Fortum investoi kalanviljelylaitoksensa perusparannukseen Oulujoella

LEHDISTÖTIEDOTE 5.12.2014

Fortum tekee mittavan perusparannuksen Montan voimalaitoksen yhteydessä
sijaitsevalla kalanviljelylaitoksellaan Muhoksella, Oulujoella. Merkittävä osa
perusparannusta on uusi kalankasvatushalli, joka vähentää koko
kalanviljelylaitoksen vesistökuormitusta Oulujokeen. Fortum on parhaillaan
hakemassa rakennuslupaa uudelle kalankasvatushallille.

Peruskorjausurakka käynnistyy suunnitelmien mukaan huhtikuussa 2015 ja
valmistuu vuoden 2016 aikana. Investoinnin arvo on lähes 3 miljoonaa euroa.
Rakennustyön työllistämisvaikutus Muhoksen alueella on viisitoista
miestyövuotta.

Uuden kalankasvatushallin myötä kalojen kasvatus ja ruokinta suurissa
maa-altaissa loppuu. Maa-altaita tullaan jatkossa käyttämään kalojen
vapautusaltaina. Kaloja kasvatetaan myös alueella olevissa betonialtaissa.
Kalojen kasvattamisen siirtäminen maa-altaista kasvatushalliin vähentää
laitoksen aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Samalla loppuu lietevesien käsittely laitoksella, kun lietevedet johdetaan
jatkossa yleiseen jätevedenpuhdistuslaitokseen. Lisäksi maa-altaiden
vapautuskaivoissa tehtävät muutokset mahdollistavat kalojen vapautusajankohdan
määrittämisen nykyistä joustavammin, esimerkiksi jokiveden lämpötilan
perusteella.

Fortum omistaa Montan kalanviljelylaitoksen ja kalojen kasvattamisesta vastaa
Montan Lohi Oy. Laitoksella kasvatetaan meritaimenta ja lohta ja järvitaimenta.
Niitä tuotetaan Oulujoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin. Lisäksi
kalanviljelylaitoksella haudotaan vaellussiian mätiä. Istukkaiden merkitseminen
rasvaevän poistolla on aloitettu meritaimenen eväleikkauksilla tänä talvena.

Fortum ilmoitti aiemmin tänä syksynä, että yhtiö on varannut merkittävän
lisärahoituksen Montan voimalaitoksen vaelluskalahankkeeseen vuosille
2015-2017. Tavoitteena on, että Montan voimalaitoksen yhteyteen saataisiin
rakennettua joko nousevien kalojen kiinniottolaite tai sekä kalatie että
kiinniottolaite. Tavoitteena on luoda ensi vaiheessa systemaattinen tapa
kalojen ylisiirtoon ja jatkaa edelleen tuki-istutuksia poikasten
leimauttamiseksi Oulujokeen laskeviin vesiin. Hankkeen onnistumisen
edellytyksenä on, että myös muut sidosryhmät lähtevät mukaan.

Lisätietoja:
Juha Happonen, projektipäällikkö, Fortum, puh. 0504548218

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Fortumin kalaistutukset Oulujokeen vuonna 2014
Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttaminen ympäristövaikutusten
kompensoimiseksi Fortum istutti Oulujoen edustan merialueelle noin 200 000
lohen ja noin 50 000 meritaimenen vaelluspoikasta sekä noin 360 000
vaellussiianpoikasta. Oulujokeen istutettiin tämän lisäksi pyyntikokoista
kirjolohta noin 2 600 kiloa, pyyntikokoista järvitaimenta noin 1 300 kiloa,
kesänvanhaa kuhaa noin 2 700 kappaletta ja kesänvanhaa harjusta noin 6 000
kappaletta.


Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa
Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa,
joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia.
Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta
Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana
Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja
Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen,
Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on
Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja
Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi