Fortum Suomen uudesta hallitusohjelmasta

- Hallitus ei myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille. Fortum ei voi edistää Loviisa 3 -hanketta seuraavan neljän vuoden aikana.

- Hallitus ehdottaa windfall- ja uraaniveroja. Fortumin näkemyksen mukaan verot ovat syrjiviä ja selkeässä ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa.

- Hallitus arvioi uusiutuvan energian tukimalleja. Fortumin mielestä kustannustehokkaat, markkinaehtoiset ja rajat ylittävät tukimekanismit ovat parhaita ratkaisuja uusiutuvan energian lisäämiseen.

- Fortum pitää hallituksen sitoutumista yhteiseurooppalaisen energiamarkkinan ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen hyvänä.

 

Suomen uusi hallitus julkisti seuraavan nelivuotiskautensa ohjelman perjantaina 17.6.2011. Ohjelma ottaa kantaa useaan energiapolitiikan osa-alueeseen, mutta ohjelman yksityiskohdat ja toteutusaikataulu ovat vielä auki. 

 
 

Seuraavassa Fortumin näkemyksiä hallitusohjelman energiapolitiikkaa koskeviin kirjauksiin:

 
 

Ei uusia periaatepäätöksiä ydinvoimasta

 

Hallitus ilmoitti, ettei se myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille nelivuotisen kautensa aikana. Siksi Fortum ei voi käynnistää hakemusprosessia Loviisan nykyisen kapasiteetin korvaamiseksi. Vaikka seuraava hallitus (2015–2019) suhtautuisikin positiivisesti ydinvoimaan ja Fortum saisi luvan korvata nykyiset kaksi yksikköä, ainakin Loviisa 1:n käyttölupa vanhenee ennen kuin uutta kapasiteettia saadaan käyttöön. Loviisa 1:n käyttölupa vanhenee vuonna 2027 ja Loviisa 2:n vuonna 2030.

 

Hallitus ilmoitti, että se käsittelee kahden viime hallituskaudella positiivisen periaatepäätöksen saaneen ydinvoimalayksikön rakennuslupahakemukset viipymättä. Fortumilla on noin 25 %:n osuus Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), jonka hakemus uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä, Olkiluoto 4:sta, hyväksyttiin. Ohjelman mukaan hallitus tekee myös välttämättömät päätökset ydinjätteen loppusijoituksesta, kun meneillään olevat selvitykset on saatu päätökseen. Hallituksen tavoitteena on löytää “kansallinen ratkaisu” loppusijoitukselle. Kansallisen ratkaisun tarkoitus ja mahdollinen toteutus on epäselvä. Suomen ydinenergialain mukaan kukin tuottaja on itse vastuussa oman jätteensä sijoituksesta, jolloin voidaan esimerkiksi varmistua siitä, että Suomeen sijoitettu ydinjäte on peräisin ainoastaan Suomessa sijaitsevilta voimalaitoksilta. Fortumin käytetyn polttoaineen loppusäilytyspaikkana toimii Olkiluoto. Fortumin ja TVO:n yhdessä perustama ja omistama Posiva Oy vastaa loppusijoituksen käytännön toteutuksesta. Olkiluodon loppusijoitustilaan mahtuu Fortumin ja TVO:n nykyisten yksiköiden sekä suunniteltujen uusien yksiköiden käytetty polttoaine.

 

Hallitus suunnittelee windfall- ja uraaniveroja

 

Suomen edellinen hallitus otti windfall-veron pois asialistaltaan elokuussa 2010, sillä sen kansallinen toteuttaminen EU:n säädöksiä noudattaen osoittautui mahdottomaksi. Vero olisi ollut syrjivä, ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa ja lisäksi kannustanut sähköntuontiin. Nyt uusi hallitus on jälleen ottanut veron ohjelmaansa tarkoituksenaan kerätä valtiolle 170 miljoonaa euroa vuodessa. Ohjelman mukaan hallitus aikoo valmistella ja ottaa käyttöön “suomalaisiin olosuhteisiin sopivan” windfall-veron, mutta sen aikataulu ja yksityiskohdat ovat vielä auki.

 

Lisäksi hallitus ilmoittaa, että se selvittää uraaniveron käyttöönoton mahdollisuudet ja tarkoituksenmukaisuuden vuoden 2012 loppuun mennessä. Ohjelman mukaan uuden veron käyttöönottoa arvioidaan hallituskauden puolivälissä, mutta yksityiskohdat on jätetty auki.

 

Päästökauppa on EU:n ensisijainen tapa vastata ilmastohaasteisiin: se on suunniteltu lisäämään fossiilisiin energialähteisiin perustuvan tuotannon kustannuksia ja hyödyttämään hiilidioksidivapaata tuotantoa. Vuoden 2012 jälkeen sähköntuotanto ei saa ilmaisia päästöoikeuksia ja kaikki oikeudet huutokaupataan. Tästä Suomen valtion arvioidaan keräävän noin 225–600 miljoonaa euroa vuosittain riippuen päästöoikeuksien hinnasta. Tätä ei huomioida hallitusohjelmassa lainkaan. Fortumin mielestä on tärkeää, että energiavero on linjassa yleisesti hyväksyttyjen ja myös Suomen vahvasti tukemien ilmasto- ja energialinjausten kanssa. Ehdotetut windfall- ja uraaniverot ovat suoraa tukea fossiilisiin energialähteisiin perustuvalle tuotannolle, ja ne ovat siksi selvässä ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa.

 

Uusiutuvan energian tukimalleja arvioidaan

 

Hallitus arvioi uusiutuvan energian tukijärjestelmiä vuoden 2012 loppuun mennessä. Fortumin mielestä julkinen tuki tulisi kanavoida kustannustehokkaiden, markkinaehtoisten ja mielellään EU-tasolla harmonisoitujen mekanismien kautta.  Ihanneratkaisu olisi ottaa käyttöön EU:n laajuinen vihreiden sertifikaattien järjestelmä.  Investoinnit sähkön- ja lämmöntuotantoon ovat hyvin pääomavaltaisia - siksi Fortum korostaa ennakoitavan sekä johdonmukaisen energiapolitiikan ja toimintaympäristön tärkeyttä. 

 

Sitoutuminen yhteiseurooppalaiseen sähkömarkkinaan ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen

 

Hallitus varautuu EU:n laajuisten sähkömarkkinoiden syntyyn. Sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyen hallitus vaikuttaa sähkön siirtoyhteyksien ja älykkäämpien sähköverkkojen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä pelisääntöjen yhtenäistämiseen markkinoilla. Hallitus mainitsee tukevansa älykkäitä sähköverkkoja muun muassa uudistamalla kansallista verkkoliiketoimintaa koskevaa sääntelyä. Hallitus aikoo myös selvittää tutkimuksen ja kehityksen verokannustimien käyttöönottoa. Fortum suhtautuu näihin hallituksen aloitteisiin myönteisesti.

 
 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 
 

Lisätietoja:

Anne Brunila, johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Puh. 010 452 0970

 

 

 

Takaisin