Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Edistämme henkilöstön tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkitsemisessa, kehittymisessä ja uralla etenemisessä riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä.

Henkilöstön monimuotoisuus vuonna 2015

Vakituisesti palveluksessamme olevien keski-ikä oli 44,5 vuotta. Yli 50-vuotiaiden työntekijöiden osuus oli 33 %. Naisten osuus koko henkilöstöstämme oli 29 % (2014: 28 %). Naisten osuus konserni- ja divisioonatason johtoryhmissä oli 33 % (2014: 33 %). Fortumin hallitukseen kuului kahdeksan jäsentä, joista kolme, mukaan lukien puheenjohtaja, oli naisia.
 

Vakituisten työntekijöiden jakauma ikäryhmittäin, sukupuolittain ja henkilöstöryhmittäin (GRI G4-LA12) 

Konserni- ja divisioonatason johdon ikä- ja sukupuolijakauma, henkilöä


 

Syrjintätapaukset vuonna 2015

Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja puutumme siihen välittömästi. Suomessa ja Ruotsissa on käytössä erillinen ohjeistus työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän tilanteisiin. Vuoden 2015 aikana raportoitiin yksi epäasiallisen käytöksen tapaus, joka johti siihen syyllistyneen henkilön työsuhteen päättämiseen. Yksi vuonna 2014 raportoitu syrjintäväite oli tuomioistuinkäsittelyssä vuonna 2015. Tuomioistuinpäätöksen mukaisesti työnantaja ei ollut syyllistynyt syrjintään ja kanne hylättiin.
 

Tasa-arvoinen palkitseminen

Tarjoamme palkitsemispolitiikkamme mukaisesti oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja kilpailukykyisen palkitsemisjärjestelmän henkilöstöllemme. Palkkaus noudattaa kunkin maan voimassaolevia käytäntöjä ja perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä työmarkkinasopimuksiin. Palkkataso perustuu henkilökohtaiseen työsuoritukseen, tehtävän vaativuuteen sekä kunkin maan markkinatilanteeseen.
 
Henkilötietojärjestelmän kattava käyttöönotto mahdollistaa palkkatasa-arvon raportoinnin kaikkien toimintamaiden osalta. Keskitetyn henkilötietojärjestelmän lisäksi Venäjällä on käytössä myös oma, paikallinen tietojärjestelmä, minkä vuoksi tiedot Venäjän palkkatasa-arvosta on raportoitu erikseen.
 
Raportointimme kattaa muut henkilöstöryhmät paitsi työntekijät. Tässä ryhmässä vertailua ei pystytä tekemään liian pienten ryhmäkokojen vuoksi. Osassa toimintamaistamme henkilöstömäärät ovat niin pieniä, ettei maakohtainen vertailu ole luotettavaa. Nämä maat olemme raportoineet kootusti kohdassa Muut maat.
 

Palkitseminen vuonna 2015

Toimintamaissamme naisten peruspalkat olivat vuonna 2015 kaikissa henkilöstöryhmissä keskimäärin 12 % (2014: 10 %) pienempiä kuin miesten peruspalkat. Henkilöstön kokonaismäärä vertailussa oli 3 089, joista naisia oli 1 111 (36 %). Erot vaihtelivat maittain ja eniten eroihin vaikuttivat tehtävien vaativuusluokat ja palvelusvuodet.
 
Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) sisältää henkilökohtaisen suoriutumisen mittarin. Olemme ottaneet STI:n henkilökohtaisen bonuskertoimen mukaan tasa-arvoisen palkitsemisen vertailuun. Naisten ja miesten välillä ero henkilökohtaisessa bonuskertoimessa oli +3 %.
 
Venäjällä naisten palkkaero miehiin verrattuna oli +0,6 % vertailukelpoisten vaativuusluokkien osalta (1 728 henkilöä). Vertailua henkilökohtaisen bonuskertoimen osalta ei ole tehty.
 

Naisten peruspalkkojen, palkitsemisen sekä muiden avaintekijöiden vertailua miesten vastaaviin tekijöihin, % (GRI G4-LA13)
 

23.2.2016