Fortumin lausunto energiamarkkinaviraston päätöslauselmasta 16.10.2012

FORTUMIN LAUSUNTO ENERGIAMARKKINAVIRASTON PÄÄTÖSLAUSELMASTA KOSKIEN FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY:N TOIMINTAA ALUEVERKON KUNNOSSAPIDON JA VIANSELVITYKSEN OSALTA SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY:N ALUEELLA

Taustaa:

Satapirkan Sähkö Oy pyysi keväällä 2012 Energiamarkkinavirastoa (EMV) selvittämään, onko Fortum Sähkönsiirto Oy:n (FSS) toiminta alueverkon kunnossapidon ja vianselvityksen osalta täyttänyt sähkömarkkinalain sisältämät verkon kehittämisvelvoitteet. Pyynnön taustalla olivat sähkönjakelun keskeytykset, jotka koskivat Satapirkan Sähkö Oy:n osakkuusyhtiön Sallila Sähkönsiirto Oy:n asiakkaita Tapani-myrskyn aikana viime vuodenvaihteessa.

Fortum omistaa Sallila Sähkönsiirto Oy:n sähkönjakelualueella suurjänniteverkkoa (110 kV alueverkko), josta sähköä siirretään edelleen Sallilan Energian jakeluverkkoon ja Sallila Sähkönsiirto Oy:n asiakkaille Huittisissa, Loimaalla, Punkalaitumella ja Ypäjällä.

Energiamarkkinaviraston päätös:

Energiamarkkinavirasto katsoo asiaa koskevassa päätöksessään, että Fortum Sähkönsiirto Oy ei ole noudattanut sähkömarkkinalain 9 §:n 1 momentin mukaista verkon kehittämisvelvollisuutta laiminlyödessään verkkonsa käyttövarmuuden yleisesti hyväksyttävän tason ylläpidon.

Kehittämisvelvollisuuden laiminlyönti on Energiamarkkinaviraston mukaan johtunut siitä, että Fortum Sähkönsiirto Oy on tietoisesti jättänyt tekemättä tarvittavia kunnossapitotoimenpiteitä 110 kV linjoihin sekä siitä, että FSS:n varautuminen 110 kV vikatilanteisiin on ollut puutteellista. Tämä on johtanut useisiin eri puuvikoihin 110 kV linjoilla aiheuttaen vaikutuksiltaan laajoja ja kestoltaan huomattavan pitkiä keskeytyksiä useille tuhansille asiakkaille sekä muille verkonhaltijoille.

Fortumin lausunto:

Pahoittelemme Sallila Sähkönsiirto Oy:n asiakkaille Tapanimyrskystä aiheutuneita häiriöitä. Vuodenvaihteen myrsky oli Suomen olosuhteissa harvinaisen voimakas, eikä alueverkkomme ole ollut Sallila Sähkönsiirto Oy:n toimialueella kaikilta osin täysin puuvarma poikkeuksellisissa sääolosuhteissa.

Otamme huomauksen vakavasti, ja teemme Fortumilla parhaamme, jotta täyttäisimme sähköverkoille asetetut kehittämis- ja kunnossapitovelvoitteet mahdollisimman hyvin myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.  Alueverkon kunnossapitotoimintaa on tehostettu kaikilla Fortumin verkkoalueilla mukaan lukien Sallila Sähkönsiirto Oy:n toimialue. Toimenpiteitä on lukuisia: johtokatujen ilmakuvaukset, johto-osuuksien reunavyöhykkeiden ja alustojen raivaukset sekä pilotit, jotka tähtäävät alueverkon puuvarmuuden parantamiseen.

Viankorjauksen osalta toimintaa on Salilla Sähkönsiirto Oy:n toimialueella tehostettu lisäämällä käytönvalvontajärjestelmäämme yksityiskohtaisempaa tietoa kantaverkosta, joka liittyy Fortumin alueverkkoon. Tämä toimenpide parantaa tiedonkulkua vikatilanteessa. Tutkimme myös mahdollisuuksia tehostaa toimintatapoja häiriötilanteissa yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa.

16.10.2012