Fortumin kommentti: EU:n Energiaunionia koskeva "kesäpaketti" peräänkuuluttaa oikealla tavalla vahvempaa eurooppalaista otetta energiamarkkinoihin

Ensimmäisenä merkittävänä askeleena EU:n Energiaunionia koskevan strategian toimeenpanemiseksi komissio julkaisi tänään joukon sähkömarkkinoiden kehittämistä käsitteleviä politiikkapapereita.
Erillinen lainsäädäntöehdotus, joka uudistaa EU:n päästökauppadirektiiviä (ETS) sovitun 40 %:n päästöjen vähentämistavoitteen toteuttamiseksi, on myös osa "kesäpakettia".

Vaihtelevan ja ei-markkinaehtoisen uusiutuvan sähkön osuuden nopea lisääntyminen on luonut merkittäviä paineita nykyiselle energiajärjestelmälle ja lisännyt sähkötuotannon riittävyyteen liittyviä huolia eri jäsenmaissa. Koordinoimattomat kansalliset poliittiset toimenpiteet näiden huolien hillitsemiseksi ovat puolestaan johtaneet markkinoiden vääristymiin. Sen vuoksi komissio on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen kootakseen näkemyksiä hallituksilta, teollisuudelta ja muilta osapuolilta siitä, miten olemassa olevaa EU:n energiamarkkinamallia tulisi kehittää.

Komission visio sähköjärjestelmän muuttumisesta, siten kuin se on esitetty kuulemisasiakirjassa, on hyvin linjassa Fortumin näkemysten kanssa. Huomio tulisikin ensisijaisesti keskittää olemassa olevan lainsäädännön täysimääräiseen voimaansaattamiseen (mukaan lukien verkkokoodit ja muut markkinasäännöt) sekä nykyisen markkinamallin edelleen kehittämiseen. Komission peräänkuuluttaa myönteisellä tavalla markkinaehtoisuutta mukaan lukien hintakattojen ja säänneltyjen hintojen poistamista sekä energiantuottajille vapautta päättää markkinaperusteisesti markkinoille tulemisesta tai markkinoilta vetäytymisestä. Tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luominen uusiutuvan energian ja muiden tuotantoteknologioiden välille on oleellinen edellytys terveelle markkinakehitykselle.

Euroopan komission tavoin myös Fortum korostaa seuraavia keskeisiä näkökulmia kilpailukykyisen sähkömarkkinan kestävässä kehittämisessä:
Investoinnit vielä puuttuviin sähköverkkoihin; sekä rajat ylittäviin sähköverkkoihin että jäsenmaiden sisäisiin.
- Uusiutuvan energian nopea ja täysimääräinen integrointi sähkömarkkinoihin (tasapuoliset kilpailuolosuhteet).
Yhä tärkeämmäksi tulevan joustavan tuotannon asianmukainen arvottaminen sähkömarkkinoilla.
Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden integrointi sähköjärjestelmän älykkyyden lisäämiseksi aktiivisten asiakkaiden ja uusien palvelujen myötä.
Alueellisen sähkömarkkinayhteistyön ja alueellisen verkkoinfrastruktuurin kehittäminen, mukaan lukien alueellisten kantaverkko-operaattoreiden (TSO) ja lisääntyvän sääntely-yhteistyön kehittäminen.
Yhteisten EU-tason standardien ja ohjeistuksen kehittäminen sähkötehon riittävyyteen liittyvien haasteiden arvioimiseksi ja hoitamiseksi alueellisella tasolla.

Mielestämme julkiseen kuulemiseen laaditut 21 kysymystä (katso linkki) ovat erittäin relevantteja. Odotamme tulevia keskusteluja sähkömarkkinamallista sekä ensi vuonna julkaistavia lainsäädäntöehdotuksia tarpeellisten parannusten toteuttamiseksi.

Sähkön vähittäismarkkinoihin kohdistettu huomio on myös tervetullutta. Komissio toteaa, että vaikka sähkön osuus kuluttajien sähkölaskussa on koko ajan pienempi, kuluttajahinnat nousevat edelleen erinäisten maksujen ja tukiin liittyvien kustannusten sekä verojen seurauksena. Tämä yhdessä edelleen paikallisesti säänneltyjen hintojen kanssa vaikeuttaa tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhdentämistä sekä heikentää loppuasiakkaalle välittyviä hintasignaaleja, joita tarvitaan muun muassa kysyntäjouston edistämiseksi. 

Kesäpaketti sisältää myös suosituksia uusiutuvan energian hajautetulle tuotannolle. Hajautettu tuotanto on lisääntynyt nopeasti, mikä sinänsä on positiivista. Yksi merkittävimmistä syistä on kasvava ero tukkumarkkinahinnan ja sähkön vähittäishinnan välillä. Jatkossa tulisikin kiinnittää riittävästi huomiota hajautetun tuotannon yhdistämiseen markkinoihin sekä erilaisten verojen sekä verkko- ja politiikkakustannusten tasapuoliseen jakamiseen - näkyväthän nämä suoraan kuluttajien sähkölaskuissa.

Päästökauppadirektiiviä (ETS) uudistava lainsäädäntöehdotus osana kesäpakettia on myös erittäin tervetullut. Nyt, kun päästökaupan markkinavakausmekanismia koskevat neuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen, seuraava askel on päästökauppadirektiivin uudistaminen siten, että lokakuussa 2014 sovitun energia- ja ilmastosopimuksen mukaiset muutokset saadaan täytäntöön.

Lisätietoja:

Merja Paavola, johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puh. 010 45 29255, merja.paavola@fortum.com

 

Lisätietoja EU:n Energiaunionia koskevasta "kesäpaketista" (englanniksi):
http://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers

Uutta energiamarkkinamallia koskevan julkisen kuulemisen kysymykset (englanniksi): http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v11.pdf

Takaisin