Stipendieslag


​B1. Examensarbete i anslutning till grundexamen

Personligt stipendium kan beviljas för examensarbete vid inhemsk högskola i anslutning till grundexamen som hör till stiftelsens verksamhetsområde. Stipendiesumman är 8 000 euro. Stipendiet betalas i två delar, den första delen, 6 000 euro, vid den inledningstidpunkt du valt och den andra delen, 2000 euro, när du har framlagt för stiftelsen intyg över godkänt avläggande av examensarbetet och ifrågavarande examen.

B2. Fortsatta studier

Ett personligt stipendium kan beviljas för studier i Finland eller utomlands, inom ramen för stiftelsens syfte, till personer som avlagt sin grundexamen och har som mål att avlägga licentiat- eller doktorsexamen. Stipendiet är ämnat för fortsatta heltidsstudier. Stipendiets storlek är 18 000 euro för studier i Finland. För fortsatta studier utomlands kan finansieringen också innefatta rese- och bostadskostnader i enlighet med en i ansökan framlagd kostnadsuppskattning.

Sökande som har för avsikt att avlägga licentiatexamen kan beviljas stipendium under högst tre år och sökande som siktar på doktorsexamen under högst fyra år. Stipendiet för fortsatta studier utbetalas en gång i månaden i form av 1 500 euros rater under 12 månaders tid från och med den begynnelsetidpunkt du valt. Vid ett flerårigt stipendium inleds ett nytt betalningsår då stiftelsen har godkänt stipendiatens utredning över hur arbetet har avancerat. Den sista tvåmånadersraten (3 000 euro) i ett stipendium för fortsatta studier betalas när du har framlagt intyg över att den lärda grad som studierna syftade till har uppnåtts eller en utredning av handledaren över att målen för arbetet uppnåtts. Förutom det årliga grundstipendiet på 18 000 euro kan sökanden också ansöka om stipendium för täckande av övriga kostnader (exempelvis resor och apparatur). Dessa övriga kostnader betalas som en engångsbetalningsrat.

I samband med stipendium för fortsatta studier kan man också ansöka om bidrag för allmänna kostnader till den institution som ställer platsen för utförandet och apparatur till förfogande. Beloppet är 20 % av det beviljade personliga stipendiet. Till ansökan skall fogas ett av institutionens chef undertecknat bifall till att arbetet utförs på institutionen i fråga. Bidraget till allmänna kostnader betalas direkt på institutionens konto i en betalningsrat.

Mottagare av B2-stipendium för över 6 månader kan beviljas ett tilläggsstipendium som täcker kostnaden för sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring (ca 219 euro/år). Försäkringsskydd ansöks med vidlagda ansökningsblankett (nedan). Läs också vidlagda följebrev.

Ansökningsblankett för extra stipendium för försäkringsskydd samt fullmakt (xlsx 16 kB)

B3. Övriga personliga stipendier

Ett personligt stipendium som är avsett för att genomföra ett projekt av engångsnatur med anknytning till ett lärdomsprov inom ramen för stiftelsens syfte, som betalas i en rat. Ett projekt av engångsnatur inom ramen för stiftelsens syfte kan exempelvis vara en konferensresa som anknyter sig till offentliggörandet av forskningsresultatet. Stipendiets storlek är inte exakt angivet, men i grundstudier skall det vara mindre än beloppen för B1- och i fortsatta studier mindre än beloppen för B2-stipendierna. Samma sökande kan inte samtidigt ansöka om fler än ett slags stipendier för samma arbete.

18.6.2014