Förpliktelser


Stipendiaten försäkrar att de uppgifter som getts i stipendieansökan är riktiga och att han/hon inte har låtit bli att lämna någon information, som begärts vid ansökan. Han/hon förbinder sig att genomföra projektet enligt det som framlagts i ansökan samt att följa de anvisningar som dokumenterats på Fortums Stiftelses Internet-sidor samt också att omedelbart underrätta stiftelsen om det arbete som utgjorde grunden för stipendiet avbryts permanent eller tillfälligt för en period över en månad. I dylika fall avbryts utbetalningen av stipendierna. Ifall arbetet avbryts för över ett år, annulleras den andel av stipendiet som inte utbetalats. Om stipendiaten uraktlåter anmälningsplikten annulleras den icke utbetalda delen av stipendiet, i vilket fall stiftelsen också förbehåller sig rätten att utan motiveringar återkräva de redan utbetalda stipendierna.

Om det framgår att de uppgifter som inverkat på beviljandet av stipendiet har förvrängts eller hemlighållits eller om stipendiet inte i sin helhet har använts för det ändamål som nämnts i ansökan eller stipendieutredning inte har gjorts inom utsatt tid, har beviljaren av stipendiet rätt att återkräva stipendiet antingen delvis eller helt.

Stipendiaten förbinder sig att sörja för sina pensionspremier, försäkringar och övriga eventuella arbetsgivaråligganden som är förenade med ett arbetsförhållande under stipendieperioden.

Stipendiaten går med på att Fortums Stiftelse får offentliggöra stipendiatens namn, det beviljade beloppet och användningsändamålet i sin tidskrift och på sina webbsidor.

30.3.2012