Vastuullista polttoaineiden hankintaa

Toimitusketjumme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa polttoaineisiin, erityisesti hiileen ja biomassoihin. Tiedostamme, että hiilen avolouhinta voi olla ympäristönsuojelun kannalta haastavaa, kun taas maanalaisten kaivosten työskentelyolosuhteet voivat aiheuttaa työterveys- ja turvallisuushaittoja. Biomassojen hankintaan liittyy ympäristöriskejä, kuten laittomat hakkuut ja monimuotoisuuden häviäminen, mutta myös taloudellisia, sosiaalisia ja maineriskejä liittyen esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin ja maan omistukseen.
 

Polttoaineiden hankinta vuonna 2015

Polttoaineiden hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota polttoaineiden alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon. Vuonna 2015 polttoainetoimitusketjussamme oli 117 toimittajaa, joista 8 % toimi riskimaissa.
 

Fortumin vuonna 2015 käyttämien polttoaineiden alkuperä1)

 
 

Maakaasu

Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa käytetty maakaasu oli peräisin Venäjältä useilta eri toimittajilta. Puolassa käytetty maakaasu oli hankittu pääosin Puolasta.
 

Kivihiili

Suomessa käytetty kivihiili oli peräisin Venäjältä. Puolassa käytetty hiili oli peräisin pääasiassa Puolasta. Venäjän voimalaitokset käyttivät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.
 
Suomessa meillä on lakisääteinen velvollisuus varastoida polttoaineita kolmen kuukauden keskimääräistä energiantuotantoa vastaava määrä. Muissa maissa vastaavaa lakisääteistä velvollisuutta ei ole, mutta ylläpidämme energiantuotannon keskeytymättömyyden kannalta riittäviä varmuusvarastoja kaikissa maissa.
 
Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen ja käyttää Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Vuoden 2015 Bettercoal-auditoinneista on kerrottu yksityiskohtaisemmin kohdassa Toimitusketjun vastuullisuus.
 

Biomassa

Käyttämämme biomassa oli puupellettejä, haketta, teollisuuden metsätähteitä ja agrobiomassaa, jotka olivat peräisin Suomesta, Baltian maista, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Puolasta. Kehitämme toimenpiteitä biopolttoaineiden jäljitettävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Vuonna 2016 vahvistamme ja yhtenäistämme puupohjaisen biopolttoaineen alkuperään liittyviä sopimusvaatimuksia ja pyrimme asettamaan tavoitteen sertifioiduista lähteistä olevan puupohjaisen biopolttoaineen käytölle.
 
Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroidun bioöljylaitoksen kestävyysjärjestelmä bioöljyn tuotannolle hyväksyttiin vuoden 2014 lopussa. Kestävyysjärjestelmän avulla osoitetaan kansallisen lainsäädännön mukainen kestävyyskriteerien täyttyminen. Vuonna 2015 luovutettiin ensimmäiset Fortum Otso® kestävyystodistukset koti- ja ulkomaisille asiakkaille. Asiakkaat voivat osoittaa kestävyystodistuksilla, että poltettava Fortum Otso® on hiilidioksidivapaa polttoaine.
 

Uraani

Loviisan voimalaitoksessa käytettävät ydinpolttoaineniput ovat kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Polttoainetoimittaja hankkii polttoainenippuihin käytettävän uraanin Fortumin sopimuksen mukaisesti venäläisistä kaivoksista. Vuonna 2015 uraani tuli Krasnokamenskin, Khiagdan ja Dalurin kaivoksilta.
 
Sekä uraania tuottavalla kaivosyhtiöllä (ARMZ Uranium Holding Co.) että uraanin jatkojalostuksesta ja valmistuksesta vastaavalla TVELillä on ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät kaikilla laitoksillaan. Kaikilla kolmella uraanikaivoksella on ISO 14001 –ympäristösertifikaatti. Khiagdan kaivoksella on sertifioitu OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmä, ja sertifointi on työn alla Dalurin kaivoksilla. Myös zirkonimateriaalia valmistava tehdas sekä uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja valmistava tehdas on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti.
 
Arvioimme säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiemme laatu‑, ympäristö‑, työterveys‑ ja turvallisuushallintajärjestelmiä sekä ydinpolttoainenippujen valmistusta. Osana polttoaineeksi valmistettavan uraanin arvoketjussa toimivien eri yhtiöiden välistä yhteistyötä Fortumin edustajat arvioivat Fortumin venäläisen uraanitoimittajan osaksi omistaman uraanikaivoksen toimintaa Kazakstanissa kesällä 2015. Kaivoksen kestävän kehityksen mukainen toiminta edusti alan parhaita käytäntöjä ja sen laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmät sekä energiatehokkuuden hallintajärjestelmä oli sertifioitu.
 

25.2.2016