Fortum tukee markkinatoimijoiden visiota eurooppalaisista sähkömarkkinoista vuonna 2030

Energiateollisuus yhteistyökumppaneineen(1 julkisti vastikään visionsa eurooppalaisista sähkömarkkinoista vuonna 2030 (Vision for European Electricity Markets in 2030). Visiossa esitellään markkinaosapuolten yhteinen näkemys toimivien sähkömarkkinoiden edellytyksistä tulevina vuosikymmeninä. Visiossa todetaan, että toimivat siirtoyhteydet ja laajat hinta-alueet ovat olennaisen tärkeitä, jotta sähköntuotantoa voidaan hyödyntää tehokkaasti ja jotta asiakkaat voivat toimia markkinoilla entistä aktiivisemmin. Fortum ottaa vision lämpimästi vastaan ja pitää sitä merkkinä laajasta sitoutumisesta yhteiseurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämiseen.

 
1) Sähkötutkimuspooli, Suomen ElFi Oy, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja Nord Pool Spot AS.
 

Kilpailu varmistaa investoinnit

Vision mukaan markkinavetoista kilpailua tarvitaan esimerkiksi resurssien tehokkaan käytön sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainon varmistamiseksi. Fortum on täysin samaa mieltä ja korostaa lisäksi, että kilpailu on tehokkain tapa taata riittävät investoinnit sekä sähköntuotantoon että siirtoverkkoihin. Investointeihin kannustetaan parhaiten, kun hinnanmuodostusta ei säännellä keinotekoisesti. Tämä näkyy myös markkinoiden vapauttamisen historiassa: yksi markkinoiden vapauttamisen avaintekijöistä eri maissa, Venäjä mukaan luettuna, on ollut tarve varmistaa yksityiset investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin.

 

Riittävä verkkokapasiteetti välttämätön

Sääolosuhteista riippuvaisen uusiutuvan ja hajautetun sähköntuotannon nopea kasvu lähivuosina asettaa suuria haasteita sähköverkon kehittämiselle. Siksi visio korostaa aiheellisesti, että riittävän siirtoverkkokapasiteetin varmistaminen on avainasemassa sähkömarkkinoiden integroitumisessa. Fortumin näkemyksen mukaan sähköverkon nykyisen kehityssuunnitelman toteuttamiseen tarvitaan vahvaa sitoutumista. Lisäksi on tärkeää, että kansallinen sääntely jäsenmaissa kannustaa investoimaan siirto- ja jakeluverkkojen kehittämiseen niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin. Riittävät investoinnit sähköverkkoon ja älykkään sähköverkon kehittäminen ovat olennaisia uusiutuvan energian osuuden kasvulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Uusiutuvan energian tuotanto vaatii yhteisiä pelisääntöjä energiapolitiikassa

Visiossa todetaan, että yhteiseurooppalainen lähestymistapa on paras tapa saavuttaa EU:n energiapoliittiset tavoitteet. Fortum on samaa mieltä ja peräänkuuluttaa kansallisten energiapoliittisten linjausten vähittäistä yhtenäistämistä markkinoiden yhdentymisen välttämättömänä jatkeena. Yhteismarkkinoiden tulisi perustua yhtenäisille säännöille. Tämä on erityisen tärkeää uusiutuvan energian tuotannossa: kansalliset tuet rasittavat jäsenmaiden budjetteja ja johtavat helposti kilpailun vääristymiseen. Harmonisoidut tukiohjelmat yhdessä markkinaehtoisten ohjauskeinojen (esim. vihreät sertifikaatit) kanssa takaisivat uusiutuvan energian optimaalisen rakentamisen ja tuotannon mahdollisimman pienin yhteiskunnalle koituvin kustannuksin.

 

Fortum peräänkuuluttaa eurooppalaista näkökulmaa ja yhtenäisiä sääntöjä myös markkinasääntelyyn. Siirtyminen kohti sähkömarkkinoiden keskuslähtöisempää institutionaalista rakennetta eli yhtä ainoaa eurooppalaista kantaverkko-operaattoria ja vahvaa eurooppalaista energiamarkkinaregulaattoria olisi looginen askel eurooppalaisten sähkömarkkinoiden yhdentymisessä.

 

Sähkön vähittäismarkkinoiden yhtenäistyminen hyödyttää asiakkaita

Fortumin mielestä sähkön vähittäismarkkinoiden yhtenäistyminen olisi sähkön tukkumarkkinoiden kehityksen mukainen luonnollinen askel eteenpäin. Vähittäismarkkinoita pitäisi kehittää yhteistyössä muiden maiden kanssa, jotta varmistetaan paremmin asiakkaiden valinnanvapaus markkinoilla älykkäiden sähköverkkojen ja älymittareiden mahdollistaessa sähkön kulutuksen, kustannusten ja ympäristöjalanjäljen paremman seurannan. Pohjoismaiset markkinat voisivat olla edelläkävijä tässäkin kehityksessä.

 

Takaisin