Fortum Oyj: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Vuosi alkoi hyvin

Tammi-maaliskuu lyhyesti (jatkuvat toiminnot)
- Tulos ennen veroja 492 miljoonaa euroa (+27 %).
- Osakekohtainen tulos 0,39 euroa (+39 %).
- Vertailukelpoinen liikevoitto 486 (393) miljoonaa euroa
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 303 (62) miljoonaa euroa


Tunnuslukuja, I/06 I/05* 2005 Edelliset
jatkuvat toiminnot 12 kk

Liikevaihto, milj. euroa 1 343 1 133 3 877 4 087
Liikevoitto, milj. euroa 472 406 1 347 1 413
Vertailukelpoinen liikevoitto, 486 393 1 334 1 427
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj. 492 386 1 267 1 373
euroa
Tulos/osake, euroa 0,39 0,28 1,01 1,12
Liiketoiminnan kassavirta, 303 62 1 271 1 512
milj. euroa
Oma pääoma/osake, euroa 7,11 7,67 8,17
Korollinen nettovelka (kauden 3 900 4 878 3 158
lopussa), milj. euroa
Osakkeiden määrä keskimäärin, 880725 871710 872613 878 694
tuhatta

*) Öljyliiketoiminta eriytettiin ja esitettiin luovutettuina
liiketoimintoina vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä.
Myyntivoitto kirjattiin vuoden 2005 toisella neljänneksellä
luovutettuihin liiketoimintoihin. Vuoden 2005 ensimmäisen
neljänneksen taseessa on mukana 804 miljoonan euron
korollinen saaminen Neste Oililta sekä 15 % omistusosuus
Neste Oilissa, suuruudeltaan 553 miljoonaa euroa.

Tunnuslukuja, 2005 Edelliset
jatkuvat toiminnot 12 kk

Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,5 15,0
Oman pääoman tuotto, % *) 13,5 16,0
Nettovelka/EBITDA, % 1,8 2,1

*) Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu
jakamalla jatkuvien toimintojen tilikauden voitto
kauden lopussa olevalla omalla pääomalla. Luovutettujen
toimintojen tilikauden voitto on vähennetty 31.12.2005
omasta pääomasta.

Ensimmäinen neljännes oli hyvä alku vuodelle 2006. Yhtiön
taloudellinen tulos oli selvästi parempi kuin vuosi sitten.
Kaikkien segmenttien liiketoiminnan tulos parani lukuun
ottamatta Marketsia. Liiketoiminnan kassavirta oli vahva.
Koska ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin osinkoa 987
miljoonaa euroa, yhtiön nettovelka kasvoi vuoden 2005
lopusta 742 miljoonalla eurolla 3 900 miljoonaan euroon.


Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja tulos

Tammi–maaliskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 343 (1 133) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa keskimääräistä
kylmemmän sään aiheuttamasta sähkönkulutuksen kasvusta,
korkeammasta sähkön tukkuhinnasta sekä suuremmasta
lämmönmyynnistä, mihin osaltaan vaikuttivat myös Puolasta
ostetut kaukolämpöyhtiöt.

Konsernin liikevoitto oli yhteensä 472 (406) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 93 miljoonalla
eurolla 486 (393) miljoonaan euroon. Ero raportoidun ja
vertailukelpoisen liikevoiton välillä johtuu pääasiassa IAS
39 -standardin kirjanpitovaikutuksista Sähköntuotanto- ja
Lämpö-segmenteissä.


Jatkuvien toimintojen liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa I/06 I/05 2005 Edelli-
set 12
kk

Sähköntuotanto 643 534 2 058 2 167
Lämpö 480 385 1 063 1 158
Sähkönsiirto 219 202 707 724
Markets 547 392 1 365 1 520
Muut 20 23 91 88
Eliminoinnit -566 -403 -1 407 -1 570
Yhteensä 1 343 1 133 3 877 4 087

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto
segmenteittäin
milj. euroa I/06 I/05 2005 Edelli
set 12
kk

Sähköntuotanto 293 224 854 923
Lämpö 126 107 253 272
Sähkönsiirto 81 66 244 259
Markets 0 7 30 23
Muut -14 -11 -47 -50
Yhteensä 486 393 1 334 1 427

Jatkuvien toimintojen liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa I/06 I/05 2005 Edelli
set 12
kk

Sähköntuotanto 284 223 825 886
Lämpö 119 112 269 276
Sähkönsiirto 81 71 251 261
Markets 3 6 32 29
Muut -15 -6 -30 -39
Yhteensä 472 406 1 347 1 413


Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli 37,1 (31,6)
euroa megawattitunnilta eli 17 % korkeampi kuin vuosi
sitten. Keskimääräinen sähkön spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä Nord Poolissa oli 45,4 (25,9) euroa
megawattitunnilta eli noin 75 % korkeampi kuin vuosi sitten.
Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut keskimäärin
korkeampi kuin Nord Poolissa, mikä on johtanut sähkön
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
suurempi kuin viime vuoden vastaavalla kaudella huolimatta
ydinvoimakapasiteetin ja vesivoimaomaisuuden korkeammasta
verotuksesta. Liikevoiton kasvu johtui pääasiassa
korkeammasta toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta.

Lämpö-segmentin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto
olivat korkeampia kuin vuosi sitten. Niihin vaikuttivat
vuoden 2005 tammi-maaliskuuta paljon kylmempi sää,
yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten hyvä
käytettävyys sekä vuoden 2005 lopussa ostetut kaksi
kaukolämpöyhtiötä Puolassa. Segmentin ensimmäisen
neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa
euroa suurempi kuin viime vuonna.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto kasvoi lähinnä suurempien
volyymien ansiosta. Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto oli viimevuotista suurempi johtuen pääasiassa
Ruotsissa ja Norjassa olleiden myrskyjen aiheuttamista
kustannuksista vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä,
sekä suuremmista volyymeistä.

Markets-segmentin liikevaihto oli viimevuotista suurempi
lisääntyneen sähkönkulutuksen, korkeampien sähkön
vähittäismyyntihintojen ja asiakasmäärän kasvun sekä uusien
suurasiakassopimusten ansiosta. Segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto oli viimevuotista pienempi, mikä johtui
pääasiassa siitä, että vähittäismyyntihinnat eivät
seuranneet tukkuhinnoissa tapahtunutta nousukehitystä.

Tulos ennen veroja oli 492 (386) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut laskivat edellisvuodesta ja
olivat 15 (35) miljoonaa euroa. Tärkeimmät syyt
nettorahoituskulujen pienenemiseen olivat pienemmät
nettovelat ja alhaisempi korkotaso. Nettorahoituskulut
sisältävät noin 15 (11) miljoonan euron positiivisen käyvän
arvon muutoksen niissä johdannaisissa, joihin ei sovelleta
suojauslaskentaa IAS 39:n mukaan.

Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus tuloksesta oli 35 (15)
miljoonaa euroa. Osuuden kasvuun vaikuttivat eniten Hafslund
ja Gasum.

Vähemmistöosuus oli 26 (25) miljoonaa euroa.
Vähemmistöosuudet liittyvät pääasiassa Fortum Värmeen, jossa
Tukholman kaupungilla on 50 % taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 120 (116) miljoonaa euroa.
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 24,4 (26,1 koko
vuodelta 2005) %.

Kauden tulos oli 372 (270) miljoonaa euroa. Fortumin
osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,28) euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 15,0 (13,5
vuoden 2005 lopussa) %, ja oman pääoman tuotto edellisiltä
12 kuukaudelta oli 16,0 (13,5 vuoden 2005 lopussa) %.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin
ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähköä 121 (116) TWh, mikä
on 4 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-
hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 45,4
(25,9) euroa megawattitunnilta eli 75 % korkeampi kuin
vastaavalla jaksolla 2005.

Vuodelle 2006 myönnettyjen päästöoikeuksien markkinahinta
nousi tammikuussa noin 22 eurosta lähes 27 euroon
hiilidioksiditonnilta, missä se pysyi ensimmäisellä
neljänneksellä. Hinta on huomattavasti korkeampi kuin
vastaavalla jaksolla vuonna 2005, jolloin päästöoikeuksien
hinta vaihteli 7 eurosta 15 euroon hiilidioksiditonnilta.

Vuoden alussa Pohjoismaiden vesivarastoissa oli 7 TWh:n
ylijäämä. Ensimmäinen vuosineljännes oli kuitenkin kuiva ja
kylmä, ja vesivoimatuotanto Pohjoismaissa pysyi korkealla
tasolla. Tämän seurauksena Pohjoismaiden vesivarastot
pienenivät ja olivat huhtikuun alussa noin 4 TWh keskiarvon
alapuolella, mikä vastaa vuoden 2005 vastaavan ajankohdan
tasoa. Lumivarastot ovat kuitenkin pienemmät kuin viime
vuonna.

Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut keskimäärin
korkeampi kuin Nord Poolissa, mikä on johtanut sähkön
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2006 ensimmäisellä
neljänneksellä 15,3 (14,7) TWh, mistä 15,0 (14,3) TWh
tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 12 (12) %
Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja
lämmöntuotannon luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa
esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- I/06 I/05 2005 Edelliset
ja lämmöntuotanto, TWh 12 kk

Sähköntuotanto 15,3 14,7 52,3 52,9
Lämmöntuotanto 11,6 9,7 25,1 27,0


Fortumin sähköntuotanto I/06 I/05 2005 Edelliset
Pohjoismaissa 12 kk
lähteittäin, TWh

Vesivoima 5,8 5,6 21,2 21,4
Ydinvoima 7,0 7,0 25,8 25,8
Lämpövoima 2,2 1,7 4,2 4,7
Yhteensä 15,0 14,3 51,2 51,9


Oman tuotannon osuus I/06 I/05 2005 Edelliset
koko pohjoismaisesta 12 kk
tuotannosta, %

Vesivoima 38 39 42 41
Ydinvoima 47 49 50 50
Lämpövoima 15 12 8 9
Yhteensä 100 100 100 100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 17,1 (16,6) TWh, josta 16,8
(16,2) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 14 (14) %
Pohjoismaiden koko tammi-maaliskuun sähkönkulutuksesta.
Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 7,9 (7,5) TWh ja muissa
maissa 3,0 (1,6) TWh.

Seuraavassa taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot
ja myynnit on netotettu tunneittain konsernitasolla.

Fortumin koko sähkön- I/06 I/05 2005 Edelliset
ja lämmönmyynti, milj. 12 kk
euroa
Sähkönmyynti 668 546 2 002 2 124
Lämmönmyynti 393 314 867 946


Fortumin koko I/06 I/05 2005 Edelliset
sähkönmyynti 12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi 8,4 8,2 30,4 30,6
Suomi 7,7 7,4 26,0 26,3
Muut maat 1,0 1,0 3,3 3,3
Yhteensä 17,1 16,6 59,7 60,2

Fortumin koko I/06 I/05 2005 Edelliset
lämmönmyynti 12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi 4,2 3,9 9,5 9,8
Suomi 3,6 3,6 9,8 9,8
Muut maat *) 3,1 1,6 4,5 6,0
Yhteensä 10,9 23,8 25,6
9,1
*) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan
Sähköntuotanto-segmentin muu myynti -sarakkeessa.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut
Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord
Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt
Generation, Portfolio Management and Trading (PMT) sekä Service.


milj. euroa I/06 I/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 643 534 2 058 2 167
- sähkönmyynti 558 453 1 682 1 787
- muu myynti 85 81 376 380
Liikevoitto 284 223 825 886
Vertailukelpoinen liikevoitto 293 224 854 923
Sidottu pääoma (kauden 5 913 6 100 5 954
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 14,0 15,3
Vertailukelpoinen sidotun
pääoman tuotto, % 14,5 16,0


Tammi-maaliskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa
oli 13,3 (12,8) TWh, josta noin 5,8 (5,6) TWh eli 43 (44) %
oli vesivoimaa, 7,0 (7,0) TWh eli 53 (55) % ydinvoimaa ja
0,5 (0,2) TWh eli 4 (1) % lämpövoimaa. Lämpövoiman tuotannon
kasvu oli seurausta keskimääräistä kylmemmän ja kuivemman
sään aiheuttamista korkeammista spot-hinnoista.


Sähköntuotanto alueittain, I/06 I/05 2005 Edelliset
TWh 12 kk

Ruotsi 7,8 7,5 28,4 28,7
Suomi 5,5 5,3 18,8 19,0
Muut maat 0,3 0,3 1,1 1,1
Yhteensä 13,6 13,1 48,3 48,8


Sähkön myynti 14,9 14,4 52,6 53,1
Pohjoismaissa, TWh
josta läpikulkueriä 1,3 1,4 4,5 4,4

Myyntihinta, euroa/MWh I/06 I/05 2005 Edelliset
12 kk

Sähkön tukkumyyntihinta 37,1 31,6 31,2 32,8
Pohjoismaissa*

*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman
läpikulkueriä.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-
hinta Nord Poolissa oli 75 % korkeampi kuin vuosi sitten.
Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli ensimmäisellä
neljänneksellä
17 % korkeampi kuin vuosi sitten, mikä johtui pääasiassa
korkeammista suojaus- ja spot-hinnoista. Ensimmäisen
neljänneksen vastaava myyntivolyymi oli 13,6 (13,0) TWh.

