Lausunto hallituksen esityksestä päästökauppalaiksi

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle (viite: lausuntopyyntönne 27.1.2011 hallituksen esityksestä HE 315/2010 vp päästökauppalaiksi)

Kiitämme mahdollisuudesta esittää asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä päästökauppalaiksi. Lausuntonamme esitämme seuraavaa.Fortumin mielestä markkinaperustaiset, harmonisoidut ja ennakoitavat ympäristönsuojelun ohjauskeinot ovat kustannustehokkain keino ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Päästökauppa on ilmastonmuutoksen hillitsemisen perusta. Se määrittelee kasvihuonekaasupäästöille hinnan ja edistää siten päästöjä tehokkaasti vähentävien menetelmien käyttöönottoa. Näemme hyvänä, että EU:n päästökauppajärjestelmän säännöt on nyt sovittu vuoteen 2020 saakka. Pidämme edelleen tärkeänä, että markkinaehtoisten mekanismien käyttö päästöjen vähentämiseksi jatkuu pidemmälläkin aikavälillä sekä Euroopassa että laajemmin. Tavoitteena tulee olla globaali hinta ja markkina kasvihuonekaasupäästöille.

 

 

Yleisiä näkökohtia

EU:n päästökauppa tulee toimimaan kaudella 2013-2020 keskitetysti EU-laajuisten yhtenäisten sääntöjen puitteissa, mikä on toivottu kehityssuunta. EU:n päästökauppadirektiivin kansallisessa implementoinnissa on siksi tärkeää, ettei järjestelmän perusrakenteisiin pyritä jäsenvaltioiden taholta puuttumaan. Tämä koskee esimerkiksi hinnanmuodostusta, jonka tulee saada tapahtua markkinaehtoisesti EU:n tasolla, eikä siihen tule asettaa minkääntyyppistä pohja- tai kattohintaa.

 

Päästökauppadirektiivi on säädöksenä erittäin monimutkainen ja yksityiskohtainen eikä se jätä jäsenmaille käytännössä laisinkaan liikkumavaraa. EU:n keskitetyssä päästökauppajärjestelmässä komissio päättää muun muassa päästöoikeuksien jaosta. Vaikka toiminnanharjoittajilla on kansallisen päästökauppalain mukaan muutoksenhakuoikeus kaikkiin kansallisen viranomaisen päätöksiin, tosiasiallisesti oikeusturvaa ei merkittävimpien asioiden, kuten päästöoikeuksien jaon, osalta ole, koska lopullisen päätöksen tekee komissio.

 

Lakiesitys sisältää niin paljon direktiivistä aiheutuvia, myöhemmin erikseen säädettäviä asioita, että toiminnanharjoittajille ei tule kovinkaan selkeää kuvaa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Fortumin mielestä on keskeistä, että toiminnanharjoittajilla on jatkossa vielä nykyistäkin paremmat mahdollisuudet osallistua sekä komission päätösten että kansallisten alemman asteisten säädösten valmisteluun.

 

Hallituksen lakiesitys vastaa pitkälti päästökauppadirektiivin säännöksiä, mitä pidämme erittäin tärkeänä. Seuraavassa esitämme kuitenkin muutamiin lain yksityiskohtiin huomautuksia ja muutosehdotuksia.

 

Takaisin