Kasvihuonekaasupäästöt 2015

Kasvihuonekaasupäästömme olivat vuonna 2015 yhteensä 24,1 miljoonaa tonnia. Scope 1 -päästöt olivat 19,3 miljoonaa tonnia, scope 2 -päästöt 0,1 miljoonaa tonnia ja Scope 3 -päästöt 4,7 miljoonaa tonnia.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt - Scope1 

Suorat kasvihuonekaasupäästömme olivat 19,3 (2014: 20,5) miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Hiilidioksidin osuus suorista kasvihuonekaasupäästöistämme oli yli 99 %.
 
Suorien kasvihuonekaasupäästöjen osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöstämme oli 80,1 %.
 

Suorat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN15)

  

Suorat hiilidioksidipäästöt maittain 2013-2015 (GRI G4-EN15)

 

Suorista hiilidioksidipäästöistä 89 % (2014: 82 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista ja 7 % (2014: 11 %) Suomesta. Hiilidioksidipäästöt kasvoivat Venäjällä uuden kapasiteetin käyttöönoton myötä ja laskivat Suomessa lauhdutusvoiman tuotannon vähenemisen vuoksi.

Fortumin suorat biogeeniset hiilidioksidipäästöt olivat 1,3 (2014: 1,3) miljoonaa tonnia.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta kattaa hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin, fluoratut hiilivedyt ja SF6:n. Hiilidioksidipäästöt sekä metaani- ja typpioksiduulipäästöt on laskettu laitoskohtaisten polttoainetietojen perusteella. HFC-yhdisteiden ja SF6:n määrät raportoidaan laitteistoihin lisättyjen kaasumäärien perusteella. Kaasujen ominaispäästökertoimet perustuvat IPCC:n julkaisuihin.
 

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt - Scope 2

Omaan käyttöön ostamamme sähkön tuottamisesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat 85 400 (2014: 136 000) tonnia hiilidioksidiekvivalenttina. Hiilidioksidipäästöjen osuus tästä oli yli 99 %.
 
Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjen osuus oli 0,4 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme.
 

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN16)


Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu maakohtaisten sähköntuotantojakaumien perusteella.
 

Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt - Scope 3

Valtaosa Scope 3 -päästöistämme aiheutuu polttoaineiden tuotannosta ja kuljetuksesta, tavaroiden ja palvelujen hankinnasta sekä investoinneista. Muiden toimintojen (esim. henkilöstön matkustaminen ja jätehuolto) osuus on alle 1 %.
 
Vuonna 2015 Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöiksemme on arvioitu 4,7 (2014; 5,0) miljoonaa tonnia. Scope 3 -päästöjen osuus oli 19,5 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistämme. Scope 3 -päästöjemme on arvioitu aiheutuvan kokonaisuudessaan fossiilisista energialähteistä.
 

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN17)


 

Raportoimme Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting -standardin mukaisesti. Eri toimintojen laajuutta kuvaavat määreet on saatu seuranta- ja raportointijärjestelmistämme. "Tavaroiden ja palvelujen hankinta" ja "Investoinnit" -kategorioiden osalta laskennassa on huomioitu vain hankintatoimemme määrittelemiin hankintakategorioihin kuuluvat hankinnat. Vuonna 2015 noin 37 % (2014: 30 %) kokonaishankinnastamme oli tarkemmin määrittelemätöntä ja jätettiin lähtötietojen puutteen vuoksi laskennan ulkopuolelle. 

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytetyt ominaispäästökertoimet perustuvat eri kirjallisuuslähteisiin. Hankintojemme kategorisointia kehitetään edelleen muun muassa määrittelemättömien hankintojen osuuden pienentämiseksi. 

Hiilidioksidin ominaispäästöt

Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästömme (Scope 1) oli 181 (2014: 189) g/kWh. Vuosi 2015 mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo oli 191 (2014: 198) g/kWh. Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästön viiden vuoden keskiarvo kääntyi viime vuonna laskuun ja alitti nyt selvästi tavoitetason 200 g/kWh. Syynä oli ennen muuta lauhdutusvoiman tuotannon väheneminen Suomessa.
 

Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (Scope 1) vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN18)


 

Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästömme (Scope 1) EU:ssa oli 21 (2014: 39) g/kWh ja vuosi 2015 mukaan lukien viiden vuoden keskiarvo oli 50 (2014: 60) g/kWh. Sähköntuotantomme hiilidioksidin ominaispäästö on alhainen muihin eurooppalaisiin sähköntuottajiin verrattuna. Vuonna 2014 ominaispäästömme oli noin yksi kahdeksasosa suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden keskimääräisestä ominaispäästöstä 313 g/kWh.
 
Venäjän sähköntuotantomme mukaan lukien ominaispäästömme vuonna 2015 oli 166 (2014: 177) g/kWh, mikä oli noin 60 % eurooppalaisten sähköyhtiöiden keskimääräisestä tasosta vuonna 2014. Vuoden 2015 eurooppalaiset vertailutiedot eivät ole vielä saatavilla.
 

Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden hiilidioksidin ominaispäästöt, g/kWh sähköä vuonna 2014

 

Sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöjen laskentaraja poikkeaa muusta ympäristöraportoinnista. Mukaan on otettu myös Fortumin tuotanto-osuudet osakkuusyhtiöistä. Tämä tuotanto perustuu vesi- ja ydinvoimaan eikä siitä aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.
 
Sähköntuotannon ominaispäästöjen laskennassa CHP-laitosten päästöt on allokoitu sähkölle ja lämmölle käyttäen Greenhouse Gas Protocol -ohjeistuksessa esitettyä hyötysuhdemenettelyä lämmöntuotannon hyötysuhteella 90 % ja sähköntuotannon hyötysuhteella 40 %
 

19.5.2016