Venäjän tammikuiset sähkönvientirajoitukset Suomeen
vaikuttivat hieman Fortumin sähköntuontiin. Samaan aikaan
Fortum lisäsi lämpövoimalaitostensa käyttöä.

Tammikuussa Fortum ja Venäjän alueellinen
energiantuotantoyhtiö TGC-9 allekirjoittivat sopimuksen TGC-
9:n voimalaitosten teknisistä kuntotarkastuksista ja
voimalaitosten toiminnan tehostamiseen liittyvien
suositusten laatimisesta.

Fortumin osakkuusyhtiö OKG ilmoitti tammikuussa
käynnistäneensä projektin, joka tähtää Oskarshamnin
ydinvoimalaitoksen kolmannen yksikön kapasiteetin
lisäämiseen nykyisestä 1 200 megawatista 1 450 megawattiin.
OKG toteuttaa ja rahoittaa tehonlisäykseen ja uudistuksiin
liittyvät investoinnit omasta taseestaan. Fortumin
omistusosuus Oskarshamnin ydinvoimalaitoksesta oikeuttaa yli
43 % osuuteen ydinvoimalaitoksen tuotannosta. Tämän osuuden
Fortum ostaa omakustannushintaan. Fortumin osuus
voimalaitoksen kolmannen yksikön tehonlisäyksestä on hieman
yli 100 megawattia.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on
Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti tuottaa
myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille
pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

milj. euroa I/06 I/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 480 385 1 063 1 158
- lämmönmyynti 383 306 834 911
- sähkönmyynti 69 55 145 159
- muu myynti 28 24 84 88
Liikevoitto 119 112 269 276
Vertailukelpoinen liikevoitto 126 107 253 272
Sidottu pääoma (kauden 2 513 2 441 2 551
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 11,6 12,1
Vertailukelpoinen sidotun 11,0 11,9
pääoman tuotto, %


Segmentin lämmönmyynti ensimmäisellä neljänneksellä oli 10,3
(8,6) TWh, josta suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-
maaliskuussa yhdistettyjen sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 1,7 (1,6)
TWh.

Volyymit kasvoivat vuoden 2005 tammi-maaliskuuta selvästi
kylmemmän sään, yhdistettyjen sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten hyvän käytettävyyden ja vuoden 2005
lopulla Puolasta hankittujen uusien kaukolämpöyhtiöiden
ansiosta. Sekä myyntimäärä että uusien asiakkaiden määrä
kasvoivat selvästi Ruotsissa.

Tammikuussa Fortumin omistusosuus Fortum Wroclaw S.A. -
yhtiöstä Puolassa nousi 90,2 % osakepääomasta ja 94,4 %
äänivallasta. Fortum aikoo poistaa yhtiön Varsovan
pörssistä.


Lämmönmyynti I/06 I/05 2005 Edelliset
alueittain, TWh 12 kk

Ruotsi 4,2 3,9 9,5 9,8
Suomi 3,6 3,6 9,8 9,8
Muut maat 2,5 1,1 2,4 3,8
Yhteensä 10,3 8,6 21,7 23,4

Sähkönmyynti, TWh I/06 I/05 2005 Edelliset
12 kk
Yhteensä 1,7 1,6 4,1 4,2


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä
jakaa sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle
Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

milj. euroa I/06 I/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 219 202 707 724
- jakeluverkot 188 173 592 607
- alueverkot 24 23 82 83
- muu myynti 7 6 33 34
Liikevoitto 81 71 251 261
Vertailukelpoinen 81 66 244 259
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 3 030 3 113 3 021
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 8,8 9,3
Vertailukelpoinen sidotun 8,6 9,3
pääoman tuotto, %

Ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 7,8 (7,2) TWh ja 5,4 (5,1) TWh.
Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille
oli yhteensä 4,5 (4,2) TWh Ruotsissa ja 0,9 (0,9) TWh
Suomessa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ruotsissa ja Norjassa oli
suotuisa sää. Tämän seurauksena sähkönsiirron volyymi oli
tavallista suurempi ja säästä aiheutuvia häiriöitä oli
vähän. Ruotsissa viime vuosina tehdyt investoinnit Fortumin
jakeluverkkojen luotettavuuden parantamiseksi ovat alkaneet
tuottaa tulosta.

Ruotsissa odotetaan lopullista päätöstä vuoden 2003
jakelutariffien valvonnasta kevään aikana. Päätös koskee
Fortumin alueista Ruotsin länsirannikkoa ja Tukholmaa.
Norjassa Fortum otti käyttöön asiakastakuut tammikuun
alussa. Fortum on Norjan ainoa energiayhtiö, joka antaa
asiakkailleen asiakaspalvelutakuun. Asiakastakuut ovat jo
voimassa myös Ruotsissa ja Suomessa.

Sähkönsiirto I/06 I/05 2005 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh 12 kk

Ruotsi 4,7 4,4 14,4 14,7
Suomi 2,2 2,0 6,3 6,5
Norja 0,8 0,7 2,2 2,3
Viro 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 7,8 7,2 23,1 23,7


Sähkönjakeluasiakkaitten 31.3.2006 31.3.2005 2005
lukumäärä alueittain, tuhansia
Ruotsi 860 860 860
Suomi 410 405 410
Muut maat 120 115 120
Yhteensä 1 390 1 380 1 390


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle
asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät,
kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

milj. euroa I/06 I/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 547 392 1 365 1 520
Liikevoitto 3 6 32 29
Vertailukelpoinen 0 7 30 23
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 356 222 228
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 17,4 13,5
Vertailukelpoinen sidotun 16,4 10,9
pääoman tuotto, %


Ensimmäisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti
oli 12,7 TWh. Lisäystä viime vuoden vastaavaan jaksoon oli
0,8 TWh, mikä johtui pääasiassa lisääntyneestä
lämmityssähkön kulutuksesta, asiakasmäärän kasvusta
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna sekä uusista
suurasiakassopimuksista. Ensimmäisen neljänneksen aikana
asiakasmäärät olivat suunnilleen samalla tasolla kuin viime
vuoden lopulla.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat
Pohjoismaissa olivat yleisesti korkeampia kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna. Kotitalousasiakkaiden maksamat hinnat
eivät toistaiseksi ole täysin seuranneet tukkusähkön
hintojen nousua Nord Poolissa.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen
tammi-maaliskuussa olivat 114 (49) miljoonaa euroa.
Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 71 (49) miljoonaa
euroa.

