Integroidut eurooppalaiset sähkömarkkinat

​14.12.2010

Integroidut, hyvin toimivat eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat keskeinen tekijä luotettavasti, kilpailukykyisesti ja kestävästi toimivan Euroopan unionin rakentamisessa. Kilpailukykyiset sähkön sisämarkkinat lisäävät tehokkuutta, tekevät hinnoista kilpailukykyisiä ja parantavat palvelun tasoa. Sisämarkkinoita tarvitaan myös, jotta EU:n kunnianhimoiset ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman vähäisin yhteiskunnalle koituvin kustannuksin.

Fortumin mielestä

  • Nykyisen EU-lainsäädännön nopea täytäntöönpano on varmistettava.
  • EU:n laajuisten sähkön sisämarkkinoiden kehittäminen alueellisten markkinoiden integroinnin kautta on osoittautunut hyväksi etenemistavaksi.
  • Laajat tarjousalueet ovat olennaisia sähkömarkkinoiden likviditeetin takaamisessa.
  • Toimivat markkinat luovat tarvittavia kannustimia investoinneille ja kysyntäjoustolle.
  • Investointeja strategisiin, rajat ylittäviin siirtoinfrastruktuurihankkeisiin ja laajamittaisiin demonstraatiohankkeisiin tulisi kuitenkin tukea EU-rahoituksella.
  • EU:n tulisi siirtyä kohti yhdenmukaisia uusiutuvan energian tukijärjestelmiä ja markkinapohjaista kaupankäyntiä.
  • Tukkumarkkinoiden integroinnin tulisi johtaa Euroopan vähittäismarkkinoiden integrointiin.
  • Euroopan markkinoiden integroinnin tulisi johtaa energiapolitiikan harmonisointiin.
  • EU voi esiintyä yhtenäisenä ulkoisissa energiasuhteissaan vain, jos sillä on integroidut sähkön sisämarkkinat.
  • Tiedotusta sähkön sisämarkkinoiden eduista tulisi lisätä.

Nykyisen EU-lainsäädännön nopea täytäntöönpano on varmistettava

Jo sovitun energiamarkkinalainsäädännön täytäntöönpano on ensisijaisen tärkeää eurooppalaisten sisämarkkinoiden etujen saavuttamiseksi. Komission tulisi seurata tilannetta tarkasti ja käyttää tehokkaasti toimivaltaansa täytäntöönpanon nykyisten puutteiden poistamiseen, jotta eurooppalaisille sähköyhtiöille saadaan varmistettua yhtäläiset toimintamahdollisuudet sisämarkkinoilla.

Fortum antaa täyden tukensa kolmannen energian sisämarkkinapaketin yhteydessä sovittujen uusien yhteistyöelinten – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER (European Agency for the Co-operation of Energy Regulators) sekä sähkön ja kaasun kantaverkko-operaattoreiden yhteistyöjärjestöt ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ja ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators for Gas) – perustamiselle. Näiden yhteenliittymien tulisi toimia Euroopan komission ohjauksessa, sillä komissiolla on päävastuu EU:n energiapolitiikan kehittämisestä ja sisämarkkinoiden toiminnan valvonnasta.

EU:n laajuisten sähkön sisämarkkinoiden kehittäminen alueellisten markkinoiden integroinnin kautta

Fortumin mielestä integroitujen eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittäminen alueellisten markkinoiden integroinnin kautta on hyvä tapa edetä. Viimeaikaiset edistysaskeleet ovat olleet merkittäviä, mutta tehtävää on vielä paljon, jotta EU:n laajuiset integroidut sähkö- ja kaasumarkkinat olisivat toiminnassa aikataulun mukaisesti eli vuoteen 2015 mennessä. Markkinoiden aito integrointi edellyttää selkeitä sääntöjä yhteistyölle ja vastuiden jakamiselle verkkoyhtiöiden, sähköpörssien ja sääntelyviranomaisten kesken. Tarvittavia lyhyen aikavälin toimenpiteitä ovat spot-markkinoiden nopea EU:n laajuinen kytkentä sekä päivänsisäisten ja tasemarkkinoiden integrointi. Komissiolla tulisi olla vahva rooli näiden toimien valvojana, jotta varmistetaan, että kaikilla alueellisilla markkinoilla noudatetaan samoja periaatteita.

Laajat tarjousalueet ovat olennaisia sähkömarkkinoiden likviditeetin takaamisessa

Fortum pitää tärkeänä, että markkinoiden integrointi johtaa mahdollisimman suurten tarjousalueiden syntymiseen sähkökaupassa. Verkkoyhtiöillä on oltava käytössään riittävät ja läpinäkyvät ruuhkien hallintamenettelyt saatavissa olevan siirtokapasiteetin takaamiseksi. Pienet tarjousalueet johtaisivat markkinoiden pirstoutumiseen ja vähentäisivät näin markkinoiden likviditeettiä, mikä vaikuttaisi kielteisesti sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaan. Kaikella sähköntuotannolla tulisi myös olla yhtäläinen, markkinapohjainen pääsy verkkoon tuotantotekniikasta riippumatta.

