Fortum on käynnistänyt mittavan vierimetsähoitopilotin parantaakseen sähkön toimitusvarmuutta Vihdissä

LEHDISTÖTIEDOTE 4.9.2013

Suomessa 1.9.2013 voimaantullut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa
sähkönjakeluverkkoyhtiöitä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään
jakeluverkkoa niin, että se toimii mahdollisimman luotettavasti. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että jakeluverkkoyhtiöt saavat esimerkiksi kaataa ja
poistaa puita jakeluverkon läheisyydestä ilman maanomistajan lupaa, jos se on
tarpeen sähkönjakelun keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi.

Uuden lain tavoite on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja minimoida
sähkökatkojen asiakkaille aiheuttamia haittoja.

Myrsky- ja lumituhoille herkin osa sähköverkkoa on keskijännitteinen verkko
(20kV). Fortumilla on Suomessa noin 77 000 km sähköverkkoa, josta
keskijännitteisen verkon osuus on noin 25 000 km. Tästä keskijännitteisestä
verkosta noin puolet kulkee metsässä, joten uuden lain merkitys yhtiölle on
suuri.

Sähköjohtojen maakaapelointi on hyvä keino parantaa sähkön toimitusvarmuutta,
mutta sen toteuttaminen kestää pitkään. Tästä syystä on tärkeää panostaa myös
olemassa olevien ilmajohtojen luotettavuuteen ja kehittää niiden
toimintavarmuutta.

Pilotilla uusia toimintamalleja ilmajohtojen kunnossapitoon

Fortum tekee normaalin johtokadun kunnossapitoraivauksen yhteydessä vierimetsän
(ks. kuva 1) hakkuuta keskijännitelinjalla 100 kilometrin matkalla Vihdissä
1.9.2013-28.2.2014 välisenä aikana. Vierimetsästä hakataan sähkönjakelua
uhkaavat puut 10 metrin leveydeltä molemmin puolin linja-aukkoa.
Reunavyöhykkeen puuston hakkuusta, lähikuljetuksesta ja yhteismyynnistä vastaa
UPM Silvesta Oy.

”Sähkölinjan vierimetsästä harvennetaan erityisesti riukuuntuneet lehtipuut ja
linjan lähellä kasvavien puiden oksat, jotka talvella taittuisivat johdoille
lumen painosta. Myös muut linjaa kohti kallistuneet puut kaadetaan.
Sähkölinjojen raivauksella pyritään turvalliseen ja häiriöttömään
sähkönjakeluun”, kertoo verkon kehitysjohtaja Sauli Antila Fortumista.

”Pilotissa meitä kiinnostaa erityisesti hoitotoimenpiteillä saatavat puumäärät
ja puutyypit, eli paljonko poistettavaa puuta on, minkälaisia puut ovat ja
miten puuta pystytään hyödyntämään. Haemme myös yhteistyömallia, joka toimisi
kaikille osapuolille; sähköyhtiölle, maanomistajalle ja urakoitsijalle”, Antila
jatkaa.

”Uuden sähkömarkkinalain myötä koko ala hakee erilaisia tapoja hoitaa
vierimetsiä keskijänniteverkon yhteydessä. Tämä pilotti on yksi malli, jonka
toimivuutta nyt testaamme Vihdissä”, Antila sanoo.

Pilotissa käytännön huoltotyöt hoitaa yhteistyökumppani UPM Silvesta

UPM Silvesta tarjoaa sähköyhtiöille linjanraivaustöiden kokonaispakettia, jossa
yhtiö vastaa omistajaselvityksistä, maastomerkkauksista, asiakaskontakteista,
puukaupan järjestämisestä, korjuusta ja raivaustöistä.

”Olemme tehneet sähkölinjojen raivausta hyvässä yhteistyössä Fortumin kanssa
useassa eri kohteessa. Sähkölinjoilla raivaamme puuston ilmajohtojen alta,
poistamme johtoalueiden reunoilta puita ja oksia, hoidamme vierimetsää ja
raivaamme uusia linjoja. Korjaamme myös myrskytuhopuut linjoilta turvallisesti.
Valtakunnallisena toimijana voimme tarjota kokonaisvaltaisen palvelun
linjaverkoston hoitoon”, sanoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

Hyvin hoidettu vierimetsä tuo omistajalleen sekä taloudellista että
maisemallista hyötyä, Koivumäki toteaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sauli Antila, verkon kehitysjohtaja, Fortum puh. 040 658 9708
Jukka Koivumäki, toimitusjohtaja, UPM Silvesta puh. 040 717 0085


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevi-en sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tu-levaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi


UPM Silvesta lyhyesti
UPM Silvesta on UPM:n omistama Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys,
joka tekee vuosittain metsätyöpalveluja noin 70 000 hehtaarin alueella.

UPM Silvesta tekee linjanraivauksia, maisemointia, metsäluonnon ja
talousmetsien hoitoa metsänomistajille, yrityksille ja yhteisöille. Sen
palveluksessa on noin 130 metsuria ja yli 200 yritystä, joista osa on
franchiseyrittäjiä ja osa aliurakoitsijoita.