Fortum kommentoi energiatehokkuusdirektiiviä

 

Energiatehokkuusdirektiivi - 2011/0172 (COD)

 

Yleistä

 

Fortum tukee energiatehokkuutta ja uskoo, että energialähteiden tehokkaampi käyttö on erittäin tärkeää. Energiatehokkuudella on tärkeä rooli vähäpäästöisen yhteiskunnan kehittämisessä, ja Fortum työskentelee tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Fortum suhtautuu myönteisesti vanhan CHP-direktiivin ja vanhan energiapalveludirektiivin (ESD) yhdistämiseen, sillä se lisää tietoisuutta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta (CHP) ja tuo energiatehokkuuspolitiikkaan kokonaisvaltaisemman näkökulman.   

 

Fortum on aiemmin esittänyt EU:lle yhteisen lämmitys- ja jäähdytysstrategian laatimista ja pitääkin uutta direktiiviä tärkeänä edistysaskeleena jäsenvaltioiden laatimissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmissa. Fortum suhtautuu direktiivin myönteisesti, sillä kaukolämmitys ja -jäähdytys (DHC) on tärkeä teknologia entistä energiatehokkaamman yhteiskunnan rakentamisessa.

 

Fortum kuitenkin vastustaa EU:n velvoitetta ottaa käyttöön pakolliset säästötavoitteet, jotka kohdistuvat jakelijoihin ja sähkön jälleenmyyjiin energiansäästövelvoitesuunnitelmien kautta. Energiankäyttäjiä on suoraan kannustettava toteuttamaan säästötoimia. Energiantuottajan on tietysti osallistuttava ja tarjottava työkaluja ja tietoa, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä energiankulutuksestaan. Aina kun kyseisiä tavoitteita tarkastellaan, on lisäksi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion aiemmat toimet.

 

 

Yhteenveto Fortumin näkemyksistä

 

On tärkeää ottaa huomioon energiatehokkuustavoitteiden ja muiden ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden välinen yhteys etenkin uusiutuvien energianlähteiden ja hiilidioksidipäästöjen välillä ristiriitaisten kannustimien ja vaatimusten välttämiseksi.

 

Fortum vastustaa pakollisten energiansäästövelvoitteiden asettamista energian jakelijoille ja toimittajille sekä näiden saattamista vastuuseen asiakkaidensa säästöistä. Jakelijoiden ja toimittajien on tarjottava asiakkailleen työkaluja ja tietoa, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä tietoisia päätöksiä energiankulutuksensa suhteen.Lämmityksen mittaaminen asuntokohtaisesti ei ole luotettavaa eikä kustannustehokasta.Tiedot ja laskutus on erotettava toisistaan. Asiakkaiden kanssa tulisi pystyä sopimaan kuukautta pidemmästä laskutusjaksosta.

 

Fortum kannattaa ajatusta kansallisista lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmista sekä esitettyä tukea lämmön ja sähkön yhteistuotannolle (CHP). CHP:n edistäminen on kuitenkin hoidettava markkinalähtöisesti. Kun uusia voimalaitoksia rakennetaan tai vanhoja uusitaan, CHP-velvoite ainoastaan lisää kustannuksia eikä paranna tehokkuutta, jos lämmitys jo tuotetaan alueella CHP:n avulla.

 

EU:n tulisi ohjeistaa kansallisia sääntelyviranomaisia älykkäiden sähköverkkoinvestointien kannustamisestaOn tärkeää sallia eri muuntumiskerrointen käyttäminen silloin, kun se on perusteltua, sillä sähköä voidaan tuottaa uusiutuvien energianlähteiden avulla ja ilman hiilidioksidipäästöjä.

 
 
 

 

Takaisin