Apurahalajit


​B1. Perustutkintoon liittyvät opinnäytteet

Henkilökohtainen apuraha voidaan myöntää kotimaisessa korkeakoulussa suoritettavaa säätiön toimialaan kuuluvaan perustutkintoon liittyvää opinnäytetyötä varten. Apurahan suuruus on 8 000 euroa. Apuraha maksetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa, 6 000 euroa, valitsemanasi aloitusajankohtana ja toinen osa, 2000 euroa, kun olet esittänyt säätiölle todistuksen opinnäytetyön ja ko. tutkinnon hyväksytystä suorittamisesta.

B2. Jatko-opinnot

Henkilökohtainen apuraha voidaan myöntää kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten korkeakouluissa perustutkinnon suorittaneille henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa lisensiaatin- tai tohtorintutkinto. Apuraha on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun. Vuotuinen apuraha kotimaassa tapahtuvaan opiskeluun on 18 000 euroa. Ulkomailla suoritettavan jatko-opiskelun rahoitus voi sisältää myös matka- ja asumiskustannuksia hakemuksessa esitettävän kustannusarvion mukaisesti.

Lisensiaatin tutkintoon tähtäävälle hakijalle apuraha voidaan myöntää enintään kolmena vuotena ja tohtorin tutkintoon tähtäävälle hakijalle enintään neljänä vuotena. Jatko-opintoapuraha maksetaan kerran kuukaudessa 1 500 euron suuruisina erinä 12 kuukauden ajan valitsemastasi aloitusajankohdasta lähtien. Useampivuotisen apurahan uusi maksuvuosi käynnistyy säätiön hyväksyttyä apurahan saajan selvityksen työn edistymisestä. Jatko-opintoapurahan viimeisen kahden kuukauden erä ( 3 000 euroa ) maksetaan kun olet esittänyt todistuksen opintojen tavoitteena olleen oppiarvon saavuttamisesta (väitöskirja) ja valvojan tekemän selvityksen työn tavoitteitten saavuttamisesta.  Vuotuisen 18.000 euron perusapurahan lisäksi, hakija voi hakea apurahaa myös muiden kulujen kattamiseen (esim. matkat ja laitteet). Nämä muut kulut maksetaan kertaluonteisena maksueränä.

Jatko-opintoapurahan yhteydessä voidaan hakea myös työn suorittamispaikan ja laitteiston käytettäväksi asettavalle laitokselle maksettavaa yleiskustannusavustusta, jonka suuruus on 20 % myönnetystä henkilökohtaisesta apurahasta. Hakemukseen on liitettävä laitoksen johtajan allekirjoittama suostumus työn suorittamisesta ko. laitoksessa. Yleiskustannusavustus maksetaan suoraan laitoksen tilille yhtenä maksueränä.

Yli 6 kk kestävän B2-apurahan saajalle voidaan myöntää sairauskulu-, tapaturma- ja henkivakuutuksen kattava lisäapuraha (n. 219 euroa/v). Vakuutusturvaa haetaan oheisella hakemuslomakkeella (alla). Lue myös liitteenä oleva selostus vakuutusturvasta.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja (xlsx 38 kB)

B3. Muut henkilökohtaiset apurahat

Kertaluonteisen, säätiön toimialaan kuuluvan opinnäytteeseen liittyvän hankkeen toteuttamiseen tarkoitettu henkilökohtainen apuraha, joka maksetaan kertasuorituksena. Kertaluonteinen, säätiön toimialaan kuuluva hanke voi olla esim. tutkimustuloksen julkistamiseen liittyvä konferenssimatka. Apurahan kokoa ei ole tarkkaan rajattu, mutta perusopinnoissa sen tulee olla B1- ja jatko-opinnoissa B2-apurahamääriä pienempi. Sama hakija ei voi hakea yhtä aikaa samaan työhön useampaa kuin yhtä apurahalajia.

EPRG-haku

Väitöskirjaa tekevä tohtori-opiskelija tai valmistunut tohtori voi saada EPRG - Fortum Foundation Fellow - apurahan. EPRG - Fortum Foundation Fellow-apuraha oikeuttaa jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön Cambridgen yliopiston Energy Policy Reseach Groupissa. Apurahan suuruus on enintään 30.000 euroa ja se myönnetään enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Apurahaa maksetaan erissä kuukausittain. Apurahalla tehtävän työn aiheen pitää soveltua sekä Fortumin säätiön että EPRGn painopistealueisiin. Päätöksen mahdollisen apurahan myöntämisestä tekevät Fortumin säätiön ehdotuksen pohjalta sekä säätiö että EPRG yhdessä. Lisätietoja osoitteesta: http://www.eprg.group.cam.ac.uk/ EPRG:n vaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.eprg.group.cam.ac.uk/category/for-research-visitors/

14.8.2017