Ydinturvallisuusvaatimusten harmonisointi Euroopan Unionin alueella edistää ydinturvallisuutta

Fortumin lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston ydinturvallisuusdirektiiviksi (asia U 84/2013 vp)

 
 

Fortum pitää ensiarvoisen tärkeänä ydinturvallisuuden korkean tason säilyttämistä. Sen tulee olla lähtökohta kaikessa ydinenergian tuotannossa. Fortum katsoo, että Euratom-yhteisön lainsäädännöllisen viitekehyksen kehittäminen ydinturvallisuuden osa-alueella on perusteltua. Valtioneuvoston kanta siitä, että Euroopan Unionin komission tulee asettaa turvallisuustavoitteet ja että turvallisuusvaatimusten asettaminen kuuluu jäsenvaltioille, on Fortumin mielestä selkeä ja kannatettava.

 
 

Vastuunjako ydinturvallisuuskysymyksissä tulee säilyttää

Ydinenergialain mukaan ydinvoimalaitoksen käyttöluvan haltija vastaa siitä, että laitosta käytetään turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ydinenergian käytön riippumaton turvallisuusvalvonta kuuluu puolestaan kansalliselle viranomaiselle, Suomessa Säteilyturvakeskukselle. Tämä hyvin käytännössä toimiva, selkeä ja ydinturvallisuuden kannalta erityisen keskeinen vastuunjako pitää säilyttää.

 
 

Hyvin koordinoidut arvioinnit tuovat lisäarvoa ydinturvallisuuden kehittämiseen

EU-tasolla kuuden vuoden välein suorittavien vaihekohtaisten vertaisarviointien toteutuksen lisäksi laitoksia arvioivat ja tarkastavat säännöllisesti Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja ydinvoimayhtiöiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö WANO sekä useat kansalliset viranomaiset ja ydinvoimalaitoksille vakuutuksia myöntävät yhtiöt.

 

Fortum tukee myös Valtioneuvoston kantaa siitä, että kuuden vuoden välein tehtäviä EU-tason aihekohtaisia vertaisarviointeja on toteutettava siten, että vältetään päällekkäisyyksiä ja että vertaisarvioinneilla ei viedä kohtuuttomasti resursseja luvanhaltijoiden sisäiseltä valvonnalta ja kehitystyöltä tai kansalliselta riippumattomalta turvallisuusvalvonnalta.

 
 
 

 

Takaisin