FORTUM JA TUKHOLMAN KAUPUNKI SAIVAT BIRKA-KAUPAN PääTöKSEEN

Fortum ja Tukholman kaupunki saivat tänään päätökseen kaupan,
jolla Fortum ostaa kaupungin 50 % omistuksen ruotsalaisesta
energiayhtiöstä Birka Energi AB:stä Kauppa julkistettiin
6. marraskuuta 2001.
 
Birka Energi -konserni yhdistetään 100-prosenttisesti
Fortum-konserniin 1.3.2002 alkaen.
 
Fortum ja Birka ovat yhdessä toiseksi suurin energiayhtiö
pohjoismaisilla markkinoilla.
 
 
LIITE: Fortum-konsernin pro forma tuloslaskelma, tase ja
tunnuslukuja vuodelta 2001.
 
 
Fortum Oyj
 
 
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
 
Lisätietoja:
Sektorijohtaja Tapio Kuula, Sähkö ja Lämpö, puh. 010 452 4112
 
 
 
 
Pro forma tiedot on laadittu siten kuin Birka Energin 50 %:n lisäosuuden
hankinta olisi tapahtunut 1.1.2001. Pro forma -tiedot on annettu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa eivätkä luonteensa takia sellaisenaan
anna todellista kuvaa konsernin taloudellisesta asemasta tai tuloksesta.
Pro forma -tiedot perustuvat tilintarkastettuihin Fortum-konsernin ja Birka Energi-konsernin tietoihin sekä tilintarkastamattomiin oikaisuihin, jotka
liittyvät suoraan havainnollistettavaan liiketoimeen ja  lukujen
muuttamiseen Fortumin laskentakäytännön mukaisiksi. Oikaisut eivät
sisällä mahdollisia synergiahyötyjä, säästöjä tai mahdollisesti syntyviä
kuluja.
 
 
 
PRO FORMA TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2001
(tilintarkastamaton)
                                        Fortum  Birka   Oikaisut  Fortum
                                      -konserni Energi     1)    pro forma
                                               -konserni
 Miljoonaa euroa                                (50%)
 
 
Liikevaihto                              10 410    747     -38   11 119
Kulut                                    -8 873   -484      67   -9 290
Poistot                                    -623   -108     -22     -753
 
 
Liikevoitto                                 914    155       7    1 076
Rahoitustuotot ja -kulut                   -212    -88     -98     -398
 
 
Voitto ennen veroja                         702     67     -91      678
Välittömät verot                           -160    -22      26     -156
Vähemmistöosuus                             -83      0     -11      -94
 
 
Tilikauden voitto                           459     45     -76      428
 
 
Tulos/osake, euro                          0,57                    0,54
 
 
1) Birkan hankinnan vaikutukset (konserniaktiivan poisto, korkokulut,
Birka Värmen vähemmistöosuus) ja lukujen laatiminen Fortumin laskenta-
käytännön mukaisesti.
 
 
 
PRO FORMA TASE 31.12.2001
(tilintarkastamaton)
                                         Fortum  Birka  Oikaisut   Fortum
                                       -konserni Energi     2)   pro forma
                                                -konserni
 Miljoonaa euroa                                  (50%)
 
 
VASTAAVAA
 
Pysyvät vastaavat                        11 328  3 558     536   15 422
Vaihtuvat vastaavat
    Vaihto-omaisuus ja saamiset           2 364    282      -4    2 642
    Rahavarat                               602     29     108      739
    Yhteensä                              2 966    311     104    3 381
 
 
Yhteensä                                 14 294  3 869     640   18 803
 
 
VASTATTAVAA
 
Oma pääoma                                5 485  1 290  -1 290    5 485
Vähemmistöosuus                           1 270     53     108    1 431
Korolliset velat                          4 276  1 739   1 781    7 796
Korottomat velat                          3 263    787      41    4 091
 
 
Yhteensä                                 14 294  3 869     640   18 803
 
 
2) Birkan hankinnan vaikutukset (hankintaan liittyvä velka, konserniaktiiva,
Birka Värmen vähemmistöosuus) ja lukujen laatiminen Fortumin laskentakäytännön mukaisesti.
 
 
PRO FORMA TUNNUSLUVUT 31.12.2001
(tilintarkastamaton)
                                         Fortum  Birka  Oikaisut  Fortum
                                       -konserni Energi     3)    pro forma
                                               -konserni
                                                 (50%)
 
 
Henkilöstö                               13 425  1 790           15 215
 
Korolliset nettovelat, milj.euroa         3 674  1 710   1 673    7 057
Gearing, %                                   54                     102
 
 
 
3) Birkan hankinnan vaikutukset ja lukujen laatiminen Fortumin laskentakäytännön mukaisesti.
 
 
 
PRO FORMA SEGMENTTITIEDOT 1.1.-31.12.2001
(tilintarkastamaton)
 
 
Liikevaihto                                                      Fortum
                                                              pro forma
 
 Miljoonaa euroa
 
 
Sähkö, lämpö ja kaasu                                             2 677
Sähkönsiirto                                                        696
Öljynjalostus ja markkinointi                                     7 223
Öljyn ja kaasun tuotanto                                            408
Fortum Energy Solutions                                             725
Muut liiketoiminnat                                                  95
Eliminoinnit                                                       -705
 
 
Liikevaihto                                                      11 119
 
 
 
 
 
Liikevoitto                                                      Fortum
                                                              pro forma
 
 Miljoonaa euroa
 
 
Sähkö, lämpö ja kaasu                                               449
Sähkönsiirto                                                        211
Öljynjalostus ja markkinointi                                       242
Öljyn ja kaasun tuotanto                                            196
Fortum Energy Solutions                                              17
Muut liiketoiminnat                                                 -40
Eliminoinnit                                                          1
 
 
Liikevoitto                                                       1 076
 
 
 
 
 
FORTUMIN TUOTANTO- JA MYYNTILUKUJA 2001
(Sisältää Birka 100 %)
 
                                                      Pohjois-   Yhteensä
                                                                                                             maat
 
Sähköntuotantokapasiteetti (MW)                         11 551   12 625
Sähköntuotanto (TWh)                                      52,1     57,7
Sähkönmyynti (TWh)                                        58,5     65,1
Lämmöntuotantokapasiteetti (MW)                          7 854    8 581
Kaukolämmön myynti (TWh)                                  14,2     14,5
Prosessihöyryn myynti (TWh)                                6,0      7,5
Sähkönjakeluasiakkaita ('000)                            1 177    1 357
Vähittäismyyntiasiakkaita ('000)                         1 154    1 326