Fortum tukee Eurelectricin kannanottoa yhteiseurooppalaisen energiatulevaisuuden tavoitteista

Sähköalan yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö Eurelectricin Tukhomassa 13–14.6.2011 pidetty vuosikokous korosti vakaan, ennustettavan ja harmonisoidun energiapolitiikan merkitystä EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä tulevaisuuden älykkään ja vähäpäästöisen energiatalouden investointihaasteisiin vastaamisessa. Myös Fortum pitää EU:n laajuista harmonisointia tärkeänä tulevaisuuden yhteiseurooppalaisen energiamarkkinan toteuttamisessa.

Kokouksessa suurimpana energiainvestointeja hidastavana tekijänä pidettiin energiapolitiikkaan liittyvää epävarmuutta sekä EU:n että erityisesti kansallisella tasolla. Vaikka EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisen energian sisämarkkinan perustamisesta vuoteen 2014 mennessä, eri jäsenvaltioissa on vielä toisistaan poikkeavia energialinjauksia, jotka eivät välttämättä tue yhteiseurooppalaisen energian sisämarkkinan tavoitetta. Esimerkiksi uusiutuvan energian tavoitteet, -tukimallit sekä energiaverot ovat pääasiassa kansallisia, vaikkakin ne perustuvat EU-lainsäädäntöön.

Fortum on Eurelectricin tavoin sitä mieltä, että EU:n energiamarkkinoiden yhdentyessä myös eri jäsenvaltioiden energialinjauksia ja tukijärjestelmiä tulisi koordinoida ja harmonisoida, jotta vältyttäisiin kilpailun vääristymiltä ja laajemman markkinan mukanaan tuomia tehokkuusetuja pystyttäisiin hyödyntämään paremmin. Kansallisissa energiapolitiikan malleissa pysyttäessä useiden energiatavoitteiden saavuttaminen tulee kalliimmaksi, julkisten tukimekanismien välillä syntyy kilpailua ja yhteiseurooppalaisen sisämarkkinan tavoitteet – lisääntyvä kilpailu, kilpailukykyiset ja vakaat hinnat sekä hyvä palvelu loppuasiakkaille – asettuvat kyseenalaiseksi. Fortumin mielestä energia-alan toimintaympäristöä tulisikin kehittää niin, että se mahdollistaisi energiantuotannon yhä markkinaehtoisemmin ja että tukijärjestelmät laadittaisiin harmonisoidusti mahdollisimman kestävälle pohjalle.

Fortum tukee Eurelectricin julkituomia kantoja, jonka mukaan EU:n komission tulisi mm.:

- turvata EU:n kolmannen sisämarkkinapaketin kunnollinen toteuttaminen ja noudattaminen

- käyttää Lissabonin sopimuksen suomaa mandaattia harmonisoida energiapolitiikkaa eri jäsenmaissa

- tarjota jäsenmaille malleja, joiden avulla ne voivat vapaaehtoisesti toteuttaa energiapolitiikan tavoitteita harmonisoidusti -  esimerkiksi malleja energiatehokkuuden edistämiseen, älyverkkoinvestointien palkitsemiseen jne.

- tarttua infrastruktuurihaasteeseen – nykyiset uusiutuvan energian tavoitteet vaativat merkittäviä investointeja uuteen siirtokapasiteettiin ja jakeluverkkoihin

- lisätä energiaan liittyvän tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta

14.6.2011