Fortumin lausunto hallituksen esityksestä laiksi biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Fortum Oyj:ltä (Fortum) lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Fortum kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä ja esittää seuraavaa.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä

 

Hallituksen esitys asettaa vaatimuksia toiminnanharjoittajille osoittaa tuotetun biopolttoaine- ja bioneste-erän kestävyyskriteerien mukaisuus. Kestävyyskriteerien todentamisessa muun muassa raaka-aineen alkuperä on avainasemassa.

Biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoketjuja on olemassa hyvin erilaisia. Tuotantoketjut voivat sisältää monia vaiheita alkaen raaka-aineen alkuperästä ja päättyen lopputuotteen kulutukseen saakka. Biopolttoaineen ja bionesteen tuottaja on täten vain yksi osa koko tuotantoketjua.

Biopolttoaineen ja bionesteen tuotantoketjujen kestävyyskriteerien todentaminen tulee aloittaa jo raaka-aineen hankintapaikalta. Raaka-ainehankinnan yhteydessä tulee raaka-aineen alkuperää koskevat kestävyyskriteerit pystyä todentamaan. Hallituksen esityksen mukaan raaka-aineen alkuperän kestävyyskriteereitä koskevat tiedot tulee säilyä kyseisen raaka-aine-erän mukana aina tuotantolaitokselle saakka ja sitä kautta lopputuotteeseen ja sen kuluttajalle saakka. Koko tuotantoketjun aikaista kestävyyskriteerien monitorointia on tuotantoketjun yhden yksittäisen toimijan hyvin vaikea tehdä. Täten tuottajan tulee voida asettaa vaatimuksia myös tuotantoketjun alkupäähän. Biopolttoaineen ja bionesteen tuotantoketjun alkupäässä raaka-ainetoimittajat ovat avainasemassa.

Biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottajan tulee saada raaka-aineiden alkuperää ja alkuperän kestävyyskriteerejä koskevia tietoja raaka-ainetoimittajilta. Raaka-ainetoimittajilla ei kuitenkaan ole hallituksen esityksen mukaan velvoitetta eikä mahdollisuutta lain tarkoittamaan hyväksyttyyn kestävyysjärjestelmään. Fortum esittää, että raaka-ainetoimittajilla tulee myös olla mahdollisuus hyväksyttyyn kestävyysjärjestelmään. Näin raaka-ainetoimittajilla olisi mahdollisuus antaa kestävyystodistuksia raaka-aine-erille. Tätä kautta biopolttoaineen ja bionesteen tuottajat saavat varmennettua ja luotettavaa tietoa raaka-aine-erän kestävyyskriteerien mukaisuudesta. Mikäli laki ei kuitenkaan mahdollista hyväksyttyä kestävyysjärjestelmää raaka-ainetoimittajille tai raaka-ainetoimittajalla ei sitä muusta syystä ole, tulisi lain velvoittaa raaka-ainetoimittajaa antamaan tuottajalle sen tarvitsemia tietoja kestävyyskriteerien todentamiseen lain edellyttämällä tavalla.

Kestävyyskriteerien todentaminen

 

Käytännön toiminnassa kestävyyskriteerien mukaisuuden todentaminen on erittäin haasteellista. Kestävyyskriteereistä erityisesti maankäyttömuutoksen todentaminen asettaa suuria haasteita. Metsien maankäytöstä ja maankäyttömuutoksista ei ole julkisesti tietoa saatavilla. Tämä asettaa suuria haasteita maankäyttömuutoksen todentamiselle. Fortum esittää, että alueista joissa maankäyttömuoto on muuttunut, tulisi luoda julkisesti käytössä oleva karttajärjestelmä. Karttajärjestelmän avulla maankäyttömuutoksen todentaminen olisi mahdollista, eikä se aiheuttaisi kohtuutonta taakkaa ja kustannuksia myöskään pienemmille toimijoille.

Hallituksen esityksen kestävyyskriteerit vastaavat suurelta osin Suomessa nykyisinkin käytössä olevia käytäntöjä. Suomen talouskäytössä olevista metsistä lähes kaikki on sertifioitu jonkun metsäsertifioinnin mukaisesti. Metsäsertifiointien kriteerit vastaavat suurelta osin kestävyyskriteerejä. Fortum esittää, että Suomessa jo laajasti käytössä olevia metsäsertifiointeja tulee voida käyttää myös kestävyyskriteerien todentamisessa. Näin voidaan taata nykyisten järjestelmien ja käytäntöjen tehokas käyttö myös tulevaisuudessa.

Vastavuoroisuus jäsenmaiden kesken

 

Hallituksen esityksessä on mainittu, että Euroopan Unionin jäsenvaltioiden vastavuoroisuus ei näyttäisi ainakaan aluksi toteutuvan. Euroopan Unionin jäsenvaltioiden keskeinen vastavuoroisuus on erityisen tärkeää kilpailun ja toimivien sisämarkkinoiden kannalta. Fortum toivoo, että Suomi toimisi aktiivisesti jäsenvaltioiden välisen yhteystyön tehostamiseksi ja vastavuoroisuuden edistämiseksi.

Lain voimaantulo

 

Hallituksen esityksen mukaan ensimmäinen kestävyyskriteeriselvitys on toimitettava energiamarkkinavirastoon vuoden 2014 aikana kulutukseen luovutetuista biopolttoaine- ja bioneste-eristä. On huomattava, että hankittujen metsäraaka-aineiden tulee kuivua metsässä vähintään yhden kuivumiskauden yli ennen kuin niiden käyttäminen tuotannossa on ylipäätään mahdollista. Lain voimaantulon jälkeen toiminnanharjoittajille ei jää riittävästi aikaa vastata sen asettamiin vaatimuksiin läpi koko tuotantoketjun.

Fortum esittää, että toiminnanharjoittajille varataan enemmän aikaa viedä hallituksen esityksen mukaiset vaatimukset tuotantoketjun muille osapuolille, rakentaa kestävyysjärjestelmä, hankkia todentajan lausunto kestävyysjärjestelmästä ja tehdä hakemus energiamarkkinavirastolle kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä. Esitämme, että siirtymäaikaa pidennettäisiin niin, että ensimmäinen kestävyyskriteeriselvitys tulisi toimittaa vuoden 2015 aikana kulutukseen luovutetuista biopolttoaine- ja bioneste-eristä.

Biopolttoaineen ja bionesteen tuotantoketjujen kestävyyskriteerien todentaminen tulee aloittaa jo raaka-aineen hankintapaikalta. Raaka-ainehankinnan yhteydessä tulee raaka-aineen alkuperää koskevat kestävyyskriteerit pystyä todentamaan.

23.10.2012