Social trygghet


​Eftersom stipendiaten inte står i arbetsförhållande till beviljaren av stipendiet, inkluderar stipendiet inte den sociala trygghet ett arbetsförhållande för med sig. Stipendiaten skall under stipendieperioden själv sörja för sina pensionspremier, försäkringar m.fl. arbetsgivarförpliktelser som sammanhänger med ett arbetsförhållande. Stipendierna är beskattningsbar inkomst till den del de överstiger årsbeloppet för statens konstnärsstipendium (år 2013 19 728,90 euro). LFÖPL-ansökan kan göras elektroniskt på adressen www.lpa.fi.

En i Finland bosatt stipendiat är skyldig att försäkra sig hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, då han/hon beviljats ett stipendium i Finland med vilket han/hon utför arbete utan avbrott under minst fyra månader. Dessutom skall stipendiet uppgå till åtminstone 1 238,43 euro, vilket omräknat till årlig LFÖPL-arbetsinkomst uppgår minst till minimibeloppet för LFÖPL-arbetsinkomst (3 715,29 €). Stipendiatens pensionsskydd bestäms utgående från den LFÖPL-arbetsinkomst som fastställts för honom/henne på samma sätt som för lantbruksföretagare. Sjukdagpenningen betalas också enligt LFÖPL. Självrisken är insjukningsdagen + tre påföljande vardagar.Vid olycksfall betalas dagpenning för påföljande dag, ifall stipendiaten är arbetsoförmögen tre påföljande dagar.

Med stöd av stipendiet kan man också under vissa förutsättningar arbeta utomlands. Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet ändras så att LFÖPL-försäkrade har möjlighet att omfattas av den finländska lagstiftningen om social trygghet under tio års arbete utomlands. För att ha tillgång till social trygghet i Finland, måste stipendiaten vara i kontakt med Pensionsskyddscentralen (www.etk.fi) innan flytten utomlands. Om stipendiaten arbetar utanför EU/EES-länderna, måste han/hon även kontakta FPA (www.fpa.fi). Om vistelsen sker inom Europa, kan det vara bra att skaffa ett EU-sjukförsäkringskort för att ha rättighet till vård på lika villkor som medborgarna i landet man arbetar i. Mer information finns på LPA:s hemsidor (www.lpa.fi).

De lagstadgade försäkringspremier stipendiaterna skall betala uppgår i genomsnitt till 14 procent av den LFÖPL-försäkrades stipendiebelopp.

12.3.2014