Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia ympäristöongelmia. Meidän tulee tuntea luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvät vaikutuksemme ja riippuvuussuhteemme voidaksemme arvioida niihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.
 

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ennen muuta vesivoimantuotantoon, jota yhtiöllä on Suomessa ja Ruotsissa. Vesivoimarakentaminen ja siihen liittyvä säännöstely muuttavat vesistöjen olosuhteita ja vaikuttavat siten paikallisesti vesiluonnon monimuotoisuuteen erityisesti kalaston osalta. Myös fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon päästöt saattavat heikentää paikallisesti luonnon monimuotoisuutta erityisesti Venäjällä. Lisäksi polttoaineiden hankintamme voi vaikuttaa haitallisesti biodiversiteettiin. Hiilidioksidipäästöttömän energian tuotantomme kuitenkin korvaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa ja siten hillitsee ilmastonmuutosta, joka on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle.
 

Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon toiminnassamme

Biodiversiteettiohjeessamme on määritelty periaatteet, joilla huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja hallitaan yhtiön toimintojen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Olemme vuodesta 2014 asti osallistuneet Suomen yritysvastuuverkoston (FIBS) Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelman toimintaan. Biomassan kestävästä käytöstä on keskusteltu vilkkaasti viime vuosina. Fortumin kanta on, että tarvitaan EU:n laajuiset, yhtenäiset, sitovat ja kaikkea bioenergiaa koskevat kestävyyskriteerit. Euroopan komission ehdotus laajentaa nykyiset bionesteitä koskevat kestävyyskriteerit koskemaan myös kiinteää biomassaa ja biokaasua on linjassa Fortumin kannan kanssa. Ehdotus sisältyy Euroopan komission 30.11.2016 julkaistuun "Älykkään ja puhtaan energian" lainsäädäntökokonaisuuteen.
 
Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen, ja käytämme Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävyyden arvioinnissa. Bettercoal-arvioinnit kattavat hiilen louhimisen biodiversiteettinäkökohdat.
 
Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen ja arvioimme uusien hankkeidemme vaikutukset. Kompensoimme ja pienennämme vesivoimantuotannosta aiheutuvia vaikutuksia monimuotoisuuteen kalaistutuksilla, kalojen ylisiirroilla ja vapaaehtoisilla ympäristöhankkeilla. Ruotsissa toteutamme luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita myös ympäristömerkityn Bra Miljöval -sähkön myyntituotoilla.
 

Elinympäristöjen kunnostaminen ja muut hankkeet

Useimmat elinympäristökunnostuksemme ja muut luonnon monimuotoisuutta parantavat hankkeet liittyvät vesivoiman tuotantoon. Lue vesivoimaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä hankkeistamme tästä.
 

30.3.2017