Uudet valtiontukiohjeet vievät energian tukijärjestelmiä hitaasti markkinaehtoisempaan suuntaan

EU komission eilen julkaisema energia- ja ympäristöperusteisten valtiontukien ohjeistus on Fortumin mielestä oikean suuntainen.

Suuntaviivassa esitetyt kriteerit muun muassa uusiutuvan energian tukijärjestelmille ja  kapasiteetin riittävyyden varmistamiseen tarkoitetuille mekanismeille ovat kannatettavia.

Energiamarkkinoiden toiminnan kannalta on tärkeää, että kiinteistä tuotantotuista siirrytään järjestelmään, jossa tuki on selvästi sidottu sähkön markkinahintaan. Lisäksi pidämme tärkeinä sääntöjä, jotka koskevat uusiutuvan energian tuottajien markkinavelvoitteita, kuten tuottajien velvollisuutta myydä tuottamansa sähkö suoraan markkinoille sekä tuottajien asettamista tasevastuuseen. On myös hyvä, että jatkossa tuotantotukea ei voida maksaa silloin kun sähkön markkinahinta on negatiivinen. Teknologianeutraalin tarjousmenettelyn kautta saadaan tukijärjestelmiin kaivattua kustannustehokkuutta.

Komission ohjeistuksen suurin epäkohta liittyykin pitkiin siirtymäkausiin sekä lukuisiin mahdollisuuksiin poiketa esitetyistä säännöistä. Käytännössä myönteiset muutokset energiamarkkinoilla jäävätkin vähäisiksi ennen suuntaviivojen voimassaolon päättymistä vuoden 2020 lopussa. Investointivarmuuden näkökulmasta on tärkeää, että jo olemassa olevia tukijärjestelmiä ei muuteta takautuvasti. Sen sijaan uusien tukijärjestelmien osalta komission suuntaviivojen määräykset olisi pitänyt ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Pidämme myös merkittävänä epäkohtana sitä, että pienet, alle 500 kW:n suuruiset uusiutuvan energian hankkeet on vapautettu kokonaan markkinavelvoitteista. Käytännössä suurin osa esimerkiksi aurinkoenergian tuotannosta jää kokonaan sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle.

Vaikka pidämme kapasiteettimekanismeille asetettuja kriteerejä ja ennakkoehtoja hyvinä ja perusteltuina, on epäselvää kuinka paljon näillä suuntaviivoilla voidaan vaikuttaa käynnissä olevaan sähkömarkkinakehitykseen. Yhdenmukainen kehitys edellyttäisi nyt esitettyjä suuntaviivoja voimakkaampaa ohjausta EU:n komissiolta sekä vahvaa panostusta mm. sen selvittämiseen, miten rajat ylittävä yhteistyö kapasiteettimekanismeissa käytännössä voisi toteutua. Riskinä on, että kapasiteettimekanismien kehitystä ohjaavat jatkossakin puhtaasti kansalliset näkökohdat.

Fortum pitää myönteisenä sitä, että suuntaviivat tunnistavat energiavaltaisen teollisuuden kilpailukykyhaasteet ja mahdollistavat sen, että globaalin kilpailun näkökulmasta haavoittuvat sektorit voivat saada helpotuksia uusiutuvan energian kustannuksista. Riskinä on kuitenkin se, jäsenmaakohtaiset tukikäytännöt vääristävät kilpailua ja kasvattavat kotitalouksien kustannusrasitusta kohtuuttomasti. Koska suuntaviivat sallivat nykyisten helpotusten jatkumisen aina vuoteen 2019 saakka, tarjoaa se hyvän pohjan edetä EU:n päästökaupan vahvistamisessa jo ennen vuotta 2020. Päästökaupan ja hiilidioksidipäästöjen hinnan tehokkaamman ohjausvaikutuksen myötä olisi uusiutuvan energian tuotantotuet mahdollista lakkauttaa asteittain kokonaan 2020-luvulle tultaessa. 

 

 

 

15.4.2014