Osakkeenomistajat

​Osakkeenomistajat, sijoittajat ja analyytikot ovat yksi keskeisistä sidosryhmistämme. Pörssiyhtiönä Fortumin velvollisuus on toimittaa oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Käytännössä viestinnästä sijoittajille, analyytikoille ja pääomamarkkinoille vastaa Fortumin sijoittajasuhdetoiminto.

Fortum Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuoden 2015 lopussa Fortumilla oli 136 259 osakkeenomistajaa. Suurimman omistajan, Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %. Osakkeista 25,5 % oli hallintarekisterissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Suomalaiset kotitaloudet omistivat 11,4 % Fortumin osakkeista, rahoitus- ja vakuutuslaitokset omistivat 3,0 % ja muut Suomalaiset yhtiöt noin 10,0 %.

Fortumin sijoittajasuhteiden keskeisiä arvoja ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja helppo lähestyttävyys. Julkistamme arvopaperimarkkinalain mukaisesti pörssitiedotteella kaikki sellaiset päätökset sekä yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka kuuluvat jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin tai jotka yhtiön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen osakkeen arvoon. Fortumin tiedonantopolitiikassa on selvitetty keskeiset viestintäpolitiikat ja toimintatapamme eri tilanteissa. Annamme tietoa tuloksestamme säännöllisesti osavuosikatsauksissa, tilinpäätöksessä sekä toimintakertomuksessa.

Fortumin sijoittajasuhdetoiminnon edustajat ja ylin johto pitävät tiiviisti yhteyttä talousyhteisöön. Tapaamme säännöllisesti sijoittajien ja analyytikoiden kanssa osavuositulosten julkistusten yhteydessä sijoittajatapaamisissa, roadshow'lla ja yhtiökokouksessa. Osallistumme seminaareihin ja konferensseihin Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2015 vierailimme kaikissa Euroopan keskeisissä finanssikeskuksissa ja tapasimme noin 250 sijoitusalan ammattilaista kahdenkeskisissä tapaamisissa tai muissa tilaisuuksissa. Osallistuimme lisäksi useisiin yksityissijoittajille suunnattuihin tilaisuuksiin Suomessa. 

Tilaisuuksissa esittelimme mm. yhtiön strategiaa, liiketoimintojen tulosta, toimintaympäristön kehitystä ja näkymiä sekä keskustelimme näistä sidosryhmiemme kanssa. Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen sekä hyvään hallintotapaan sitoutuneiden analyytikoiden ja sijoittajien kanssa järjestämme erityisesti kestävän kehityksen kysymyksiä käsitteleviä keskusteluja. Vuonna 2015 osallistuimme Kestävän ja vastuullisen sijoittamisen konferenssiin Pariisissa.

Tapaamisten ja keskusteluiden lisäksi palvelemme kohderyhmiämme digitaalisten kanavien kautta, joista tärkein on sijoittajille suunnattu verkkosivustomme. Sidosryhmämme voivat seurata Fortumia myös sosiaalisten kanavien, kuten Twitter, LinkedIn, YouTube, SlideShare ja Fortumin ForEnergy -blogin kautta.

Avoimen ja oma-aloitteisen viestinnän avulla haluamme varmistaa, että sijoittajilla on käytössään riittävät ja oikea-aikaiset tiedot päätöksistä ja seikoista, jotka ovat yhtiön arvion mukaan omiaan olennaisesti vaikuttamaan Fortumin osakkeen arvoon. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä haluamme myös lisätä yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa koskevaa tietämystä mahdollistaaksemme yhtiö osakkeen reilun arvostuksen markkinoilla.

Sijoittajat odottavat pitkällä aikavälillä sijoitukselleen arvon kasvua. Taloudelliset tavoitteet on asetettu antamaan sijoittajille merkityksellistä ohjausta yrityksen näkemyksestä sen arvonluontimahdollisuuksista ja kasvustrategiasta. Fortumissa olemme sitoutuneet taloudellisiin tavoitteisiimme, kasvuun ja vakaaseen tuloksen tekoon. Taloudelliset tavoitteemme peilaavat sijoitetun pääoman ja liiketoimintojemme tehokkuutta. Helmikuussa 2016 päivitimme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannesyklin ovat:
- Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 10 %
- Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5

Yksi tapa palkita osakkeenomistajia luottamuksestaan yritystä kohtaan, on maksaa tuottoa sijoitukselle. Fortumin osinkopolitiikkana on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä. Fortumin hallitus ehdottaa 5.4.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksettaisiin osinkoa 1,10 euroa osakkeelta.

Sijoittajat ja osakkeenomistajamme odottavat meiltä hyvin vastuullista toimintaa. Toimintaohjeemme (Code of Conduct) ja yrityksemme arvot - vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys - määrittävät oman toimintamme eettiset normit ja sen miten toimimme yhteistyössä toistemme kanssa niin sisäisesti kuin asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden kuin myös yhteisöjen kanssa. Se myös määrittää miten osallistumme liiketoimintaamme ja turvaamme yhtiömme omaisuutta. Uskomme että Toimintaohjeen määrittelemä eettinen liiketoimintapa on myös taloudellisen menestyksen edellytys. Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) asettaa kestävän kehityksen perusvaatimukset. Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen ja on käytössä kaikissa toimintamaissamme.

Haasteellinen toimintaympäristö ja muutokset maailman taloustilanteessa  ovat ajaneet sijoittajat tarkastelemaan tilinpäätöksen avainlukujen lisäksi myös muita mittareita, kuten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä. Menestyvän liiketoiminnan tunnusmerkit ovat osin muuttuneet ja kuten Fortumissa, vastuullisuudesta on tullut kiinteä osa strategiaa. Liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna. Fortum ottaa toiminnoissaan tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne tukevat vastuullisen toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Lisäksi ne tuottavat Fortumista kiinnostuneille sijoittajille puolueetonta tietoa yhtiön toiminnan tasosta kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. 

Sijoittaja odottaa perusteellista riskinhallintaa sijoitukseltaan. Fortumissa riskienhallinnan tavoitteena on tukea yrityksen strategiaa, edesauttaa sen toteutusta, tukea taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja välttää ei-toivottuja tilanteita liiketoiminnoissa. Tämän päivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä riskienhallinta on yhä tärkeämmässä asemassa sijoittajille, ja yhtä merkittävää, on sitten kyse valuutta- ja raaka-ainehintoihin liittyvistä riskeistä, tai maailman ympäristö- ja ilmastohaasteista ja raaka-aineiden niukkuudesta.

24.2.2016