Uudistettavan sähkömarkkinalain vaatimus 100 %:n toimitusvarmuudesta tulee yhteiskunnalle turhan kalliiksi

​​Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamiseksi edellyttää sähköyhtiöiltä parempaa varautumista luonnonilmiöiden aiheuttamiin laajoihin sähkökatkoihin ja niiden välttämiseen. Esitys on tervetullut ja kunnianhimoinen, mutta voi johtaa yli-investointeihin sekä kohoaviin sähkönsiirtohintoihin.

 

Hallituksen esitys toimenpiteistä, joilla sähköyhtiöiden tulisi parantaa varautumistaan laajoihin sähkökatkoihin on pääosin linjassa Fortumin jatkuvien verkonkehitystoimenpiteiden kanssa. Olemme kuitenkin huolestuneita, että esityksen vaatimus 100 prosentin toimitusvarmuudesta johtaa yhteiskunnan kannalta epäterveisiin yli-investointeihin ja kohoaviin sähkönsiirtohintoihin kuluttajille. Esitystä voitaisiin lieventää tinkimättä juurikaan sähkön toimitusvarmuudesta.

 

Talviteloilla olevat kesämökit toimitusvarmuuden ulkopuolelle

Ehdotamme, että sähköverkkoyhtiöllä voisivat rajata 100 prosentin toimintavarmuuden ulkopuolelle mm. sellaisia kohteita, joissa vuotuinen sähkönkäyttö on vähäistä eivätkä mahdolliset sähkökatkot aiheuttaisi vahinkoa eikä merkittävää haittaa. Tällaisia olisivat esim. muista käyttökohteista etäällä sijaitsevat vapaa-ajan asunnot. Poikkeuksen piiriin eivät kuitenkaan kuuluisi sähkölämmitteiset vakituisessa asuinkäytössä olevat vapaa-ajan asunnot.

 

Toimitusvarmuuden parantamista edellyttävien investointien rahoitukseen esitetään perustavanlaatuista muutosta nykyiseen käytäntöön ja myös poiketaan eduskunnan aiemmin linjaamista periaatteista. Siksi ehdotetuista muutoksista olisi hyvä käydä keskustelua myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

 

 

Kulutukseen perustuva lasku ohjaa säästämään energiaa

Etämittausuudistuksen yksi suurimmista eduista on ollut siirtyminen ajantasaiseen laskutukseen. Suoraan kulutukseen perustuvasta sähkölaskusta on helpompi nähdä yhteys sähkölaskun loppusummaan. Aiemmin suurin yksittäinen syy asiakaskyselyihin oli epäselvä arviolaskutus ja siitä seuraava tasauslasku. Hallituksen esittämä tasaerälaskutus pakollisena, kaikille tarjottavana ilmaisena vaihtoehtona, olisi erittäin merkittävä takaisku yleisen kulutustietoisuuden lisäämiselle ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiselle.

 
  

Sähkön pientuotanto edistää markkinoiden toimintaa

Fortum suhtautuu myönteisesti sähkön pientuotannon yleistymiseen, sillä pientuotanto lisää kuluttajien valinnanvapautta, parantaa markkinoiden toimintaa ja hyödyttää koko yhteiskuntaa. Sähkömarkkinalain lähtökohtana on syrjimättömän verkkoon pääsyn varmistaminen eri tuotantomuodoilla. Tästä hyötyvät myös uusiutuvista lähteistä sähköä tuottavat tahot.

 
 

Takaisin