ja nopeutta päätöksentekoon.
 

29.2.2016