Fortumin kommentti Euroopan komission energiaunioni-tiedonantoon

Fortum pitää Euroopan komission julkaisemaa Energiaunioni-tiedonantoa tervetulleena. Se on tärkeä askel yhteisen eurooppalaisen energiapolitiikan kehittämisessä.

​Tämänhetkinen poliittinen epävarmuus EU:n ulkopuolella yhdistettynä taloustilanteeseen, kilpailukykyyn ja ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin puhuvat aidon energiaunionin rakentamisen puolesta. Energia on tunnistettava politiikan alaksi, jossa jäsenmailla on aidosti yhteinen intressi ja jossa jäsenmaiden kesken vallitsee vahva myönteinen keskinäinen riippuvuus. Tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja eurooppalaisiin ongelmiin, oli kyse sitten tehokkaasta ilmaston suojelusta, markkinoiden yhdentämisestä, vakaasta energiantoimituksesta tai kohtuuhintaisesta energiasta teollisuudelle ja kotitalouksille. Fortum arvostaa erityisesti tiedonannon vahvaa painotusta energian sisämarkkinoiden kehittämiseen, koska hyvin toimivat ja kunnolla yhdentyneet energiamarkkinat ovat sekä merkittävä kilpailuetu että tärkeä edellytys toimitusvarmuuden parantamiselle.

   

Energiaunioni tulisi nähdä alkuna 28 kansallisen energiapolitiikan asteittaiselle yhdenmukaistamiselle, matkalla kohti aidosti yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa. Yhteisen energiapolitiikan rakentaminen tarvitsee tuekseen vahvoja EU-tason toimijoita, kuten EU:n komissio, EU-maiden energiaregulaattoreiden yhteistyöjärjestö ACER ja Euroopan siirtoverkko-operaattoreiden (sähkö ja kaasu) yhteistyöjärjestö ENTSO-E/G.

 

  

Pariisin pöytäkirja –tiedonanto

 

Fortum pitää komission tiedonantoa, ”Pariisin pöytäkirja – suunnitelma globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vuoden 2020 jälkeen”, tärkeänä osana kansainvälistä valmistautumista Pariisin COP21-kokousta varten. EU:n ehdottama vähintään 40 %:n päästövähennyssitoumus on hyvä lähtökohta, mutta kuten tiedonannossa todetaan, omien toimenpiteiden ohella EU:n tulisi olla avoin kansainvälisten päästöyksiköiden käytölle. Tällä tavoin tavoitetasoa voitaisiin nostaa, ja mikä tärkeintä, tämä edistäisi globaalimman hiilidioksidin hinnoittelujärjestelmän syntymistä.

 

Fortum on tyytyväinen, että EU tuo jälleen esille tavoitteensa antaa vuoden 2015 puoliväliin mennessä ehdotuksia vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä. Tähän tulisi sisältyä erityisesti ehdotus päästökauppajärjestelmän uudistamisesta.

 
 

Päästökaupan vakausmekanismi

 

Fortum on myös hyvin tyytyväinen eiliseen EU-parlamentin ympäristövaliokunnan (ENVI) äänestystulokseen koskien päästökaupan vakausmekanismia (MSR). Kaikkien keskeisten muutosehdotusten, jotka koskivat mekanismin aikaistettua käyttöönottoa sekä kaikkien markkinoilta väliaikaisesti poistettujen ja käyttämättä jääneiden päästöoikeuksien reserviin siirtoa, hyväksyminen valiokunnassa parantaa alkuperäistä ehdotusta merkittävästi. Äänestystulos mahdollistaa MSR-lainsäädännön ripeän hyväksymisen, koska valiokunta antoi valtuutuksen käynnistää kolmikantaneuvottelut välittömästi.

 

Fortumin mielestä MSR yhdessä päästökauppajärjestelmän tulevan uudistuksen kanssa voi palauttaa uskoa päästömarkkinaan ja antaa oikeansuuntaisen hintasignaalin vähäpäästöisten investointien toteuttamiseksi.

 
 

Poimintoja energiaunionia koskevasta toimintaohjelmasta:

• Sähkön rajat ylittäville asetetun 10 % tavoitteen toteuttaminen vuoteen 2020 mennessä sekä sitä seuraava tiedonanto toimenpiteistä, joilla saavutetaan rajasiirtokapasiteetille asetettu 15 % tavoite vuoteen 2030 mennessä (2016)

• Aloite sähkömarkkinamalliksi ja alueellisista sähkömarkkinoista (2015-16)

• Voimassa olevan toimitusvarmuuslainsäädännön tarkistus (sähkö 2016 ja kaasu 2015-16)

• ”New Deal” energian kuluttajille, sisältäen toimenpiteitä kuluttajien rooli vahvistamiseksi, kysyntäjouston edistämiseksi, säänneltyjen hintojen poistamiseksi, sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhdentämiseksi (2015-16)

• Lainsäädäntöehdotuksia energian sääntelykehikon vahvistamiseksi; ACER ja ENTSO-E/G (2015-16)

• Uusi uusiutuvan energian direktiivi jolla voimaansaatetaan 2030 tavoite, esitetään parhaita käytäntöjä sähkön hajautetulle tuotannolle ja uusiutuvan energian tukijärjestelmille (2015-17)

• Kestävyyspolitiikka bioenergialle (2015-17)

• Tiedonanto jätteen energiakäytöstä (2016)

• Lainsäädäntöehdotus EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi (2021-2030) ja päästökauppasektorin ulkopuolisesta taakanjaosta (2015)

• Energiatehokkuustoimintasuunnitelman uusiminen (2016), Energiamerkintöjä koskevan direktiivin uusiminen (2015), Eco-design direktiivin uusiminen (2015), sekä rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin uusiminen (2016)

• Uusi EU strategia lämmitykselle ja jäähdytykselle (2015)

• Energia- ja ympäristöperusteista valtiontuke koskevien suuntaviivojen uusiminen (2017-19)

 

 

 

 

Takaisin