Toimivat markkinat luovat tarvittavia kannustimia investoinneille ja kysyntäjoustolle

Koska energia-alan investoinnit vaativat runsaasti pääomaa ja niiden toteutusajat ovat pitkiä, tuotanto- ja infrastruktuuri-investointien toteutuminen edellyttää ennen kaikkea vakaita, ennakoitavissa olevia lainsäädännöllisiä puitteita sekä kohtuullista tuottoa sijoitetulle pääomalle. Fortum uskoo, että tehokkaasti toimivat sähkön tukkumarkkinat, joilla hintakatot eivät keinotekoisesti rajoita markkinoiden signaaleja, kannustavat tarkoituksenmukaisen investointitason (ja samalla tuotantokapasiteetin) ylläpitämiseen sekä markkinapohjaiseen kysyntäjoustoon. Älykkäiden verkkojen kehittäminen mahdollistaa kysynnän ja hajautetun tuotannon tehokkaan optimoinnin tuntitasolla.

Investointeja strategisiin, rajat ylittäviin siirtoinfrastruktuurihankkeisiin ja laajamittaisiin demonstraatiohankkeisiin tulisi kuitenkin tukea EU-rahoituksella

Markkinoiden integrointi edellyttää siirtoinfrastruktuurin nopeaa rakentamista. Fortum on sitä mieltä, että investointeja strategisiin, rajat ylittäviin siirtoinfrastruktuurihankkeisiin ja laajamittaisiin demonstraatiohankkeisiin, kuten investointeja merialueiden tuulivoimapuistoihin ja vastaavia verkkoinvestointeja, joihin liittyy selkeitä eurooppalaisia etuja, tulisi tukea EU-rahoituksella. EU-rahoitusta saaville hankkeille tulisi laatia selkeä toteutusaikataulu. Lupamenettelyjä varten tulisi laatia yhteiset periaatteet, joita sovelletaan kaikkialla EU:ssa.

EU:n tulisi siirtyä kohti yhdenmukaisia uusiutuvan energian tukijärjestelmiä ja markkinapohjaista kaupankäyntiä

Markkinoiden integroinnin edetessä erilaisten kansallisten tukijärjestelmien ja tukikilpailun kielteiset seuraukset tulevat yhä selvemmin esiin. Tukiin perustuva sähköntuotanto ei myöskään ole taloudellisesti kestävää pitkällä aikavälillä. Fortumin mielestä olisi aika käynnistää keskustelu uusiutuvan energian tukijärjestelmien yhdenmukaistamisesta sekä vihreisiin arvoihin perustuvan kaupan avaamisesta Euroopassa. Tämä voisi tapahtua uusiutuvaa energiaa koskevan RES-direktiivin arvioinnin yhteydessä (vuonna 2011). F uskoo, että tukijärjestelmien yhdenmukaistaminen sekä parantaisi markkinoiden toimintaa että saisi aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Tavoitteena tulisi olla, että uusiutuvan energian hinnoittelu olisi markkinapohjaista vuoden 2020 jälkeen.

Tukkumarkkinoiden integroinnin tulisi johtaa Euroopan vähittäismarkkinoiden integrointiin

Tukkumarkkinoiden integroinnin tulisi johtaa Euroopan vähittäismarkkinoiden kehittämiseen ja integrointiin. Tehokkaat vähittäismarkkinat edistävät yleistä kilpailukykyä ja kestävää kehitystä, sillä ne antavat asiakkaille mahdollisuuden omakohtaisiin, aktiivisiin valintoihin. Älykkäät mittarit ja verkot, hajautettu tuotanto ja sähköajoneuvot muuttavat asiakkaiden roolia. Fortumin mielestä Pohjoismaiden vähittäismarkkinoilla meneillään oleva kehitystyö voisi olla esimerkkinä EU-tason kehitystyölle. Samalla on varmistettava, että tukku- ja vähittäismarkkinoiden kehitys on samansuuntaista koko EU:ssa ja ratkaisut tukevat toisiaan.

Euroopan markkinoiden integroinnin tulisi johtaa energiapolitiikan harmonisointiin

Fortumin mielestä Euroopan markkinoiden integroinnin tulisi johtaa aiempaa vahvempaan ja keskitetympään energiapolitiikkaan sekä politiikan tehokkaampaan koordinointiin EU:n jäsenvaltioiden välillä. Lopullisena päämääränä on täysin integroidut EU:n energiamarkkinat keskitettyine toimielimineen.

Kaikki olennainen markkinalainsäädäntö tulisi harmonisoida. Energiatoimialaa koskevien keskeisten sääntöjen ja periaatteiden tulisi olla samat kaikkialla sisämarkkinoilla. Kaikkien markkinapohjaisten tuotantoinvestointien tulisi pohjimmiltaan olla mahdollisia kaikissa maissa, ja niiden tulisi perustua yhteisiin turvallisuus- ja ympäristövaatimuksiin.

EU voi esiintyä yhtenäisenä ulkoisissa energiasuhteissaan vain, jos sillä on integroidut sähkön sisämarkkinat

EU voi olla yhtenäinen ulkoisissa energiasuhteissaan vain, jos sillä on tehokkaasti toimivat, integroidut sähkön sisämarkkinat. Tämä vahvistaisi myös EU:n globaalia taloudellista kilpailukykyä.

Tiedotusta energiasisämarkkinoiden eduista tulisi lisätä

Fortumin mielestä tiedotusta energiasisämarkkinoiden eduista tulisi lisätä. Toimivat sähkön sisämarkkinat hyödyttävät kaikkia sidosryhmiä pitkällä aikavälillä. Kansalaisten ja kuluttajien tuki on tärkeää, jotta tarvittavat infrastruktuuri-investoinnit voitaisiin toteuttaa.

 

11.3.2011