Euroopan energiamarkkinat tienhaarassa - komission ohjeistuspaketti uusiutuvan energian tukijärjestelmistä

Tänään (5.11.2013) julkaistulla ohjeistuspaketilla Euroopan komissio pyrkii alkuperäiseen tavoitteeseensa yhteisistä, toimivista energiamarkkinoista.

Uusiutuvan energian tuotanto on lisääntynyt nopeasti viime vuosien aikana Euroopassa ja suurimmalta osaltaan tämä uusi tuotanto perustuu erilaisiin tukiin. Huonosti suunnitellut uusiutuvan energian tuet ovat kuitenkin aiheuttaneet asiakkaille suuremmat kustannukset siitä huolimatta, että sähkön markkinahinta on laskenut. Samalla markkinaehtoisen tuotannon kilpailukyky on heikentynyt. Koska uusiutuvan energian tuotanto on usein luonteeltaan vaihtelevaa, monet maat joutuvat nyt suunnittelemaan kapasiteettimekanismeja pitääkseen yllä tuottamatonta, mutta välttämätöntä varakapasiteettia.

Euroopan komissio on tänään julkaissut ohjeistuspaketin, joka keskittyy uusiutuvan energian tukijärjestelmiin ja kapasiteettimekanismeihin. Tämä ei-sitova ohjeistus liittyy läheisesti tulevaan energia- ja ympäristöperusteisten valtiontukisuuntaviivojen uudistukseen, joka luo oikeudellisesti sitovat säännöt energia-alan erilaisille tukijärjestelmille.

 

 

Toimivat energiamarkkinat ovat markkinavetoiset, eivät tukiperusteiset

Käsillä saattaa olla viimeiset hetket pyrkiä alkuperäiseen tavoitteeseen hyvin toimivista ja täysin integroiduista EU:n energian sisämarkkinoista, joissa investointeja ajavat hintasignaalit, eivätkä tuet. Uskomme Fortumissa, että tukiperusteinen sähköntuotanto ei ole taloudellisesti kestävää pitkällä tähtäyksellä. Vähähiilisyys vaatii investointeja, eivätkä yritykset investoi aloille, joilla tuotto ei riitä kattamaan investointikuluja. Lisäksi vähähiilisyyttä edistävien toimien on hyödynnettävä sisämarkkinoita, koska muutoin kustannukset nousevat liian korkeiksi ja heikentäisivät näin Euroopan talouden kilpailukykyä.

 

Fortum siis pitää komission ohjeistusta tervetulleena. Vaikka se ei ole oikeudellisesti sitova, pidämme sitä erittäin hyödyllisenä koska se auttaa jäsenvaltioita valitsemaan tukimekanismit, jotka vähiten haittaavat sisäisten energiamarkkinoiden kehitystä ja toimintaa. Tulevat valtiontuen suuntaviivat asettavat joka tapauksessa oikeudellisesti sitovat kriteerit energiainvestoinneille ja energiantuotannon tukemiselle, olipa kyse uusiutuvasta energiasta tai kapasiteettimaksuista. Komission odotetaan julkaisevan luonnoksen energiapolitiikan ja ympäristönsuojelun valtiontukia koskevista suuntaviivoista vuoden loppuun mennessä.

 
 

Taustatietoa:

Mikä tämä komission ohjeistuspaketti on?

 

- Tänään (5.11.) julkaistu ohjeistus "Optimising state interventions to make electricity system more efficient" antaa poliittisia ohjeita energiamarkkinoiden erilaisille tukijärjestelmille ja kapasiteettimekanismeille.

- Tämä ohjeistuspaketti ei ole sitova, mutta se liittyy läheisesti tulevaan energia- ja ympäristöperusteisten valtiontukisuuntaviivojen uudistukseen, josta tulee oikeudellisesti sitova.

 

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

- EU:n jäsenvaltioilla ei ole oikeudellista velvoitetta noudattaa suuntaviivoja, mutta tavoite on auttaa niitä valitsemaan tukimekanismeja, jotka ovat vähiten haitallisia markkinaehtoisten energian sisämarkkinoiden kehitykselle ja toiminnalle.
- Euroopan komissio valmistelee yksityiskohtaisemmat suuntaviivat tietyille asioille ja saattaa myöhemmin esittää myös lakiehdotuksia.
- Oikeudellisesti sitovat EU:n valtiontuen suuntaviivat, jotka muodostavat lakikehyksen energiasektorin valtiontuelle, julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Suuntaviivaesityksellä on kuuden viikon kuulemisaika. Lopulliset valtiontuen suuntaviivat julkaistaan ennen kesää 2014, ja ne ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.

 

 

Takaisin