Kun MPEC Wroclawin osakkeiden julkinen ostotarjous umpeutui
24.1.2006, Fortum oli hankkinut 90,2 % yrityksen
osakepääomasta ja 94,4 % äänivallasta. Fortum aikoo poistaa
yhtiön Varsovan pörssistä.

2.2.2006 E.ON Nordic AB ja Fortum allekirjoittivat
sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa kaikki E.ON Nordicin
omistamat E.ON Finland Oyj:n osakkeet. Kaupan toteutuessa
tulee voimaan myös Espoon kaupungin omistamia E.ON Finlandin
osakkeita koskeva sopimus, jonka Espoon kaupunki ja Fortum
allekirjoittivat 18.1.2006. Näiden osakekauppojen jälkeen
Fortumin omistamat osakkeet oikeuttavat 99,8 % osuuteen E.ON
Finlandin osakepääomasta ja äänivallasta. Osto on
hyväksytettävä Suomen Kilpailuvirastolla. Suomen
Kilpailuvirasto ilmoitti 3.3.2006, että se jatkaa E.ON
Finland Oyj:n osakekaupan tutkimista, ja että jatkokäsittely
kestää enintään kolme kuukautta.


Rahoitus

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä nettovelka kasvoi
742 miljoonalla eurolla
3 900 miljoonaan euroon. Nettovelan kasvu liittyy
ensisijaisesti vuoden 2005 tuloksen perusteella maksettuun
987 miljoonan euron osinkoon, joka maksettiin maaliskuussa
2006.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta oli vahva,
303 (62) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 15 (35) miljoonaa euroa.
Tärkeimmät syyt kulujen pienenemiseen olivat edellisen
vuoden vastaavaa kautta pienempi nettovelka ja alhaisempi
korkotaso. Konsernin nettorahoituskuluihin sisältyy noin 15
(11) miljoonan euron positiivinen käyvän arvon muutos
johdannaisissa, jotka jäävät IFRS:ssä suojauslaskennan
ulkopuolelle.

Moody'sin ja Standard & Poor’sin Fortumille antamat pitkän
aikavälin luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myytiin yhteensä 238,0
miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden kokonaishinta oli
4 614 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli
18 354 miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen korkein
noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille Helsingin Pörssissä oli
21,50 euroa ja alin 15,71 euroa. Noteerausten keskiarvo oli
19,38 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 20,82 euroa.

Optiojärjestelyjen yhteydessä vuoden 2006 ensimmäisellä
neljänneksellä merkittiin ja vietiin kaupparekisteriin
yhteensä 6 252 200 osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen
Fortumin osakepääoma on 2 997 257 165 euroa ja
rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 881 546 225.

Neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 51,1 % Fortumista.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 34,0 %.

Hallitus sai yhtiökokoukselta valtuutuksen hankkia yhtiön
omia osakkeita. Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä
on 35 miljoonaa osaketta. Lisäksi mahdolliseen
takaisinostoon käytettävät varat eivät saa ylittää 500
miljoonaa euroa. Hallituksella ei ole tällä hetkellä
yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuutuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle
laskemiseksi tai uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.


Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa 16.3.2006 hyväksyttiin 1,12 (0,58) euron
suuruinen osakekohtainen käteisosinko. Tästä osingosta 0,58
euroa osakkeelta tuli jatkuvien toimintojen voitosta
vuodelta 2005 ja 0,54 euroa osakkeelta tuli luovutettujen
liiketoimintojen voitosta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden takaisinostosta voitonjakokelpoisilla varoilla.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta
lukien. Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 35
miljoonaa osaketta. Lisäksi takaisinostoon käytettävät varat
eivät saa ylittää 500 miljoonaa euroa.
Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin
neljää prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja
äänivallasta.

Fortumin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin
uudelleen kansanedustajat Lasse Hautala, Rakel Hiltunen,
Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen ja
Ben Zyskowicz, sekä kaupunginvaltuuston toinen
varapuheenjohtaja Martti Alakoski ja teollisuusneuvos Kimmo
Kalela. Kansanedustaja Sirpa Paatero valittiin uutena
jäsenenä. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Timo
Kalli ja varapuheenjohtajaksi Rakel Hiltunen. Nyt valitun
hallintoneuvoston toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs
(puheenjohtaja), Birgitta Kantola (varapuheenjohtaja),
Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti ja Marianne Lie.
Uusiksi jäseniksi valittiin Esko Aho ja Christian Ramm-
Schmidt. Nyt valitun hallituksen toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte
& Touche Oy:n.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli
keskimäärin 8 886 (13 135). Vähennys johtuu Neste Oilin
eriyttämisestä. Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 900
(8 731).


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön
noin 25 % osuudella. Huhtikuussa voimalaitoksen rakentaja-
ja omistajayhtiö TVO ilmoitti, että reaktorirakennuksen
rakennustyöt ja joidenkin tärkeiden osien valmistus ovat 8 -
9 kuukautta myöhässä.

Tammikuussa Fortum sopi myyvänsä noin 40 % osuutensa Enprima
Oy:stä ruotsalaiselle ÅF Groupille, kauppa toteutettiin
24.4.2006.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on
pohjoismainen sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen
avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden vesitilanne,
hiilidioksidin päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnat
sekä sähkön kysyntä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa
myös Fortumin tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa tekemä
tulos muunnetaan euroiksi.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana
kasvavan Pohjoismaissa noin 1 % vuosivauhtia.

Huhtikuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat
noin 5 TWh keskimääräistä pienemmät ja 2 TWh pienemmät kuin
vastaavana ajankohtana vuonna 2005. Huhtikuun puolivälissä
päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2006 oli noin 29-31
euroa hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön
futuurihinta loppuvuodeksi 2006 oli 53-55 euroa
megawattitunnilta, vuodelle 2007 noin 49-51 euroa
megawattitunnilta ja vuodelle 2008 noin 47-49 euroa
megawattitunnilta.

Huhtikuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu
loppuvuodeksi 2006 noin 80 % noin 33 euroon
megawattitunnilta. Kalenterivuodeksi 2007 Fortumin sähkön
tukkumyynnistä on suojattu noin 55 % noin 37 euroon
megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella
huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien
toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun kurssivaihtelu euroon
nähden vaikuttaa suojaushintaan, sillä osa suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

Fortumin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot,
suojaushinta, spot-hinta, Fortumin joustavan
tuotantorakenteen optimointi jopa tuntitasolla sekä
valuuttojen kurssivaihtelut. Mikäli Fortum ei suojaisi
tuotantovolyymejään lainkaan, voisi yhden euron muutos
megawattitunnin spot-hinnassa aiheuttaa vuositasolla noin 50
miljoonan euron muutoksen Fortumin liikevoitossa.

