EU määritteli tutkimus- ja innovaatiotavoitteensa vuoteen 2020

​– energiasektorin keskeinen rooli hiilipäästöjen vähentämisessä tunnistettu

Euroopan komissio julkaisi 30.11. ehdotuksen EU:n uudeksi monivuotiseksi tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaksi. Komission esitys viestii selkeästi resurssien kohdentamisesta EU:n strategisiin kasvun ja kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä kuvastaa aitoa pyrkimystä yksinkertaistaa ja tehostaa niin itse ohjelmaa kuin menettelytapojakin. Erityisen myönteistä on, että energiatutkimukseen osoitetaan tulevassa Horizon 2020 -ohjelmassa huomattavasti enemmän varoja kuin nykyisessä EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmassa (FP7). Horizon 2020 -ohjelma ottaa näin huomioon energiasektorin keskeisen roolin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa.

 

Komission Horizon 2020 –ehdotus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön ehdotettu kokonaisbudjetin lisäys tukevat hyvin tavoitetta kohdentaa EU:n rahoitusta strategisen kasvun ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Ehdotus lisätä ohjelman sisällä energia-alan tutkimusta on myös selkeä parannus tämänhetkiseen tilanteeseen ja heijastaa hyvin energiasektorin keskeistä roolia hiilivapaan yhteiskunnan rakentamisessa.  

 

EU Horizon 2020 -esityksessä on Fortumin näkökulmasta erityisen tärkeää, että:

 

- Horizon 2020 -esitys vastaa myönteisellä tavalla tavoitteeseen yksinkertaistaa ja selkeyttää EU:n T&K-järjestelmää tuomalla kaikki tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvät ohjelmat yhden puiteohjelman alaisuuteen. Osallistumissääntöjä ja hallinnollisia toimenpiteitä yritetään aidosti yksinkertaistaa. Esimerkiksi tavoite vähentää hakemusten enimmäiskäsittelyaika nykyisestä 150 päivästä 100 päivään on erityisen tervetullut. Nykyisten haku- ja rahoitusmenettelyjen hitaus ja monimutkaisuus ovat selkeästi vähentäneet yritysten kiinnostusta osallistua EU-tason yhteistyöhön.

 

- Komissio lupaa lisätä joustoa yhteistyöhankkeiden tutkimusalueisiin ja määritelmiin liittyvissä kysymyksissä. Yritysten osallistumisen kannalta on tärkeää, että hankkeet ja niistä saatavat tutkimustulokset ovat mielekkäitä yrityksen oman liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

 

- Horizon 2020 painottaa aikaisempaa selkeämmin tieteellisten läpimurtojen kehittämistä innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Pienten- ja keskisuurten yritysten osallistumisen kannustamisen lisäksi ehdotuksessa tunnustetaan suurten yritysten tärkeä rooli teollisten innovaatioiden kehittäjinä.

 

- EU:n strateginen energiateknologiasuunnitelma (Strategic Energy Technology Plan, SET) on käytännössä sisällytetty Horizon 2020:n "energiapilariksi" mikä kytkee myönteisesti eri teollisuusaloitteiden toteutuksen EU:n keskeisen rahoitusinstrumentin yhteyteen.

 

- Energia-alan tutkimuksen ja innovoinnin budjettia ehdotetaan kasvatettavan. Silti rahoitusesityksen ja Strategiseen energiateknologiasuunnitelmaan sisältyvien teollisuusaloitteiden - arviolta 50 miljardin euron toteuttamiskustannusten - välillä on edelleen suuri kuilu. Lisärahoitusta tarvitaankin kansallisista budjeteista ja koheesiorahastosta. Myös uusia innovatiivisia rahoitusinstrumentteja tarvitaan.

 

- Horizon 2020-rahoitusta tulee kohdentaa riittävästi myös suuriin demonstraatiohankkeisiin, kuten SET-Planin teollisuusaloitteisiin, koska tämänkaltaiset hankkeet ovat usein yksityisen rahoituksen näkökulmasta liian laajoja ja sisältävät liian suuria riskejä.

 

- EU:n ja yritysten pitkäaikaista kilpailukykyä voidaan parhaiten parantaa myöntämällä rahoitusta hankekilpailujen perusteella jolloin rahoitusperusteena tulee olla hankkeen korkea laatu. Etusija tulisi antaa tutkimusprojekteille, joilla on parhaat mahdollisuudet vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti, ja jotka ovat elinkelpoisimpia keskipitkällä aikavälillä. Rahoitusta tulisi kuitenkin varata myös ns. radikaali-innovaatioihin ja projekteihin, jotka kattavat koko innovaatioketjun.  

 
 

EU Horizon 2020 – taustatietoa

EU Horizon 2010 -ohjelma yhdistää aikaisemmat EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman (FP7), EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) erilliset rahoitusohjelmat. Uudistetun ehdotuksen tavoitteena on kattaa koko innovaatioketju perustutkimuksesta aina innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen asti. Tarkoitus on myös tukea ei-teknologista innovaatioita, kuten suunnittelua ja markkinointia. Ohjelmassa painotetaan eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia (EIP). EU:n komissio on ehdottanut ohjelmalle 80 miljardin euron budjettia jaettavaksi kolmen tavoitealueen kesken: erinomainen tieteellinen perusta, teollinen johtajuus ja kilpailukykyiset puitteet sekä yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen.

 

Vuoden 2007 EU:n energia- ja ilmastopaketin toteuttamista tukemaan EU:n komissio julkaisi vuonna 2008 Strategisen energiateknologiasuunnitelman, ns. SET-Planin. SET-Plan kattaa käytännössä kaikki energiateknologiat, joita tarvitaan siirryttäessä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää.

 

 

 

 

Takaisin