EU Energy Roadmap 2050 – hiilidioksidipäästöttömän sähkön merkitys korostuu siirryttäessä kohti vähähiilistä aurinkotaloutta

TIEDOTE 16.12.2011​

 

EU:n joulukuussa 2011 julkaiseman tiekartan skenaariot esittelevät hiilettömään energiajärjestelmään siirtymisen seurauksia sekä poliittisia reunaehtoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 80 - 95 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

 

”On tärkeää, että EU luo yhtenäisen, tulevaisuuteen suuntautuvan vision ja strategian hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2050 mennessä ja vähentäminen on otettava keskeiseksi EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa ohjaavaksi tekijäksi,” sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila.

 

Fortum on jo pitkään kehittänyt hiilettömiä energiaratkaisuja, ja 86 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta EU:ssa on jo hiilidioksidipäästötöntä. Nyt yhtiö on siirtymässä aurinkotalouden tutkimusvaiheesta aurinkoenergiaratkaisujen kaupallistamiseen.

 

Energiasektorin investointisyklit ovat pitkiä, joten tulevaisuuden innovaatioiden suuntaamiseksi on tärkeää aloittaa keskustelu pitkän aikavälin tavoitteista ja politiikasta jo nyt. Yhtä tärkeää on sopia EU:n energiapolitiikan yhtenäisistä pelisäännöistä.

 

Kaikki EU:n 2050-energiatiekartassa esitetyt skenaariot osoittavat, että uusiutuvan energian kysyntä kasvaa, energian säästämisen merkitys lisääntyy, sähköä käytetään yhä enemmän ja energiantuotannon pääomainvestoinnit lisääntyvät.

 

”Eteneminen 2050-tavoitteeseen edellyttää, että päätöksenteossa otetaan huomioon sekä energiasektorin pitkät investointisyklit että EU:n politiikkatoimien aiheuttamat riskit sijoittajien näkökulmasta. Hyvin toimivat EU:n sisäiset energiamarkkinat ovat onnistuneen ja kustannustehokkaan vähähiiliseen talouteen siirtymisen tärkeä edellytys.”

 

”Ilmastoon, uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja sisäisiin markkinoihin liittyvä politiikka kehittyy juuri nyt hyvin nopeasti. Tukevatko kaikki nykyiset tavoitteet ja toimenpiteet toisiaan?” kysyy Brunila. ”Nyt kun kaikki neljä vuoden 2050 tiekarttaa on julkaistu, EU-johtajien tulisi järjestää energia- ja ilmastopolitiikan tulevaa suuntaa ja asetettavia tavoitteita kartoittava keskustelu. Toivomme, että tämä otetaan asialistalle alkavalla Tanskan puheenjohtajuuskaudella.”

 

”Talouskriisin horjuttaessa Eurooppaa sähkömarkkinoiden integrointi on entistäkin ajankohtaisempi kysymys. Hiilen vähentämiseen tähtäävät tavoitteet vaativat satojen miljardien eurojen investointeja vähäpäästöisen energian tuotantoon ja jakeluun. Euroopalla ei ole tähän varaa, jos jäsenvaltiot tekevät päätöksensä kansallisen energiapolitiikan pohjalta. Maiden pitää sen sijaan toimia yhdessä, jotta kilpailua rajoittavat esteet saadaan poistettua ja jotta markkinat voivat ohjata energiainvestointeja taloudellisimpiin kohteisiin,” Brunila muistuttaa.

 

Lisätietoja:
Merja Paavola, Public Affairs Manager, Fortum Oyj, puh. +358 50 396 1161

 

Fortumin kanta Energy 2050 Roadmap -suunnitelmaan ja tavoitteisiin vuoden 2020 jälkeen:

• Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen on oltava avainasemassa tulevissa politiikkaohjelmissa.
• Päästökaupalle on annettava energiatiekartassa näkyvä rooli.
• Uusiutuva energia ja energiatehokkuus on nähtävä keinoina päästä ilmastotavoitteisiin, eikä niitä pidä tarkastella erillisinä toimintaohjelmina. Uusiutuvan energian tuotannon tulisi olla markkinaehtoista vuoden 2020 jälkeen.
• Päällekkäisiä ohjausmekanismeja on vältettävä, koska niillä on negatiivinen vaikutus sisäisiin energiamarkkinoihin.
• Keskustelu koordinoituihin ja harmonisoituihin uusiutuvan energian tukiin siirtymisestä on käynnistettävä ennen vuotta 2020.
• Uusiutuvan energian käytössä on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin yhteistyömekanismeja Euroopan maiden välillä.
• Biomassan käyttöä lisättäessä on otettava huomioon kestävyysnäkökohdat, kestävyyskriteereitä sovellettava myös muualta tuotuun biomassaan.
• Tiekartta on perustettava realistisiin odotuksiin.
• Uusiutuvan energian osuuden kasvaessa on lisättävä siirtoyhteyksiä Euroopassa sekä nopeutettava markkinoiden integrointia.