EUn energiapaketti askel oikeaan suuntaan

EU on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja energiasisämarkkinoiden kehittämiseen.

 

Euroopan Unionin komission 10.1.2007 hyväksymä energiapaketti linjaa EU:n lähitulevaisuuden energiapolitiikkaa. Kasvava riippuvuus alueen ulkopuolelta tuotavasta energiasta on herättänyt niin komission kuin jäsenmaatkin etsimään ratkaisuja yhdessä. Vaikka pakettia Fortumin mielestä voidaan pitää merkittävänä edistysaskeleena, puuttuu siitä pohjoismaisille energiamarkkinoille keskeisiä ratkaisuja.

 

Päästökauppa ilmastonmuutoksen keskeisin torjumiskeino

 

EU asettaa energiapolitiikkansa tärkeimmäksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun, jonka kilpailukykyä heikentävät vaikutukset pyritään minimoimaan. Samalla EU haluaa huolehtia energian toimitusvarmuudesta.

 

Kasvihuonekaasujen päästötavoite on kaksiosainen. Komissio esittää ensisijaisesti, että teollistuneet maat sitoutuisivat 30 prosentin vähennykseen kasvihuonepäästöissään vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Jos globaalia sitoutumista tähän ei saavuteta, komissio ehdottaa EU:n yksipuolista 20 prosentin vähennystavoitetta.

 

"Ottamatta tässä vaiheessa kantaa lukuihin sinänsä, tällainen lähestymistapa on järkevä asiassa, jota EU ei voi yksipuolisin toimin ratkaista”, arvioi Fortumin edunvalvonnasta vastaava johtaja Esa Hyvärinen.

 

Päästökauppa on vastaisuudessakin EU:n pääasiallinen keino hiilidioksidipäästöjen rajoittamisessa. Päästökauppaa koskevan lainsäädännön uusiminen alkaa kuluvan vuoden lopulla, jolloin järjestelmässä havaittuja epäkohtia on mahdollista korjata. Fortum edellyttää muun muassa avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantamista päästöjen raportoinnissa. Fortumin mielestä on tärkeää siirtyä päästökiintiöiden maksulliseen alkujakoon. Samalla on kuitenkin otettava huomioon päästökauppa-alueen ulkopuolelta tuleva kilpailu eri toimialoilla.

 

Kantaverkkoyhteistyö edellytys markkinoiden kehitykselle Pohjoismaissa

 

EU pyrkii nyt päättäväisesti edistämään 1990-luvun lopulla aloitettua sähkön sisämarkkinoiden luomista. Komission mukaan toimivat sisämarkkinat ovat edellytys muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Markkinoiden toimintaa koskevassa analyysissään komissio on keskittynyt lähinnä Keski-Euroopan maihin.

 

Paketin valmistelussa keskeiseksi kiistakysymykseksi nousi kantaverkkojen eriyttäminen eli se, voivatko sähkön tuottajat käyttää määräysvaltaa kantaverkkoyhtiöissä. Ennen kuin komissio loppuvuodesta 2007 tulee esittämään muutoksia lainsäädäntöön, se selvittää kahta vaihtoehtoista mallia, omistajaeriyttämistä tai riippumattomien järjestelmävastaajien perustamista. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että riippumatta kantaverkkojen omistuksesta niiden operoinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä vastaisi riippumaton järjestelmävastaava, niin sanottu Independent System Operator eli ISO. Komissio toteaa, että Pohjoismaissa kantaverkkojen omistus on jo eriytetty, ja niitä operoidaan riippumattomasti, toisin kuin monissa Keski-Euroopan maissa.

 

"Jotta kehitystä Pohjoismaissa voitaisiin viedä eteenpäin pitäisi tavoitteena olla kantaverkkojen välisen yhteistyön tiivistäminen luomalla yksi pohjoismainen, riippumaton järjestelmävastaava tai jopa yksi yhteinen kantaverkkoyhtiö”, Hyvärinen korostaa.

 

Vihreä sertifikaatti edistämään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä

 

Vaikka paketissa asetetaan tavoite uusiutuvien energianlähteiden käytölle, 20 % vuoteen 2020 mennessä, ei siinä oteta kantaa tukimekanismien harmonisointiin, joka olisi linjassa sähkön sisämarkkinoita koskevien tavoitteiden kanssa. ”Mielestämme niin sanottujen vihreiden sertifikaattien järjestelmä olisi kustannustehokkain ja sähkömarkkinoiden toimintaan parhaiten soveltuva järjestelmä tukemaan uusitutuviin energianlähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa”, Hyvärinen kertoo.

 

EU:n energiapaketti asettaa tavoitteita myös energiatehokkuudelle, energiateknologian kehittämiselle, hiilidioksidin talteenotolle, siirtoyhteyksien lisäämiselle sekä EU:n energiaulkosuhteille.

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

Lisätiedot:

Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, 0408262646