Laitos- ja työturvallisuus

Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille. Uskomme, että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan. Hyvä laitosturvallisuus on työntekijöiden ja ympäristön kannalta turvallisen ja tehokkaan toiminnan ehdoton edellytys.
Olemme asettaneet konsernitasoiset tavoitteet seuraaville tunnusluvuille:

• Oman henkilöstön (TRIF*, LWIF**) ja urakoitsijoiden (LWIF) tapaturmataajuus
• Vakavien*** työtapaturmien lukumäärä
• Merkittävät ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspoikkeamat (EHS–poikkeamat)
• Työtapaturmien, vakavien EHS-poikkeamien ja läheltä piti -tapausten tutkinnan laatu 
 

Turvallisuustunnusluvut vuosina 2014-2016

Oman henkilöstön turvallisuus hyvällä tasolla  

Fortumin turvallisuuden tunnuslukuihin vaikuttivat vuonna 2016 Venäjän investointiohjelman saattaminen loppuun turvallisesti sekä Ekokem Oyj:n (1.9.2016 alkaen) ja Grupa DUON S.A.:n (1.4.2016 alkaen) integrointi osaksi Fortumia. Erityisesti Ekokem Oyj:n turvallisuustaso on tapaturmataajuuden osalta Fortumia heikompi, mikä vaikuttaa kokonaistilastoihin.
 
Omien työntekijöidemme osalta onnistuimme säilyttämään hyvän turvallisuustason. Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (LWIF) oli tasolla 1,0 (2015:1,1).

Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuus (TRIF) sen sijaan heikentyi tasolle 1,9 (2015: 1,6).
Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF) on edelleen vuonna 2017 keskeinen haasteemme. Urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti oli 3,0 (2015: 2,7).
 

Laitosturvallisuus

Seuraamme konsernitavoitteena merkittäviä EHS-poikkeamia, joihin kuuluvat tulipalot, 100 litraa ylittävät vuodot ympäristöön, räjähdykset sekä ydinturvallisuus-, patoturvallisuus- ja ympäristöpoikkeamat. Vuonna 2016 EHS-poikkeamia oli kaikkiaan 22 (2015: 18), tavoitteen ollessa ≤23. Poikkeamista ei aiheutunut merkittävää vahinkoa toiminnalle, ihmisille tai ympäristölle. Suurin osa (8) poikkeamista oli Venäjällä tapahtuneita jätevesipäästöihin liittyviä luparikkomuksia.  
 

Parannamme turvallisuutta jatkuvasti

Fortumissa on käytössä konsernitason EHS-ohjeet ja minimivaatimukset. Ne asettavat vaatimukset kaikille niille toiminnoille, joista olemme operatiivisessa vastuussa.
 
Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintamme tasoa ja turvallisuutta. Lue lisää turvallisuustyöstä ja tuloksista kestävän kehityksen raportistamme.

* TRIF: Total Recordable Injury Frequency, lääkinnällistä hoitoa vaatineet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
** LWIF: Lost Workday Injury Frequency, poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, tapaturma on johtanut tapahtumapäivän lisäksi yhden tai useamman työpäivän tai -vuoron poissaoloon
*** Vakava työtapaturma: Tapaturma, joka johtaa kuolemaan, pysyvään vammautumiseen tai yli 30 vuorokauden poissaoloon työstä. 1.1.2017 alkaen tapaturma, joka johtaa kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen ja tapaturma, josta olisi mahdollisesti aiheutunut vakavia seurauksia
 

31.3.2017