Sähkön pientuotanto hyödyttää kuluttajia ja koko yhteiskuntaa

Fortum suhtautuu myönteisesti sähkön pientuotannon leviämiseen, sillä pientuotanto lisää kuluttajien valinnanvapautta, parantaa markkinoiden toimintaa ja hyödyttää koko yhteiskuntaa.

7.12.2012

 

Fortum suhtautuu myönteisesti sähkön pientuotannon leviämiseen, sillä pientuotanto lisää kuluttajien valinnanvapautta, parantaa markkinoiden toimintaa ja hyödyttää koko yhteiskuntaa. Pientuottajat hyötyvät taloudellisesti eniten siitä, että he voivat itse ostaa vähemmän sähköä. Pientuottajat voivat myös saada lisätuloja takaisin verkkoon myymästään sähköstä. Fortum katsoo, että pientuotannon nopeaa leviämistä edistää parhaiten markkinoilla toimivien sähkön vähittäismyyjien välinen kilpailu.

 

Sähkön pientuotannon teknologia on vielä suhteellisen uutta, eikä se ole aina kilpailukykyistä markkinahintoihin verrattuna. Kehittyviä teknologioita tulisikin tukea laatimalla yhteiset raamit verkkoon pääsystä, verotuksesta ja muista tehokkaita markkinoita edistävistä säännöistä. Tämä edellyttää toimia sekä alan toimijoilta että hallituksilta.

 

Pienimuotoisuuden ja siitä aiheutuvien korkeiden hallinnollisten kustannusten vuoksi pientuotanto ei juurikaan hyödy muille uusiutuville energialähteille suunnatuista tuista. Siksi pientuotantoa pitäisi tukea muulla tavoin. Jos näin tehdään, tukijärjestelmien tulisi olla avoimia ja selkeitä. Käyttöön voitaisiin ottaa esimerkiksi suoria tukia tai alkuinvestointeja koskevia, joko tuloveroihin tai arvonlisäveroon kohdistettavia helpotuksia.

 

Toisaalta sähkömarkkinat itsessään pitäisi jättää avoimeksi kilpailulle. Takaisinostovelvoitteet, pakollinen nettoveloitus tai hintasäännöstely jähmettävät markkinoita sekä lisäävät tehottomuutta ja kustannuksia. Tällaiset toimenpiteet jarruttavat myös uusien innovatiivisten palvelujen ja ratkaisujen markkinoille tuloa. Vähittäismyyntiyhtiöiden pitäisi voida kilpailla vapaasti takaisinostoasiakkaista hyödyntämällä hintoja, liiketoimintamalleja ja yhdistettyjä palveluita kilpailukeinoinaan.

 

Fortumin näkemykset ovat seuraavat:

• Sähkön pientuotanto hyödyttää kuluttajia ja koko yhteiskuntaa.

• Suurin kuluttajille koituva taloudellinen hyöty on sähkön ostotarpeen väheneminen.

• Kilpaillut markkinat tarjoavat parhaat edellytykset pientuotannolle.

• Yhteiset verkkoon liittämistä koskevat standardit ovat ensimmäinen askel pientuotannon edistämisessä.

• Pientuotannon verotuksen on oltava selkeää ja yksinkertaista.

• Mahdollisten tukien on oltava avoimia, eivätkä ne saa vaikuttaa kilpailtuihin markkinoihin.

• Nettoveloituksesta päättäminen on jätettävä markkinatoimijoiden vastuulle.

 

Lue kannanottomme englanniksi alla olevasta liitteestä.Takaisin