Ensimmäinen neljännes oli vahva alku vuodelle 2006. Koska
kasvumahdollisuudet ovat hyvät ja markkinatekijät suotuisia,
on Fortum hyvissä asemissa loppuvuotta 2006 ja vuotta 2007
ajatellen.

Espoo, 24.4.2006
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin +358 10 452 4519


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Tulostiedotus vuonna 2006:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 19.7.2006
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 19.10.2006

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin
www-sivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/Sijoittajat.


FORTUM -KONSERNI
TAMMIKUU-MAALISKUU 2006

Tilintarkastamaton

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 1 343 1 133 3 877 4 087
Muut tuotot -1 25 101 75

Materiaalit ja palvelut -526 -423 -1 325 -1 428
Henkilöstökulut -131 -129 -481 -483
Poistot ja arvonalentumiset -98 -103 -407 -402
Muut kulut -115 -97 -418 -436
Liikevoitto 472 406 1 347 1 413
Osuus osakkuus- ja 35 15 55 75
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut -15 -35 -135 -115
Voitto ennen veroja 492 386 1 267 1 373
Välittömät verot -120 -116 -331 -335

Jatkuvien toimintojen kauden voitto 372 270 936 1 038
Luovutetut toiminnot:
Luovutettujen toimintojen - 84 474 390
kauden voitto
Kauden voitto 372 354 1 410 1 428

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 346 329 1 358 1 375
Vähemmistölle 26 25 52 53
372 354 1 410 1 428

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen tulos
(euroa per osake)
Laimentamaton 0.39 0.38 1.55 1.56
Laimennettu 0.39 0.37 1.53 1.54

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos
(euroa per osake)
Laimentamaton 0.39 0.28 1.01 1.12
Laimennettu 0.39 0.28 1.00 1.11

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
luovutettujen toimintojen voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (euroa per osake)
Laimentamaton - 0.10 0.54 0.44
Laimennettu - 0.09 0.53 0.43

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
MEUR
31.3. 31.3. 31.12.2005
2006 2005

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 85 85 80
Rakennukset, koneet ja kalusto 10 077 10 241 10 176
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 2 185 2 122 2 112
Muut pitkäaikaiset saamiset 121 73 87
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 638 649 620
Pysyvät vastaavat yhteensä 13 106 13 170 13 075

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 221 231 256
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset 1 167 1 129 1 011
Korolliset saamiset 1) - 804 -
Myytävissä olevat sijoitukset 1) - 553 -
Rahat ja pankkisaamiset 207 158 788
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 595 2 875 2 055

Vastaavaa yhteensä 14 701 16 045 15 130


OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 2 997 2 964 2 976
Muu oma pääoma 3 270 3 720 4 175
Yhteensä 6 267 6 684 7 151
Vähemmistöosuus 231 171 260
Oma pääoma yhteensä 6 498 6 855 7 411

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 3 127 4 063 3 118
Laskennallinen verovelka 1 535 1 639 1 512
Varaukset 610 577 606
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 582 503 435
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 5 854 6 782 5 671

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 980 973 828
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras 1 369 1 435 1 220
pääoma 2)
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 349 2 408 2 048

Vieras pääoma yhteensä 8 203 9 190 7 719

Vastattavaa yhteensä 14 701 16 045 15 130

1) Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tase sisälsi 804 miljoonan euron
korollisen saamisen Neste Oil Oyj:ltä sekä 15% omistusosuuden
Neste Oil Oyj:sta arvoltaan 553
miljoonaa euroa.

2) Osingot Fortumin osakkeenomistajille, 506 miljoonaa euroa, kirjattiin
vieraaseen pääomaan vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa.
Kassavirtavaikutus näytettiin
vuoden 2005 toisella
neljänneksellä.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR Osake- Yliku Muu Käyvän Kerty Vähem Yhte
pääoma rssi- sidot arvon neet mistö- ensä
rahas tu ja voitto osuus
to pääoma muut varat
rahast
ot
Oma pääoma 31.12.2005 2 976 70 2 -117 4 220 260 7 411
Käytetyt optio-oikeudet 21 2 23
Muuntoerot ja muut -5 -2 -7
muutokset
Osingonjako -987 -987
Kassavirran suojaukset -256 -3 -259
Käyvän arvon rahaston -5 -5
muutokset
Vähemmistöosuuden -50 -50
pienentyminen
yrityshankintojen kautta
Kauden voitto 346 26 372
Oma pääoma 31.03.2006 2 997 72 2 -378 3 574 231 6 498

Oma pääoma 31.12.2004 2 948 62 13 134 4 343 150 7 650
Käytetyt optio- 16 -13 7 10
oikeudet
Muuntoerot ja muut -2 -11 -5 -18
muutokset
Osingonjako -506 -506
Osinkona jaetut -920 -920
osakkeet 1)
Kassavirran suojaukset -119 28 1 -90
Käyvän arvon rahaston 382 -7 375
muutokset
Kauden voitto 329 25 354
Oma pääoma 31.03.2005 2 964 49 20 395 3 256 171 6 855

1) Vuonna 2005 osinkona jaettavien osakkeiden vaikutus Fortumin omaan
pääomaan oli 920 miljoonaa. Emoyhtiön kertyneiden voittovarojen osuus
oli 969 miljoonaa euroa vuonna 2005.

KONSERNIN
KASSAVIRTALASKELMA
MEUR
31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto ennen poistoja, 570 509 1 754
jatkuvat toiminnot
Muut tuotot ja kulut joihin 24 -14 15
ei liity maksua
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot 26 -84 -107
Maksetut välittömät verot -136 -121 -298
Kassavirta ennen käyttöpääoman 484 290 1 364
muutosta, jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos -181 -228 -93
Jatkuvien toimintojen 303 62 1 271
liiketoiminnan kassavirta
Luovutettujen toimintojen - 152 133
liiketoiminnan kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta 303 214 1 404
yhteensä

Investointien kassavirta
Investoinnit -71 -49 -346
käyttöomaisuuteen Ostetut osakkeet -43 - -127
Käyttöomaisuuden myynnit 3 6 30
Myydyt osakkeet 0 2 26
Muiden sijoitusten muutos -19 -4 19
Jatkuvien toimintojen -130 -45 -398
investointien kassavirta
Luovutettujen toimintojen - -137 1 155
investointien kassavirta
Investointien kassavirta -130 -182 757
yhteensä

Kassavirta ennen rahoitusta 173 32 2 161

Rahoituksen kassavirta
Velkojen muutos 164 -15 -1 063
Osingonjako yhtiön -987 - -506
osakkeenomistajille
Muut rahoituserät 71 10 22
Jatkuvien toimintojen -752 -5 -1 547
rahoituksen kassavirta
Luovutettujen toimintojen - 49 29
rahoituksen kassavirta 1)
Rahoituksen kassavirta -752 44 -1 518
yhteensä

Taseen mukainen jatkuvien
toimintojen likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) -579 76 643

Neste Oilin luovuttaminen -63
Taseen mukainen jatkuvien
toimintojen likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) 13

1) Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana Neste Oilin
luovuttamisesta seuranneet kassavirtavaikutukset
netotettiin toimintojen rahoituksen kassavirrassa.


