Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot vuonna 2016

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, luontoisedut ja lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinpalkkiot. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuoden 2015 tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin. Pitkän aikavälin järjestelmään sisältyvät vuoden 2016 aikana luovutetut osakkeet.
 
Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille suoritettujen maksujen kokonaissumma oli 1 957 tuhatta euroa (3 479 tuhatta euroa vuonna 2015), joka vastaa 0,82 %:a (1,32 % vuonna 2015) kaikista Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista. Summiin ei sisälly maksuja, jotka on suoritettu myydyn sähkönjakeluliiketoiminnan työntekijöille. Taulukko sisältää myös Fortumin toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäeläkkeistä suoritetut eläkemaksut.
 

Palkka ja luontoisedut

Peruspalkka on asetettu tehtävän luonne, paikalliset ja kansainväliset markkinatilanteet ja yksilön kokemus ja suoritus huomioon ottaen. Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin palkka oli 80 000 euroa kuukaudessa, johon sisältyi luontoisetuina vapaa autoetu ja puhelinetu. 

Johdon_palkat_2016_fi.JPG
  

Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuoden 2015 lyhyen aikavälin kannustimet (maksettu vuonna 2016)STI_2015_fi.JPG
 
Fortumin johtoryhmän vuoden 2015 lyhyen aikavälin kannustimet perustuivat seuraaviin suoritusmittareihin:
 
Lyhyen aikavälin kannustimia maksettiin Fortumin johtoryhmälle keskimäärin 7 %:n osuus palkasta (17 % enimmäismäärästä). Fortumin johtoryhmälle maksettujen lyhyen aikavälin kannustimien summa vuodelta 2015 oli 0,26 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vuonna 2014).
 
Lyhyen aikavälin kannustimia maksettiin vuoden 2015 tulosten perusteella yhteensä konsernitasolla 9,6 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa vuonna 2014). Ilmoitettuihin summiin ei sisälly maksuja, jotka on suoritettu myydyn Ruotsin sähkönjakelu-liiketoiminnan työntekijöille. Maksetun määrän pieneneminen edellisvuodesta johtui pääasiassa yhtiön taloudellisen tuloksen  heikkenemisestä.

 
Vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2017)STI_2016_fi.JPG

Fortumin johtoryhmän vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustimet perustuivat seuraaviin suoritusmittareihin:
 
Suoritusmittareiden tulokset ylittivät määritetyn tavoitetason  konsernin taloudellisissa tavoitteissa. Ensimmäisessä konsernitason turvallisuustavoitteessa (LWIF) saavutettiin tavoitetaso, mutta toisessa (vakavat onnettomuudet) taso jäi vähimmäisrajan alle. Onnistumista henkilökohtaisissa tavoitteissa arvioidaan alkuvuodesta käytävässä suoritus-keskustelussa.
 
Vuonna 2016 ansaitut tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2017.
 

Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustimet (maksetaan vuonna 2018)
 
Kuten vuonna 2016, Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustintavoitteet perustuvat myös vuonna 2017 divisioonakohtaisten tavoitteiden, konsernin taloudellisen tuloksen ja yksilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lyhyen aikavälin kannustimien tulosmittarit ja painotukset ovat: 60 % vertailukelpoinen liikevoitto (divisioonajohtajille 30 % konsernitasolla ja 30 % omassa divisioonassa), 10 % LWIF ja 30 % yksilökohtaiset strategiset tavoitteet.
 

Pitkän aikavälin kannustimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty viimeaikaiset pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä niiden puitteissa raportointikaudella toimitetut osakkeet.
 
Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän muutokset joulukuussa 2016. Osakepalkkioita ei koske rajoitusjakso, mutta  Fortumin johtoryhmän jäsenten on pidettävä 50 % osakkeistaan, kunnes he saavuttavat vaaditun, bruttovuosipalkkaansa vastaavan osakeomistuksen tason. Rajoitusjakso ei koske muita uuteen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan osallistuvia avainhenkilöitä. Vuosien 2017-2019 pitkän aikavälin kannustinohjelman hallituksen hyväksymät ansaintaperusteet perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (50 %)
sekä suhteutettuun osakkeen kokonaistuottoon (50 %), jota arvioidaan suhteessa Euroopan energiayhtiöihin.
 
Luovutetut osakkeet_fi.JPG

 
 

20.2.2017