Toimitusketjun vastuullisuus

​Edellytämme liiketoimintakumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin Toimintaohjetta sekä Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. Fortumin keskeiset työkalut toimitusketjun hallinnassa ovat maa- ja vastapuoliriskin arviointi, toimittajien esivalinta sekä toimittaja-auditoinnit.

Toimintaohjeet kokoavat perusvaatimukset

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) muodostaa eettisten liiketoimintatapojen perustan, ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) sisältää palvelun- ja tavarantoimittajia koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset. Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, ja se on jaettu neljään osioon: liiketoimintatavat, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. Maa- ja vastapuoliriskin arviointi noudattaa kestävän kehityksen osalta samaa perusrakennetta ja ottaa kantaa mm. ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteutumiseen.
 
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille on käytössä kaikissa toimintamaissamme, ja se liitetään yli 50 000 euron suuruisiin hankintasopimuksiin. Toimintaohje päivitettiin vuonna 2014, ja aloitimme vuoden 2015 alussa sisäisen koulutuksen uudistetun Toimintaohjeen vaatimuksista. Vuonna 2015 koulutus järjestettiin Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Intian henkilöstö koulutettiin vuoden 2016 alussa. Muissa toimintamaissamme koulutus järjestetään vuoden 2016 aikana.
 

Toimittajien esivalinta uudistettiin

Arvioimme liiketoimintakumppaneidemme toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditointien avulla. Esivalintaprosessi uudistettiin vuoden 2015 aikana ja se tehdään aina, kun hankinnan volyymi ylittää 50 000 euroa. Tavoitteena on tunnistaa entistä paremmin riskitoimittajat ja suunnata jatkotoimenpiteet näihin toimittajiin. Esivalinnan ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan toimittajan luottokelpoisuus sekä lähetetään lyhyt kirjallinen kysely, jolla selvitämme muun muassa toimittajan mahdollista toimintaa riskimaissa, sertifioituja johtamisjärjestelmiä ja urakoitsijoiden työturvallisuustasoa. Kiinnitämme erityistä huomiota myös korruptionvastaisiin toimintatapoihin.
 
Jos toimittajan toiminnassa tunnistetaan kyselyn perusteella potentiaalisia riskejä, jatkotoimenpiteenä voidaan lähettää laajempi itsearviointikysely tai tehdä toimittaja-auditointi. Polttoainetoimittajille lähetetään suoraan laaja itsearviointikysely.
 
Russia-divisioonalla on käytössä oma toimittajien esivalinta. Esivalinta tehdään Venäjän hankintalain mukaisesti, ja tarjouskilpailu on avoin kaikille yhtiöille. Asetamme Venäjän toiminnoissa toimittajavaatimuksia sekä liiketoiminta­periaatteille että eettisyydelle.
 

Toimittaja-auditoinnit arvioinnin tukena

Toimittaja-auditoinnissa arvioimme, kuinka toimittaja vastaa Fortumin Toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille esitettyihin vaatimuksiin. Toimittaja-auditoinnit tekee oma henkilöstömme. Auditoinnit tehdään aina toimittajan tiloissa, ja ne sisältävät tuotannon tarkastuksen, työntekijä­haastattelut sekä dokumenttien ja tallenteiden tarkastuksen. Mikäli poikkeamia löytyy, toimittaja tekee suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme.
 
Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen ja käyttää Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Bettercoal-auditoinnit tekee aina kolmas, akkreditoitu osapuoli. Vuonna 2015 yksi Fortumin venäläisistä hiilentoimittajista auditoitiin ja toisen auditointiprosessi oli vuoden lopussa kesken.
 

Toimittaja-auditoinnit vuonna 2015

Vuonna 2015 auditoimme yhteensä yhdeksän toimittajaa Puolassa, Tšekin tasavallassa, Venäjällä, Kazakstanissa ja Intiassa, jossa keskityimme osana urakoitsijoiden valintaprosessia auditoimaan potentiaaliset aurinkovoimalaitosurakoitsijat.
 
Auditoinneissa havaittiin eniten poikkeamia työturvallisuudessa, ylityötunneissa ja palkkauksessa sekä toimittajien omien alihankkijoiden hallinnassa. Järjestäytymisvapauden, syrjinnän, lapsi- tai pakkotyövoiman osalta emme löytäneet poikkeamia, mutta annoimme intialaiselle urakoitsijalle suosituksen vahvistaa käytäntöjään työntekijöiden iän varmentamiseksi uusia työntekijöitä palkattaessa. Ympäristöasioissa annoimme muun muassa päästöjen mittaamiseen, ympäristötavoitteiden asettamiseen, veden käytön vähentämiseen, lajittelun tehostamiseen ja kemikaaliturvallisuuden parantamiseen liittyviä suosituksia.
 
Vuonna 2016 tavoitteenamme on auditoida 15 toimittajaa. Tavoitteenamme on myös ottaa käyttöön yksinkertaistettu, kevyempi auditointimalli. Kevyemmän mallin avulla myös ostajan on mahdollista tarkastaa toimittajan käytäntöjä. Lisäksi arvioimme mahdollisuutta lisätä toimittaja-auditointien määrää tekemällä auditoinneissa yhteistyötä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa.
 

Vuonna 2015 auditoidut toimittajat toimittajatyypeittäin 

Vuonna 2015 auditoidut toimittajat maittain 
 

25.2.2016