TUNNUSLUVUT 1)

MEUR
31.3. 31.3. 30.6 30.9. 31.12. Edelli-
2006 2005 2005 2005 2005 set
12kk
Jatkuvat toiminnot:
Käyttökate, MEUR 570 509 837 1 178 1 754 1 815

Tulos per osake 0.39 0.28 0.45 0.65 1.01 1.12
(laimentamaton), EUR

Sijoitettu pääoma, 10 605 10 534 10 987 11 154 11 357 10 605
MEUR

Korollinen nettovelka, 3 900 4 878 3 595 3 333 3 158 N/A
MEUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit 114 49 123 213 479 544
ja investoinnit
osakkeisiin, MEUR
Käyttöomaisuusinvestoin- 71 49 123 207 346 368
nit, MEUR

Sijoitetun pääoman 19.4 16.4 12.4 11.7 13.5 15.0
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, % 13.5 16.0
2)
Nettovelka / 1.7 2.4 2.2 2.1 1.8 2.1
käyttökate 3)

Velkaantumisaste, % 60 71 53 47 43 N/A
Oma pääoma/ osake, EUR 7.11 7.67 7.64 7.86 8.17 N/A
Omavaraisuusaste, % 44 43 43 47 49 N/A

Fortum yhteensä:
Tulos per osake 0.39 0.38 0.99 1.19 1.55 1.56
(laimentamaton), EUR
Sijoitettu pääoma, 10 605 11 891 10 987 11 154 11 357 10 605
MEUR
Sijoitetun pääoman 19.4 18.2 16.7 15.3 16.6 17.6
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, % 21.4 19.5 19.2 17.6 18.7 21.4
3)
Nettovelka / 1.7 1.8 1.5 1.5 1.4 1.8
käyttökate 3)
Korkokate 16.9 11.6 11.3 10.6 11.6 12.6
Liiketoiminnan 49.6 39.3 44.2 42.9 43.2 34.9
kassavirta/korollinen
nettovelka, % 3)


Henkilöstö keskimäärin 8 886 13 135 11 066 10 279 10 026 N/A
Osakkeiden 880 871 872 872 872 878
keskimääräinen määrä, 725 710 316 438 613 694
1 000 osaketta
Laimennettu 892 883 883 889 887 889
osakeantioikaistu 406 774 629 157 653 579
osakkeiden
keskimääräinen määrä,
1 000 osaketta
Osakkeiden lukumäärä, 881 871 872 872 875 N/A
1 000 osaketta 546 854 793 981 294

1) Vuonna 2005 julkaistut tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin
lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei
muuta ole ilmoitettu.

2) Oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien
toimintojen kauden voitto kauden lopun oman pääoman määrällä.
Luovutettujen toimintojen kauden voitto on vähennetty
31.12.2005 oman pääoman määrästä.

3) Neljännekset on laskettu vuositasolla.


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk
Sähköntuotanto 643 534 2 058 2 167
- josta sisäistä -50 55 97 -8
Lämpö 480 385 1 063 1 158
- josta sisäistä -8 12 12 -8
Sähkönsiirto 219 202 707 724
- josta sisäistä 2 2 8 8
Markets 547 392 1 365 1 520
- josta sisäistä 41 25 101 117
Muut 20 23 91 88
- josta sisäistä 15 22 63 56
Eliminoinnit *) -566 -403 -1 407 -1 570
Jatkuvien toimintojen 1 343 1 133 3 877 4 087
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen - 2 061 2 061 -
liikevaihto
Eliminoinnit - -20 -20 -
Yhteensä 1 343 3 174 5 918 4 087

*) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord
Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona
tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-
ostaja.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk
Sähköntuotanto 284 223 825 886
Lämpö 119 112 269 276
Sähkönsiirto 81 71 251 261
Markets 3 6 32 29
Muut -15 -6 -30 -39
Jatkuvien toimintojen 472 406 1 347 1 413
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen - 127 517 390
liikevoitto
Yhteensä 472 533 1 864 1 803

JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk

Sähköntuotanto 293 224 854 923
Lämpö 126 107 253 272
Sähkönsiirto 81 66 244 259
Markets 0 7 30 23
Muut -14 -11 -47 -50
Jatkuvien toimintojen 486 393 1 334 1 427
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät 0 6 30 24
Muut -14 7 -17 -38
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 472 406 1 347 1 413
liikevoitto

KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk
Sähköntuotanto 0 0 -3 -3
Lämpö 1 0 14 15
Sähkönsiirto 0 0 1 1
Markets 0 0 0 0
Muut -1 6 18 11
Yhteensä 0 6 30 24

MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk

Sähköntuotanto -9 -1 -26 -34
Lämpö -8 5 2 -11
Sähkönsiirto 0 5 6 1
Markets 3 -1 2 6
Muut 0 -1 -1 0
Yhteensä -14 7 -17 -38

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN

MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk

Sähköntuotanto 26 28 112 110
Lämpö 30 31 123 122
Sähkönsiirto 35 37 145 143
Markets 4 4 15 15
Muut 3 3 12 12
Jatkuvien toimintojen poistot ja 98 103 407 402
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen poistot - 36 36 -
ja arvonalentumiset
Yhteensä 98 139 443 402

OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

MEUR I/2006 I/2005 2005 Edelliset
12kk

Sähköntuotanto 1) 12 2 23 33
Lämpö 11 6 11 16
Sähkönsiirto 11 7 20 24
Markets 1 0 1 2
Muut 0 0 0 0
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- 35 15 55 75
ja yhteisyritysten tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus - -2 -2 -
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä 35 13 53 75

1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on
tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan.


SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN

MEUR
31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

Sähköntuotanto 1 260 1 204 1 259
Lämpö 149 140 133
Sähkönsiirto 220 200 210
Markets 8 8 8
Muut 0 0 0
Yhteensä 1 637 1 552 1 610

INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN

MEUR I/2006 I/2005 2005

Sähköntuotanto 20 18 129
Lämpö 61 12 212
Sähkönsiirto 25 15 115
Markets 5 1 10
Muut 3 3 13

Jatkuvien toimintojen 114 49 479
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen - 99 99
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Yhteensä 114 148 578

SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN

MEUR
31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005


Sähköntuotanto 5 913 6 100 5 954
Lämpö 2 513 2 441 2 551
Sähkönsiirto 3 030 3 113 3 021
Markets 356 222 228
Muut ja eliminoinnit 153 163 139
Yhteensä 11 965 12 039 11 893

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
%
Edelliset
12kk 31.12.2005

Sähköntuotanto 15.3 14.0
Lämpö 12.1 11.6
Sähkönsiirto 9.3 8.8
Markets 13.5 17.4


VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
%
Edelliset 31.12.2005
12kk

Sähköntuotanto 16.0 14.5
Lämpö 11.9 11.0
Sähkönsiirto 9.3 8.6
Markets 10.9 16.4

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton
ja 'osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa
keskimääräisellä sidotulla pääomalla.

VARAT SEGMENTEITTÄIN
MEUR
31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

Sähköntuotanto 6 320 6 982 6 522
Lämpö 2 871 2 731 2 895
Sähkönsiirto 3 456 3 537 3 448
Markets 754 476 515
Muut ja eliminoinnit 234 -42 216
Sidottuun pääomaan sisältyvät 13 635 13 684 13 596
varat
Korolliset saamiset 652 1 453 620
Laskennallinen verosaaminen 68 61 18
Muut varat 139 136 108
Myytävissä olevat sijoitukset - 553 -
Rahat ja pankkisaamiset 207 158 788
Varat yhteensä 14 701 16 045 15 130

VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

Sähköntuotanto 407 882 568
Lämpö 358 290 344
Sähkönsiirto 426 424 427
Markets 398 254 287
Muut ja eliminoinnit 81 -205 77
Sidottuun pääomaan sisältyvä 1 670 1 645 1 703
vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 1 535 1 639 1 512
Muut 1) 891 870 558
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät 4 096 4 154 3 773
velat
Korollinen vieras pääoma 4 107 5 036 3 946
Oma pääoma 6 498 6 855 7 411
Oma ja vieras pääoma yhteensä 14 701 16 045 15 130

1) Osingot Fortumin osakkeenomistajille, 506 miljoonaa euroa,
kirjattiin vieraaseen pääomaan vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen
lopussa.
Kassavirtavaikutus näytettiin vuoden 2005 toisella neljänneksellä.

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR

31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 256 12 041 12 041
Neste Oilin luovuttaminen - -1 540 -1 540
Konserniyhtiöiden hankinta -11 -2 171
Käyttöomaisuusinvestoinnit 71 49 346
Vähennykset -2 -2 -31
Poistot ja arvonalentumiset -98 -103 -407
Muuntoerot -54 -117 -324
Kirjanpitoarvo kauden 10 162 10 326 10 256
lopussa

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005

Sähköntuotanto 643 598 450 476 534
- josta sisäistä -50 23 6 13 55
Lämpö 480 325 147 206 385
- josta sisäistä -8 0 1 -1 12
Sähkönsiirto 219 196 149 160 202
- josta sisäistä 2 2 2 2 2
Markets 547 391 284 298 392
- josta sisäistä 41 35 19 22 25
Muut 20 20 26 22 23
- josta sisäistä 15 13 13 15 22
Eliminoinnit -566 -418 -282 -304 -403
Jatkuvien toimintojen 1 343 1 112 774 858 1 133
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen - - - - 2 061
liikevaihto
Eliminoinnit - - - - -20
Yhteensä 1 343 1 112 774 858 3 174

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR Q1I/
I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 2005 1)

Sähköntuotanto 284 296 181 125 223
Lämpö 119 94 13 50 112
Sähkönsiirto 81 76 48 56 71
Markets 3 11 7 8 6
Muut -15 -3 -9 -12 -6
Jatkuvien toimintojen 472 474 240 227 406
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen - - - 390 127
liikevoitto
Yhteensä 472 474 240 617 533

1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä
päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut takautuvasti päästöoikeuksien
laskentakäytäntöä.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005

Sähköntuotanto 293 297 161 172 224
Lämpö 126 97 12 37 107
Sähkönsiirto 81 76 47 55 66
Markets 0 8 7 8 7
Muut -14 -18 -7 -11 -11
Jatkuvien toimintojen 486 460 220 261 393
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset erät 0 10 2 12 6
Muut vertailukelpoisuuteen -14 4 18 -46 7
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 472 474 240 227 406
liikevoitto

KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005
Sähköntuotanto 0 -6 3 0 0
Lämpö 1 2 1 11 0
Sähkönsiirto 0 0 0 1 0
Markets 0 0 0 0 0
Muut -1 14 -2 0 6
Yhteensä 0 10 2 12 6

MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005

Sähköntuotanto -9 5 17 -47 -1
Lämpö -8 -5 0 2 5
Sähkönsiirto 0 0 1 0 5
Markets 3 3 0 0 -1
Muut 0 1 0 -1 -1
Yhteensä -14 4 18 -46 7

LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja
luovutettujen toimintojen väliset eliminoinnit)
MEUR
I/2006 I/2005 2005
1) 2)

Liikevaihto - 2 061 2 061
Muut tuotot - 5 395
Materiaalit ja palvelut - -1 726 -1 726
Henkilöstökulut - -57 -57
Poistot ja arvonalentumiset - -36 -36
Muut kulut - -120 -120
Liikevoitto - 127 517
Osuus osakkuus- ja - -2 -2
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut - -6 -6
Voitto ennen veroja - 119 509
Välittömät verot - -35 -35
Luovutettujen toimintojen - 84 474
kauden voitto

1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä
päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut takautuvasti
päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.

2) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto, 390 miljoonaa euroa,
sisältyy muihin tuottoihin vuonna 2005.

VASTUUT
MEUR

31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

Annetut vakuudet ja
vastuusitoumukset
Omasta puolesta annetut
Velat
Pantit 171 156 144
Kiinteistökiinnitykset 49 71 49
Muut vastuut
Kiinteistökiinnitykset 55 70 66
Muut vastuusitoumukset 92 72 94
Yhteensä 367 369 353
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta
annetut vastuusitoumukset
Pantit ja 3 3 3
kiinteistökiinnitykset
Takaukset 203 247 208
Muut vastuusitoumukset 125 182 125
Yhteensä 331 432 336
Vastuusitoumukset muiden
puolesta
Takaukset 2 3 2
Muut 3 2 3
vastuusitoumukset
Yhteensä 5 5 5
Yhteensä 703 806 694

Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena Fortum Heat and Gas
Oy:llä on yhteinen vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n kanssa.
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n
säädökseen.

