Ympäristövastuu

Fortumin tavoitteena on tarjota asiakkaille ympäristömyönteisiä tuotteita ja palveluita. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia hyödyntämällä parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä ja teknologioita. Ympäristövastuussa painotamme kiertotaloutta, resurssi-ja energiatehokkuutta, jätteiden ja biomassan hyödyntämistä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä.
 

Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon ympäristövaikutuksista osa on globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja, toiset taas alueellisia tai paikallisia. Fortumin toiminnan kannalta keskeisiä ympäristönäkökohtia ovat:
  • Ilmastonmuutos 
  • Uusiutuvien energialähteiden käyttö
  • Kiertotalous
  • Savukaasupäästöt
  • Vesivoiman ympäristövaikutukset ja luonnon monimuotoisuus
  • Polttoaineiden hankinta

Ilmastonmuutoksen hillintä

Voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lisäämällä hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä parantamalla tuotannon energiatehokkuutta. Vuonna 2016 tuottamastamme sähköstä 62 % oli hiilidioksidipäästötöntä. Teimme useita investointi-päätöksiä, joiden ansiosta tuuli- ja aurinkovoiman tuotantomme kasvaa merkittävästi lähivuosina.
 

Kiertotalous tehostaa resurssien käyttöä

Kierrätämme merkittäviä määriä toiminnassamme syntyneitä jätteitä ja energiantuotannon sivutuotteita. Lisäksi kiertotalouspalvelumme erottelevat yhteiskunnan jätevirroista materiaaleina ja energiana hyödynnettävät jakeet. Resurssi- ja energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on tärkeää sekä luonnonvarojen riittävyyden että ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Oman tuotantomme energiatehokkuuden parantamisen myötä meille on kehittynyt osaamista, jota olemme hyödyntäneet toimittamalla energiatehokkuuspalveluja myös muille energiayhtiöille.
 

Kehittynyttä polttotekniikkaa

Polttoaineiden käytöstä syntyy rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä, jotka heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista. Näitä päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti erilaisten savukaasujen puhdistustekniikoiden avulla. Fortumin vahvuutena on polttotekniikan erityisosaaminen, ja omien voimalaitostemme lisäksi olemme toimittaneet typenoksidien vähentämiseen suunniteltuja polttoteknisiä ratkaisuja useille muille energiayhtiöille.
 

Vesivoiman ympäristövaikutuksia lievennetään

Jokien patoaminen ja vesistöjen säännöstely muuttavat vedenkorkeuksia ja virtaamia luonnontilaan nähden sekä aiheuttavat muutoksia vesistöjen elinympäristöissä. Osallistumme aktiivisesti alan tutkimustoimintaan, ja toteutamme vapaaehtoisia ja lupiimme perustuvia toimenpiteitä rakennettujen vesistöjen monimuotoisuuden, kalaston ja moninaiskäytön kehittämiseksi.
 

30.3.2017