EU:n toinen strateginen energiakatsaus tervetullut askel kohti pohjoiseurooppalaista sähkön sisämarkkinaa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
13.11.2008, 16.00 EET

EU:n toinen strateginen energiakatsaus tervetullut askel kohti
pohjoiseurooppalaista sähkön sisämarkkinaa

Euroopan Unionin Komissio on tänään julkaissut toisen strategisen
energiakatsauksensa (Second Strategic Energy Review), joka keskittyy energian
toimitusvarmuuteen. Se täydentää aiempia energian sisämarkkinan toimivuuden
parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtyjä toimenpiteitä.
Katsauksesta välittyy myös EU:n kasvava rooli energiapolitiikan tekijänä, joka
aiemmin pääsääntöisesti kuului jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Energian sisämarkkina välttämätön ilmasto- ja toimitusvarmuustavoitteiden
saavuttamiseksi

Toisessa strategisessa energiakatsauksessaan komissio linjaa, että kilpailtu
energian sisämarkkina on perusedellytys päästöjen vähentämistä, uusiutuvan
energian käytön lisäämistä ja energiatehokkuuden parantamista koskevien
tavoitteiden saavuttamiselle. Sisämarkkina edistäisi komission näkemyksen mukaan
myös merkittävästi energian toimitusvarmuutta. Ei siis ihme, että komission
uudessa energian toimitusvarmuutta ja energia-alan solidaarisuutta koskevassa
toimintasuunnitelmassa (EU Energy Security and Solidarity Action Plan)
päätavoitteeksi on nostettu toimivan energiasisämarkkinan ja parempien
siirtoyhteyksien luominen.

Yksi EU:n perusajatuksista - toimiva sisämarkkina - tulisikin saattaa käytäntöön
kunnolla myös sähkön ja kaasun osalta. Tämän tulisi näkyä myös
energiapoliittisessa päätöksenteossa, sillä energia- ja ilmastohaasteiden
kannalta yhteisesti sovitut toimenpiteet ovat huomattavasti tehokkaampia, kuin
hajanaiset kansalliset toimet.

Komissio on nimennyt Baltian alueen ja muun EU:n sähköverkkojen väliset
siirtoyhteydet yhdeksi prioriteettihankkeistaan. Tämä on tervetullut
konkreettinen askel kohti yhteistä, koko Itämeren alueen kattavaa
pohjoiseurooppalaista sähkömarkkinaa.

Visio vuodelle 2050: hiilidioksiditon sähköhuolto EU:ssa

Komission strateginen energiakatsaus esittelee myös ensimmäiset elementit EU:n
vuoteen 2050 ulottuvasta energiavisiosta. Tavoitteena on muun muassa muuttaa
EU:n sähköhuolto hiilidioksidivapaaksi energiatehokkuutta parantamalla,
uusiutuvan energian ja ydinvoiman käyttöä lisäämällä ja hiilidioksidin
talteenotto- ja varastointiteknologioiden käyttöönotolla. Hiiliniukkaa
yhteiskuntaa kohti kuljetaan myös irtautumalla liikenteen öljyriippuvuudesta
suosimalla autoja - tai jopa velvoittamalla siirtymään autoihin - jotka kulkevat
sähköllä, biopolttoaineilla tai vedyllä.

Katsauksen ajoitus on erittäin tärkeä maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi. Se
antaa myös suuntaa heinäkuun EU-parlamenttivaalien jälkeen valittavan komission
energiapolitiikalle.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, 040 8262646