Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Länsi-Uudellamaalla

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Länsi-Uudellamaalla

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna neljänneksellä
edellisvuoteen verrattuna. Verkon toimintavarmuutta on parannettu muun muassa
Vihdissä muuttamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi. Nummi-Pusulassa on kokeiltu
uusia tekniikoita luotettavuuden lisäämiseksi.

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä,
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla.

”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000
uutta asiakasliittymää.

Nummi-Pusulassa luotettavuutta parannettu uusilla verkkorakenteilla

Fortumilla on Länsi-Uudellamaalla sähköverkkoa yhteensä noin 16 800 kilometriä,
ja verkon luotettavuutta on lisätty muun muassa korvaamalla ilmajohtoja
maakaapeleilla. Sähköverkkoa kehitetään myös uusien kaava-alueiden myötä,
jolloin alueen ja sen ympäristön sähkönkulutuksen kehitystä on tarkasteltu
kokonaisuutena.

”Kaava-alueita sähköistettäessä vahvistetaan monesti myös vanhaa verkkoa, mikä
parantaa sähkön laatua asiakkaillamme. Vihdissä uudella Kopun kaava-alueella
sähköhuoltoa on uudistettu poistamalla vanhaa keskijänniteilmajohtoa ja
muuttamalla pylväsmuuntamoita puistomuuntamoiksi. Samalla pienjänniteilmajohtoja
on korvattu maakaapeleilla. Lohjalla rakensimme E18 -liikennetunnelin
yhteydessä keskijänniteyhdyskaapelin Tytyrin sähköasemalta”, alueen
verkostopäällikkö Risto Välimäki summaa.

Nummi-Pusulassa sähköverkkojen luotettavuutta on parannettu uudentyyppisillä
verkkorakenteilla. Uutena menetelmänä verkon toimintavarmuuden parantamiseen on
käytetty muun muassa suojaputken aurauksia. Maakaapelin auraus ei rasita luontoa
eikä maisemaa niin paljon kuin avojohto, sillä aurauksessa maakerrokset säilyvät
muuttumattomina ja aurauksesta syntyvän uran tasoittaa työkone.

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet

Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita
sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason
kohentamiselle tulevaisuudessa.

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa,
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.

Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Länsi-Uusimaa, Risto Välimäki, p. 040 709 5207