Käyttöleasing vastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 16 15 17
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä 29 39 31
erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 9 10 9
Yhteensä 54 64 57

YDINVOIMA
MEUR

31.3. 31.3. 31.12.
2006 2005 2005

Ydinjätehuoltovastuu Suomen 618 596 618
ydinenergialain mukaisesti 1)
Fortumin osuus -618 -596 -610
Ydinjätehuoltorahastosta 2)
Erotuksen vakuutena kiinnitetyt 0 0 8
haltijavelkakirjalainat 3)

1) Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu lainmukainen vastuu on
618 (596) miljoonaa euroa 31.3.2006 (ja vastaavasti 31.12.2005).
Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu diskontattu velka oli 421 (404)
miljoonaa euroa 31.3.2006.
Suurin ero lainmukaisen velan ja taseeseen kirjatun
velan välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei ole
diskontattu nettonykyarvoon.

2) Fortumin osuus Ydinjätehuoltohastosta 31.3.2006 oli 618 (596)
miljoonaa euroa.
Taseessa esitetty osuuden arvo 31.3.2006 on 421
(404) miljoonaa euroa, ero johtuu siitä, että IFRIC 5-tulkinnan mukaan
Ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen liittyvien
velkojen määrää taseessa.
3) Vuoden lopussa lainmukainen vastuu ja Fortumin osuus
Ydinjätehuoltorahastosta ovat erisuuruiset johtuen vuosittaisesta
vastuumäärän tarkistamisesta. Ero johtuu ajoituksesta, sillä vuotuinen
lainmukainen vastuu maksetaan seuraavan tilikauden ensimmäisen
neljänneksen aikana.
Fortum on antanut vakuudeksi kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja.
Kiinnitetyt haltijavelkakirjat sisältyvät yllä oleviin Annettuihin
vakuuksiin ja vastuusitoumuksiin.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR

31.3. 31.3. 31.12.
2006 3005 2005

Korko- ja Nime Käypä Nime Käypä Nime Käypä
valuuttajohdannaiset llis- llis- llis- netto
arvo nett arvo nett arvo arvo
oarvo oarvo
Koronvaihtosopimukset 3 259 -8 3 359 -41 2 636 11
Valuuttatermiinit 5 158 35 8 338 44 5 297 69
Koron- ja 2 165 10 317 -15 2 169 3
valuutanvaihtosopimukset
Ostetut valuuttaoptiot - - 727 -7 - -
Asetetut - - 357 5 - -
valuuttaoptiot

Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Mää Käypä Mää Käypä
netto rä netto rä netto
arvo arvo arvo
TWh MEUR TWh MEUR TWh MEUR

Myyntisopimukset 98 -1 233 74 -125 84 -463

Ostosopimukset 54 705 46 162 49 276
Ostetut optiot 4 0 1 -1 1 -1
Asetetut optiot 11 -15 7 -3 3 2

Öljyjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Mää Käypä
netto netto rä netto
arvo arvo arvo

1000 MEUR 1000 MEUR 1000 MEUR
bbl bbl bbl

Myyntisopimukset 225 -1 50 -1 90 0
Ostosopimukset 513 7 770 11 571 6
Laadintaperiaatteet

Lyhennetyt osavuosikatsaukset on laadittu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.

Laadintaperiaatteet ovat yhtenäisiä tilikaudelta 2005
julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa.
Tunnuslukujen
laskentakaavat

Vertailukelpoinen = Liikevoitto - kertaluonteiset
liikevoitto erät - muut
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Kertaluonteiset erät = Käyttöomaisuuden
myyntivoitot ja
tappiot mm.

Muut = Sisältää ne tulevaisuuden
vertailukelpoisuuteen kassavirtoja suojaavat
vaikuttavat erät rahoitusinstrumentit,
joihin ei voida soveltaa
IAS 39:n mukaisesti
suojauslaskentaa sekä
IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen
vaikutuksen, joka aiheutuu
siitä, että
taseen saamisiin kirjattu
Fortumin osuus
Ydinjätehuoltorahastosta
ei voi ylittää
vastaavaa velkaa.

Jatkuvien toimintojen = Jatkuvien toimintojen
käyttökate (Tulos liikevoitto + Jatkuvien
ennen korkoja, toimintojen poistot ja
veroja sekä poistoja arvonalentumiset
ja arvonalentumisia)


Oman pääoman tuotto, % = 100x Kauden voitto
Oma pääoma keskimäärin


Sijoitetun pääoman = 100x Voitto ennen veroja +
tuotto % korko- ja muut rahituskulut
Sijoitettu pääoma keskimääärin

Jatkuvien toimintojen = 100x Jatkuvien toimintojen
sijoitetun pääoman x voitto ennen veroja +
tuotto, % jatkuvien toimintojen
korko- ja muut rahoituskulut
Jatkuvien toimintojen
sijoitettu pääoma keskimäärin

Sidotun pääoman = 100x Liikevoitto + osuus
tuotto, % osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta
Sidottu pääoma keskimäärin

Vertailukelpoinen = 100x Vertailukelpoinen liikevoitto +
sidotun pääoman osuus osakkuus- ja
tuotto, % yhteisyritysten voitosta
(IAS39 oikaistu)
Vertailukelpoinen
sidottu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat
velat - laskennallinen verovelka
- varaukset


Sidottu pääoma = Korottomat varat +
Ydinjätehuoltorahastoon
liittyvät korolliset varat
- korottomat velat - varaukset
(korottomat varat ja velat
eivät sisällä rahoitukseen,
veroihin ja
ja laskennallisiin veroihin
liittyviä eriä sekä varoja
ja velkoja, jotka
syntyvät suojauslaskennan
soveltamisedellytykset
täyttävien
johdannaissopimusten
käypien arvojen
muutoksista)

Vertailukelpoinen = Sidottu pääoma oikaistuna niillä
sidottu pääoma korottomilla varoilla ja
veloilla, jotka
aiheutuvat niistä tulevaisuuden
kassavirtaa suojaavista
johdannais-
sopimuksista, joihin ei voida
soveltaa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat

Velkaantumisaste, % = 100x Korolliset nettovelat
Oma pääoma

Oma pääoma/osake, EUR = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Omavaraisuusaste, % = 100 Oma pääoma sisältäen
x vähemmistöosuuden
Taseen loppusumma

Nettovelka / = Liikevoitto +
käyttökate poistot ja
arvonalentumiset
Korollinen nettovelka

Jatkuvien toimintojen = Jatkuvien toimintojen liikevoitto +
nettovelka/ käyttökate Jatkuvien toimintojen poistot ja
arvonalentumiset
Korollinen nettovelka

Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut

Tulos/ osake (EPS) = Kauden voitto - vähemmistöosuus
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden aikana