Fortum: Eurooppa-neuvoston päätökset oikea askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

LEHDISTÖTIEDOTE 24.10.2014

EU-maiden johtajat päättivät kokouksessaan 23. - 24.10.2014 energia- ja
ilmastopolitiikan tavoitteista vuodelle 2030. Tavoitteet ohjaavat lainsäädäntöä
sekä energia-alan investointeja ja kehitystä pitkälle tulevaisuuteen.

Eurooppa-neuvoston päätös luo uskoa poliittisten päättäjien sitoutumiseen
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä parantaa investointiedellytyksiä
vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Saavutettu yhteisymmärrys on hyvä
kompromissi. Eurooppa-neuvosto sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä
vähintään 40 % vuodesta 1990, nostamaan uusiutuvan energian osuuden 27 %:iin
käytetystä energiasta ja parantamaan energiatehokkuutta 27 %. EU:n päätökset
ovat tärkeä pelinavaus kohti tulevia kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja
Pariisissa loppuvuodesta 2015.

On tärkeää, että kasvihuonekaasujen vähentäminen ja päästökauppa säilyvät
keskeisessä roolissa EU:n ilmastopolitiikan toteuttamisessa. Päästötavoitteen
rinnalle asetettujen uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevien
tavoitteiden toteuttamisessa toimenpiteet tulee kohdistaa ensisijaisesti
päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin.

Päästökauppaa tehostettava nopeasti

Eurooppa-neuvoston selkeä kannanotto hyvin toimivan ja vahvistetun
päästökauppajärjestelmän merkityksestä EU:n energia- ja ilmastopolitiikan
toteuttamisessa on tervetullut. Päästövähennystavoitteen kiristäminen ei yksin
riitä vahvistamaan päästökauppajärjestelmää, vaan muita toimia tarvitaan jo
ennen vuotta 2021.

Ensiarvoisen tärkeää on ottaa käyttöön päätelmätekstissäkin mainittu,
parhaillaan neuvottelujen alla oleva päästökaupan vakausmekanismi jo vuonna
2017. Mekanismi toisi vakautta ja ennakoitavuutta päästöoikeusmarkkinoille,
mutta pitäisi päästötavoitteen muuttumattomana. Hyvin toimiva päästökauppa
parantaa vähäpäästöisten teknologioiden kilpailukykyä sekä mahdollistaa
ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdollisimman edullisesti.

Markkinaehtoisuus ja kustannustehokkuus lainsäädännön keskeisiksi periaatteiksi

Nyt linjattujen, vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiatavoitteiden
toteutuksessa tulee pyrkiä mahdollisimman yhdenmukaisiin, markkinaehtoisiin ja
kustannustehokkaisiin toteutuskeinoihin. Siten tuetaan parhaiten Euroopan
kilpailukykyä ja varmistetaan, että asiakkaat saavat vähäpäästöistä sähköä
kilpailukykyiseen hintaan. Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn
turvaaminen on aito huolenaihe: EU:n ilmastotavoitteiden kustannukset
teollisuudelle tulee kompensoida niin kauan kunnes muut maat sitoutuvat
vastaaviin tavoitteisiin.

Tehokkailla energiasisämarkkinoilla kohti parempaa energiaturvallisuutta

Neuvoston päätelmissä aivan oikein korostetaan toimivien ja integroituneiden
energian sisämarkkinoiden merkitystä EU:n sisäisen toimitusvarmuuden
parantamisessa. Myös vahva ilmastopolitiikka ja päästöjen vähennystavoite
edistävät luontaisesti energian toimitusvarmuutta EU:ssa kannustamalla sekä
energiatehokkuuteen että uusiutuvien ja muiden vähäpäästöisten energialähteiden
kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Merja Paavola, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, +358 50 396 1161
Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, +358 50 453 2330


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi