Henkilöstö

​Vuoden 2015 päättyessä Fortumin palveluksessa oli 7 835 työntekijää.

Dialogi henkilöstön kanssa

Joka toinen vuosi toteutettava Fortum Sound -henkilöstötutkimus on osa henkilöstön kanssa käytävää keskustelua. Lokakuussa 2014 järjestetyn tutkimuksen vastausprosentti nousi 84 %:iin (2012: 79 %). Tulosten mukaan 70 % työntekijöistä kokee olevansa sitoutunut yritykseen (2012: 65 %).

Tutkimuksen tulosten perusteella henkilöstö kokee, että Fortumin työntekijöiden asiakaskeskeinen ajattelu sekä kestävä kehitys osana Fortumin toimintaa ovat hyvällä tasolla. Myös kokonaisvaltainen työhyvinvointi sekä tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välillä koetaan hyväksi. Fortumin Toimintaohjeen ja työturvallisuuden ohjeistusten mukainen työskentelytapa on osa fortumlaisten työpäivää.

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa nousivat strategian selkeyttäminen ja läpinäkyvyys sekä muutoksista viestiminen. Tähän tarpeeseen vastattiin muun muassa aloittamalla Fortum Dialogi -keskustelutilaisuudet johdon ja henkilöstön välillä. Keskustelutilaisuus pidetään kaksi kertaa vuodessa.

Lisäksi käynnistettiin muutosjohtamiskyvykkyyden kehittämishanke, jonka ensimmäisessä vaiheessa luotiin esimiesten käyttöön tukimateriaali ja valmennettiin HR- ja viestintäorganisaatiot toimimaan esimiesten tukena muutostilanteissa.

Pekka Lundmarkin aloittaessa Fortumin toimitusjohtajana syyskuussa 2015 toteutettiin toimitusjohtajan kysely, jossa yli 3 200 fortumlaista kertoi havaintojaan ja kehitysehdotuksiaan toiminnan tehostamiseksi ja tulevan menestyksen rakentamiseksi.

Mittaamme henkilöstön suhtautumista myös osana vuosittaista One Fortum -sidosryhmätutkimusta. Vuonna 2015 tutkimukseen osallistui noin 1 400 työntekijää, joiden keskuudessa Fortumin mainetta mittaava indeksi nousi tasolle 76 asteikolla 0-100 (vuonna 2014: 73).

One Fortum -sidosryhmätutkimuksen yhteydessä tehtyyn kestävän kehityksen kyselyyn vastasi 1422 työntekijää, jotka painottivat toimintojen operatiivista turvallisuutta, lämmön ja sähkön toimitusvarmuutta ja toimintojen vastuullisuutta.

Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistyö perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja Fortumin Toimintaohjeeseen. Fortum European Council (FEC) kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. FEC on Eurooppa-tasoinen yhteistyöelin, jossa henkilöstö- ja työnantajaedustajat kohtaavat keskustellakseen Fortumia koskevista asioista.

Henkilöstön kehittäminen

Fortumissa kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan tietojen, taitojen ja osaamisen kehittämiseen. Sen mahdollistamiseksi olemme keskittyneet kehittämään johtajuutta ja organisaatiokulttuuria valmentavan lähestymistavan avulla. Valmentava lähestymistapa lisää osallistavaa johtamista, joka innostaa työntekijöitämme ottamaan vastuuta työssään. Yhtenä keskeisenä elementtinä valmentavassa lähestymistavassa on palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Henkilöstön kehittämisessä keskeisessä asemassa ovat esimiehille suunnatut johtajuuden ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen tähtäävät koulutusohjelmat. Vuonna 2015 käynnissä olleisiin kolmeen ohjelmaan osallistui yhteensä 116 esimiestä.

Kaikki uudet työntekijämme käyvät läpi perehdytyksen, jonka yhtenä osana he suorittavat Fortum Passport -verkkoperehdytysohjelman.

Henkilöstön kehittymistä tuetaan vuosittain suoritus- ja kehityskeskusteluilla. Kaikki Fortumin työntekijät kuuluvat näiden keskustelujen piiriin. Suoritus- ja kehityskeskustelujen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että työntekijällä on selkeät liiketoiminnasta johdetut tavoitteet ja osaaminen, joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja työntekijän ammatillista kasvua.

Tavoitteena olla kiinnostava työnantaja

Tavoitteenamme on olla kiinnostava työnantaja. Kiinnostavuutta lisääviä seikkoja ovat hyvä maine, hyvä johtaminen, houkuttelevat uramahdollisuudet sekä mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä. Pyrimme luomaan myös houkuttelevia ura- ja kehitysmahdollisuuksia, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen ammattitaidon jatkuvan kasvattamisen.

Vuonna 2016 työnantajamielikuvatutkimukseen erikoistuneen Universumin vuosittaisessa työnantajamielikuvatutkimuksessa Fortum oli tekniikan opiskelijoiden keskuudessa viidenneksitoista halutuin työnantaja Suomessa. Ruotsissa Universumin tekemässä tutkimuksessa Fortumin sijoitus oli 66.​

Vuonna 2015 tarjosimme Suomessa ja Ruotsissa 226 kesätyöpaikkaa. Kesätyöntekijöiden rekrytointikampanja, Summer Energy, kiinnosti monia nuoria työnhakijoita, ja saimme kesätyöpaikkoihin yhteensä 10 105 hakemusta.

17.11.2016