Fortums Stiftelse

Befrämjar energikunnande - med målsättning att stöda näringslivet


Syfte

Stiftelsens syfte är att stöda naturvetenskaplig, teknisk och ekonomisk forskning, undervisning och utveckling inom energiområdet. Stiftelsens fokuseringsområden inom energiområdet är produktion och användning av energi samt energilösningar inom trafik.

För att fullfölja sitt syfte kan stiftelsen bevilja understöd, stipendier, hederspris eller på andra sätt ekonomiskt stöda utvecklingen inom energiområdet. Stiftelsen kan också bedriva informations- och publikationsverksamhet. Stipendier kan beviljas för klart definierade ändamål också i form av fleråriga ekonomiska förbindelser till en viss storlek.

Ansökning för 2017

År 2017 börjar stipendieansökningsperioden måndagen 3.4.2017 och slutar fredagen 21.4.2017 kl. 16.00. Tiden för inlämnade av tillstyrkanden och tilläggsuppgifter som eventuellt begärs särskilt utgår fredagen 28.4.2017 kl. 16.00.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om beviljandet av stipendierna under juni.

Ansökning för 2016

I ansökningsomgången i april 2016 mottog stiftelsen 164 ansökningar till en sammanlagd summa på över 5,8 miljoner euro. Stiftelsen godkände 49 nya ansökningar till en sammanlagd summa av 674 000 euro. De här stipendierna delade ut 22.8.2016 i Auditoriet i Fortums huvudkontor.

 

Stipendieansöknings- och handläggningssystemet


8.3.2017