Sosiaaliturva

Koska apurahan saaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahan saajan on itse huolehdittava eläkemaksuistaan, vakuutuksistaan ym. työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella. Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (vuonna 2013 19 728,90 euroa) ylittävältä osalta. MyEL-hakemuksen voi tehdä sähköisesti suoraan netissä osoitteessa www.mela.fi.

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa, kun hänelle on Suomesta myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Lisäksi apurahan tulee olla vähintään 1 238,43 euron suuruinen joka muunnettuna vuotuiseksi MYEL-työtuloksi on vähintään MYEL - työtulon vähimmäismäärän suuruinen (3 715,29 €). Apurahansaajan eläketurva määräytyy hänelle vahvistetun MYEL-työtulon perusteella samalla tavoin kuin maatalousyrittäjällä. Sairauspäivärahaa maksetaan MyEL:n mukaan. Omavastuu aika on sairastumispäivä + 3 seuraavaa arkipäivää. Tapaturman sattuessa  maksetaan päivärahaa seuraavasta päivästä, mikäli työkyvyttömyys jatkuu kolme perättäistä päivää.

Apurahan turvin voi myös työskennellä ulkomailla tietyin edellytyksin. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettu laki muuttuu niin, että MYEL-vakuutetuilla on mahdollisuus pysyä Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piirissä kymmenen vuoden ulkomailla työskentelyn ajan. Ennen ulkomaille lähtöä pitää hakea ETK:lta (www.etk.fi), jos haluaa kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan oleskelun aikana. Mikäli oleskelu tapahtuu EU/ETA-maiden ulkopuolella pitää myös olla yhteydessä Kelaan (www.kela.fi). Jos oleskelet Euroopan alueelle on hyvä hankkia EU-sairausvakuutuskortti jolla voi saada hoitoa samoilla ehdoilla kuin oleskelumaan kansalaiset. Lisätietoa löytyy Melan sivuilta (www.mela.fi).

Apurahansaajille kertyy maksettavaksi lakisääteisiä vakuutusmaksuja keskimäärin noin 14 prosenttia MYEL-vakuutetun apurahan määrästä.

12.3.2014