Muutos kohti aurinkotaloutta on käynnissä

Aurinkotalous

Energiantarve ja sähkön kulutus lisääntyvät maailmanlaajuisesti, mutta samalla kasvaa huoli ilmastonmuutoksesta. Uskomme Fortumilla entistä tehokkaampaan tulevaisuuden energiajärjestelmään, joka perustuu päästöttömiin ja uusiutuviin energianlähteisiin. Kutsumme tätä aurinkotaloudeksi, joka tarjoaa ratkaisun sekä resurssien tehokkaampaan käyttöön että päästöjen pienentämiseen. Muutos kohti aurinkotaloutta on jo alkanut Euroopassa, ja se muuttaa sähkön ja lämmön tuotantoa ja kulutusta.

Perinteisesti energiaa tuotetaan pääasiassa polttamalla keskitetyissä yksiköissä uusiutumattomia, fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä ja kaasua. Tämä perinteinen energiajärjestelmä, etenkin hiilen käyttö, kuormittaa ympäristöä, ja sen kokonaishyötysuhde on huono. Lisäksi se perustuu rajallisiin resursseihin, eikä näin vastaa väestömäärän kasvun, nopean kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn tarpeisiin. Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii resurssien tehokkaampaa käyttöä, saasteiden vähentämistä ja ilmaston lämpenemisen hillitsemistä.

Aurinkotalous ratkaisee kasvavan energiantarpeen, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen niukkuuden aiheuttamat ongelmat.  Aurinkotaloudessa auringon energiaa hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä tai -lämpönä tai epäsuorasti, vesi-, tuuli- ja bioenergiana, sekä tulevaisuudessa myös valtamerienergiana (vuorovesi- ja aaltovoimaa). Energiajärjestelmä on dynaamisempi ja älykkäämpi kuin tänä päivänä. Sähköä ja lämpöä tuotetaan sekä keskitetysti että hajautetusti. Tulevaisuudessa kysyntäjousto paranee entisestään, kun uusia ratkaisuja kehitetään esimerkiksi varastointiin ja lämmön talteenottoon.

Siirtyminen kohti aurinkotaloutta on käynnissä, mutta se kestää vuosikymmeniä. Tänä aikana perinteisiä tuotantomuotoja kehitetään edelleen, ja niitä käytetään uusiutuvan energiantuotannon rinnalla. Energiajärjestelmän lisääntyvää vaihtelua tasoittavat tuotantomuodot, kuten vesivoima, ovat entistä tärkeämpiä siirtymän aikana.

Uusiutuvista energiamuodoista vesivoima ja bioenergia ovat jo pitkään olleet kypsiä teknologioita. Aurinko- ja tuulivoima, jotka ovat edelleen vahvasti tuettuja, ovat teknologioiltaan nopeasti tulossa kilpailukykyisiksi. Kun niiden tuotantokustannukset laskevat, niistä integroituvat ajan myötä energiamarkkinaan. Aaltoenergian ja geotermisen energian laajamittainen käyttö on edelleen kokeiluvaiheessa; niiden kehittäminen kaupallisiksi teknologioiksi voi viedä yli kymmenen vuotta.

Myös perinteinen kuluttajarajapinta muuttuu aurinkotaloudessa. Digitalisaatio mahdollistaa kuluttajille tarjotut palvelut uudessa mittakaavassa. Hajautetun tuotannon lisääntyessä monista kuluttajista tulee myös tuottajia.

Muutos aurinkotalouteen vaatii investointeja ja energiamarkkinoiden ja infrastruktuurin kehittämistä. Energiajärjestelmien välisen siirtymäajan pituus ja kustannukset riippuvat pitkälti poliittisista päätöksistä, yhteiskunnan prioriteeteista sekä teknologia- ja T&K-investoinneista.

24.2.2016