Fortumin kommentit EU:n energia- ja ympäristöperusteisten valtiontukien suuntaviivaehdotukseen

​Tuemme komission ehdotusta energia- ja ympäristöperusteisten valtiontukien uudistamiseksi. Suuntaviivat eivät takaa tukia millekään toiminnalle, vaan ne muodostavat sitovan ohjeistuksen niille jäsenmaille, jotka haluavat myöntää valtiontukea energia- ja ympäristösektoreille.

Uskomme, että vuoden 2014 puolivälin jälkeen voimaan tulevilla suuntaviivoilla on myönteinen vaikutus energian sisämarkkinoiden toiminnalle ja että koordinaatiota ja markkinaehtoisuutta lisäämällä saavutetaan parempi kustannustehokkuus. Yhdenmukaiset säännöt ja kriteerit lisäävät tukijärjestelmien yhteensopivuutta.

Toisaalta suuntaviivat tarjoavat jäsenmaille varsin paljon mahdollisuuksia poiketa yleisistä periaatteista. Olisimme esimerkiksi toivoneet selkeämpiä kirjauksia ja siten sitovampia ohjeita teknologianeutraalisuutta koskien sekä uusiutuvan energian tukien että kapasiteettimekanismien kohdalla.

Rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen uusiutuvassa energiassa

Uusiutuvan energian sisämarkkinoiden kehittymisen kannalta olisimme pitäneet hyvänä selkeämpää vaatimusta kansallisten tukijärjestelmien avaamisesta kilpailulle muiden ETA-maiden toimijoille. Ottaen huomioon, että energian hinta on kasvava huolenaihe ja uusiutuvan energian tukijärjestelmillä on merkittävä rooli osana kustannuskehitystä, tulisi jäsenvaltioita kannustaa pyrkimään kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Lisääntyvä, rajat ylittävä yhteistyö uusiutuvan energian tuotannossa lisäisi kustannustehokkuutta kun investoinnit ohjautuisivat sinne, missä ne kulloinkin on edullisinta toteuttaa.

Ehdotus kaipaa lisämäärittelyjä ja tarkennuksia

 

Uusiutuvan energian osalta suuntaviivoissa tehdään ero markkinoilla jo olevien sekä niiden teknologioiden osalta, joiden osuus markkinoilla on vähäinen. Koska suuntaviivaehdotuksen mukaan tukia koskevat säännöt voivat näiden osalta olla erilaiset, on tarpeen täsmentää, miten eri teknologiakategoriat tässä yhteydessä määritellään.

Fortumin mielestä olisi ollut hyvä, että ydinenergian tukemiseen liittyvät säännöt olisi sisällytetty suuntaviivaehdotukseen. Näin ydinenergian tuotannolle mahdollisesti myönnettävän valtiontuen kriteerit olisi tuotu yleiseen keskusteluun. Komission ilmoittama ydinenergiatukien tapauskohtainen arviointi jättää epävarmuutta päätöksen taustalla käytettävistä perusteista sekä poliittisesta harkinnasta.  

Energiaverkkojen osalta pidämme lähtökohtana sitä, että energian siirtoon, jakeluun ja älyverkkoihin liittyvät hankkeet tulisi rahoittaa markkinaehtoisesti ja verkkotariffien kautta sekä tutkimus- ja kehitystukien avulla. Koska valtiontukisuuntaviivoihin on kuitenkin sisällytetty Euroopan prioriteettihankkeet sekä sähkön jakeluverkot, pitäisimme tärkeänä että tasapuolisuuden nimissä myös lämpö- ja jäähdytysverkot määritelmällisesti sisällytettäisiin valtiontukisuuntaviivojen katteeseen.  

Valtiontukisuuntaviivojen voimaantuloon ja soveltamiseen liittyvät säädökset, erityisesti koskien voimassaolevia tukimekanismeja, kaipaavat myös täsmentämistä. 

7.4.2014