Toimitusketjun hallinta

Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija. Pyrimme aktiivisesti vähentämään toimitusketjuumme liittyviä ympäristövaikutuksia sekä parantamaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Samalla hallitsemme toimitusketjuumme liittyviä riskejä. Tavoitteena on, että avoin ja tehokas yhteistyö luo arvoa molemmille osapuolille.
 

Polttoaineostot ja investoinnit merkittävässä roolissa

Vuonna 2016 Fortumin hankintavolyymi oli 2,5 (2015: 2,2) miljardia euroa. Suurimman osan hankinnoista muodostivat polttoaineet ja investoinnit sekä Electricity Sales -liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostama sähkö.
 
Vuonna 2016 Fortumin polttoainehankintojen arvo oli yhteensä 531 (2015: 567) miljoonaa euroa. Hankinnoistamme 599 (2015: 527) miljoonaa euroa kohdistui erilaisiin investointeihin. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä, 214 miljoonaa euroa. Loppuosa hankinnoistamme, 1,4 (2015: 1,1 ) miljardia euroa koostui muiden tavaroiden ja palveluiden hankinnasta.
 

Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Toimitusketjumme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa polttoaineisiin, erityisesti hiileen ja biomassoihin. Hiilen avolouhintaan liittyy merkittäviä ympäristönäkökohtia kuten luonnonvarojen käytön resurssitehokkuus, päästöt ilmaan, veteen ja maaperään sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Maanalaisissa kaivoksissa työskentelyyn voi liittyä merkittäviä työterveys- ja -turvallisuusriskejä. Biomassojen hankinnan vastuullisuusnäkökohdat liittyvät ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuteen, mutta etenkin EU:n ulkopuolella riskeinä voivat olla myös esimerkiksi laittomat hakkuut tai ihmisoikeusloukkaukset. Polttoaineiden hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota polttoaineiden alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon.
 

Toimitusketjun vastuullisuus

Edellytämme liiketoimintakumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin Toimintaohjetta sekä Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. Fortumin keskeiset työkalut toimitusketjun hallinnassa ovat maa- ja vastapuoliriskin arviointi, toimittajien esivalinta sekä toimittaja-auditoinnit.
 

Toimittaja-auditoinneilla arvioidaan, kuinka toimittaja vastaa Fortumin Toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille esitettyihin vaatimuksiin. Vuoden 2016 aikana auditoitiin yhteensä 13 (2015: 9) toimittajaa Kiinassa, Intiassa, Venäjällä, Puolassa, Latviassa, Liettuassa ja Suomessa.


 

30.3.2017