Sidosryhmät

Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu sidosryhmien näkemysten jatkuva kartoittaminen ja tasapainon hakeminen sidosryhmiemme erilaisten odotusten välillä. Vuoropuhelu, palaute ja hyvä yhteistyö ovat keskeiset keinot edistää yhteisymmärrystä sidosryhmiemme kanssa.

Sidosryhmien odotukset ja niihin vastaaminen

​Sidosryhmän odotukset ​Fortumin toimenpiteitä
​Osakkeenomistajat ja rahoittajat
 • ​Pitkän aikavälin arvon tuottaminen
 • Osakkeen hyvä tuotto
 • Vastuullinen toiminta
 • ​Päivitimme kasvustrategiamme vuonna 2016 ja sen toimeenpano on käynnissä
 • Olemme sitoutuneet taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen
 • Tavoitteenamme on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50–80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä
 • Otamme liiketoiminnassamme huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun
​Asiakkaat
 •  Hinnaltaan kilpailukykyiset tuotteet
 • Hyödylliset lisäpalvelut ja neuvonta
 • Luotettavuus
 •  Varmistamme tehokkaalla toiminnalla ja laadukkailla tuotteilla, että kilpailukykymme on hyvä ja asiakkaamme kokevat saavansa rahallensa
  vastinetta
 • Kehitämme uusia tuotteita ja palveluita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme palvella heitä paremmin muuttuvilla markkinoilla: Vuonna 2016 Asiakas keskiöön -kehityshanke
 • Toimitamme asiakkaille sen mitä lupaamme, ja tarjoamme jatkuvasti parempaa asiakaspalvelua eri kanavissa
​Henkilöstö
 • ​Tasa-arvoinen kohtelu ja avoin vuorovaikutus
 • Työpaikan pysyvyys ja kannustava palkkaus
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
 • ​Toimimme Fortumin Toimintaohjeen ja arvojen mukaisesti
 • Työntekijöidemme palkitseminen perustuu yhdenmukaisiin periaatteisiin: Uudistimme palkitsemisjärjestelmämme vuonna 2016
 • Edistämme tehtäväkiertoa, urakehitystä ja esimiestaitoja
 • Parannamme työturvallisuutta ja työhyvinvointia: käynnistimme vuonna 2016 Energise Your Day -työhyvinvointihankkeen
​Palvelun- ja tavarantoimittajat
 • Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut velvoitteet
 • Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
 • Pitkäkestoiset liikesuhteet sekä liiketoiminnan ja tuotteiden ja
  palveluiden kehittäminen
 • Vastuullinen toiminta
 • ​Noudatamme Fortumin Toimintaohjetta sekä sopimuksia, lainsäädäntöä ja hyvän hankinnan periaatteita noudattavia toimintatapoja
 • Uudistimme toimittajien esivalintaprosessin vuonna 2016
 • Hoidamme liikesuhteita toimittajiin järjestelmällisesti
 • Koulutamme urakoitsijoita työturvallisuudessa
​Viranomaiset ja päättäjät
 • ​Määräystenmukaisuus
 • Kestävän kehityksen integrointi strategiaan ja liiketoimintaan,
  riskien hallinta
 • Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi
 • Vuoropuhelun ylläpitäminen
 • ​Noudatamme lakeja, säädöksiä ja lupia
 • Kehitämme liiketoimintaa ja ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa: kestävän kehityksen politiikka ja EHS-ohjeet päivitettiin vuonna 2016
 • Raportoimme ESG-tekijöistä osana yrityksen arvonluontia ja julkaisemme verojalanjälkemme: Fortumin vuosiraportointi 2015 palkittiin Veronmaksu-sarjan voittajana sekä sijoittajien mielestä parhaana vastuullisuusraporttina Suomessa
 • Viestimme avoimesti ja keskustelemme aktiivisesti viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä: vuonna 2016 osallistuimme aktiivisesti EU:n päästökauppadirektiivin uudistustyöhön sekä EU-tasolla että kansallisesti
​Media
 • Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä
 • ​Viestimme tiedonantopolitiikkamme mukaisesti oma-aloitteisesti ja avoimesti
 • Tiedotamme ajankohtaisista ja mediaa kiinnostavista asioista monikanavaisesti
 • Tapaamme säännöllisesti median edustajia
 • Olemme helposti saavutettavissa mediapuhelimen ja sosiaalisen median kautta
 • Parannamme jatkuvasti kriisiviestintävalmiuksiamme
​Energia-alan organisaatiot
 • ​Alan yhteisten etujen ajaminen
 • Vuoropuhelu ja asiantuntemus
 • ​Ajamme omistajiemme ja alan yhteisiä etuja ja osallistumme aktiivisesti toimialamme järjestötoimintaan: vuonna 2016 Ruotsissa saavutettiin energia-alan kannalta suotuisa ratkaisu ydin- ja vesivoiman verotuksessa
 • Julkaisemme kannanottoja ja näkemyksiä energia-alan kehityksestä ja viestimme niistä aktiivisesti monessa kanavassa: vuonna 2016 julkaisimme kaksi Energiakatsausta (Fortum Energy Review)
​Järjestöt
 • ​Toiminnan vastuullisuus ja riskien hallinta
 • Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen
 • Luotettava ja avoin raportointi
 • ​Kehitämme ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa
 • Investoimme uusiutuvaan energiaan: vuonna 2016 yhteensä 223 miljoonalla eurolla
 • Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisissä sähkötuotteissa
 • Viestimme aktiivisesti ja raportoimme avoimesti
​Paikallisyhteisöt
 • Laitosturvallisuus
 • Työpaikkojen, infrastruktuurin ja virkistyskäytön kehittäminen
 • Päästöjen, melun ja muiden haittojen vähentäminen
 • ​Investoimme infrastruktuuriin ja laitosturvallisuuteen
 • Teemme yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa kaikissa toimintamaissamme: Esimerkkejä vuoden 2016 toiminnastamme Kestävän kehityksen raportissa 2016, Yrityskansalaisuus
 • Pyrimme vähentämään päästöjä ja paikallisia ympäristövaikutuksia

 

 

 Lue lisää yhteistyöstä ja toimenpiteistämme Kestävän kehityksen raportista 2016.

24.4.2017